PL EN


Journal
2018 | 2 | 85-108
Article title

Od czasopism do Web 3.0. Polskie media misyjne po Vaticanum Secundum. Część pierwsza: Rozwój środków społecznego przekazu oraz nauczanie Kościoła na ich temat w polskim czasopiśmiennictwie misyjnym

Authors
Content
Title variants
EN
From magazines to Web 3.0. Polish Missionary Media after the Vaticanum Secundum. Part 1: The Development of Social Media and the Teaching of the Church about Them in the Polish Missionary Magazines
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W prowadzonych analizach ukazano rozwój technologiczny środków społecznego przekazu, które od samego początku budziły zainteresowanie Kościoła. Analizie poddano ich ewolucję począwszy od petroglifów i piktogramów, przez wynalezienie druku aż po zjawisko nowych mediów. W nauczaniu Kościoła, początkowa nieufność przerodziła się w ograniczone zaufanie do środków społecznego przekazu w zakresie ich wykorzystania w ewangelizacji. Papieże zauważają w nich narzędzie ewangelizacji i formacji chrześcijańskiej, ale jednocześnie przestrzegają przed ich możliwym złym wykorzystaniem. Analizie poddano czasopisma misyjne wydawane po Vaticanum Secundum – 33 tytuły, z których dziewięć zaprzestało działalności w ostatnich latach. Autor przedstawił prawdopodobne przyczyny tego zjawiska. Tematyka nowych mediów misyjnych w Polsce (ich powstanie, rozwój i perspektywy) stanowić będzie drugą część niniejszego pracowania.
EN
The conducted analyzes show the technological development of the means of social communication, which from the very beginning aroused the interest of the Church. The author analyzed their evolution from petroglyphs and pictograms, through the invention of printing to the phenomenon of new media. In the teaching of the Church, initial suspicion turned into limited confidence in using them in evangelization. The Popes see in them a tool of evangelization and Christian formation, but, at the same time, they warn against possible misuse. The missionary magazines issued after the Vaticanum Secundum were analyzed – 33 titles in all, of which nine ceased their activity in recent years. The author presented the probable causes of this phenomenon. Topics of new missionary media in Poland, namely, their emergence, development and perspectives will constitute the second part of this work.
Journal
Year
Issue
2
Pages
85-108
Physical description
Dates
published
2018-12-31
Contributors
author
References
 • „Biuletyn Misyjny Archidiecezji Gnieźnieńskiej”, nr 1, 1996 – nr 30, 2010
 • „Biuletyn Misyjny Diecezji Rzeszowskiej”, nr 1, 1997 – nr 49, 2015
 • „Lafia/Informacje Sekretariatu Misyjnego”, nr 1, 2006 – nr 23, 2011
 • A. Bringgs, P. Burke, Społeczna historia mediów. Od Gutenberga do Internetu, tłum. J. Jedliński, Warszawa 2010
 • A. Kaleta, Polskie katolickie czasopiśmiennictwo misyjne w II Rzeczypospolitej, Kalisz 2001
 • Benedykt XVI, Orędzie na 43. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu „Nowe technologie, nowe relacje. Trzeba rozpowszechniać kulturę szacunku, dialogu i przyjaźni”, 24 stycznia 2009 r.
 • Benedykt XVI, Orędzie na 44. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu „Kapłan i duszpasterstwo w cyfrowym świecie: nowe media w służbie Słowa”, 24 stycznia 2010
 • E. Chudziński (red.), Słownik wiedzy o mediach, Warszawa-Bielsko-Biała 2007
 • F. Jabłoński, Recepcja idei misyjnej w Polsce po Soborze Watykańskim II, Kraków 2003
 • Franciszek, Komunikacja i Miłosierdzie – owocne spotkanie. Orędzie na 50. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, 24 stycznia 2016 r.
 • Franciszek, Orędzie na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu „Przekazujmy nadzieję i ufność w naszych czasach”, 24 stycznia 2017
 • Franciszek, Orędzie na 52. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu „«Prawda was wyzwoli» (J 8,32). Fake news a dziennikarstwo pokoju”, 24 stycznia 2018 r.
 • J. Kloch, Kościół w Polsce wobec Web 2.0, Kielce 2013
 • Jan Paweł II, Encyklika „Redemptoris missio”, Poznań 1991
 • Jan Paweł II, Orędzie na 24. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu „Misja Kościoła w erze komputerów”, 24 stycznia 1990 r., nr 2
 • Jan Paweł II, Orędzie na 24. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu „Misja Kościoła w erze komputerów”, 24 stycznia 1990, nr 2
 • K. Pokorna-Ignatowicz, Kościół w świecie mediów. Historia – dokumenty – dylematy, Kraków 2002
 • Leon XII, Etsi nobis, Watykan 1882; Leon XII, Immortale Die, Watykan 1885
 • M. Szczepaniak, Msza fonogeniczna. Pierwsza polska radiowa transmisja mszy świętej i towarzyszące jej okoliczności, Poznań 2013
 • M. Wrzos, Główne idee teologiczne, historia i funkcje oblackiego czasopiśmiennictwa misyjnego w Polsce (1926-2016), Poznań 2016
 • M. Wrzos, Polityka Kościoła katolickiego wobec środków społecznego przekazu, Poznań 2007
 • M. Wrzos, Polskie czasopiśmiennictwo misyjne po II wojnie światowej, Poznań 2013
 • M. Wrzos, Polskie czasopiśmiennictwo misyjne po II wojnie światowej. Studium misjologiczno-prasoznawcze, Poznań 2013
 • Paweł VI, Orędzie na 1. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu „Środki społecznego przekazu ważnymi elementami cywilizacji”, 24 stycznia 1967
 • Pius XII, Miranda prorsus, 8 września 1957
 • Pius XII, Przemówienie do włoskich filmowców w Rzymie, 21 czerwca 1955; Pius XII, Przemówienie do włoskich filmowców w Rzymie, 28 października, 1955
 • R. Malek, Stulecie czasopisma „Die Katholischen Missionen”, „Collectanea Theologica“, vol. 44, 1975
 • Sobór Watykański II, Dekret „Inter mirifica”, Poznań 2012
 • T. Globan-Klas, Cywilizacja medialna. Geneza, ewolucja, eksplozja, Warszawa 2005
 • T. Globan-Klas, Zarys historii i rozwoju mediów. Od malowideł naskalnych do multimediów, Kraków 2001
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1233-9717
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-13db29b0-147d-42ad-87ad-a38ab51bfc2e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.