PL EN


2016 | 1(86) | 24-41
Article title

Granice swobody kształtowania obowiązków prewencyjnych w umowie ubezpieczenia w świetle art. 826 i 827 k.c.

Title variants
EN
The limits of Freedom to Shape Prevention Duties in the Insurance Contract in the Light of Articles 826 and 827 of the Civil Code
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Prewencja i zapobieganie szkodom oraz wypadkom ubezpieczeniowym mają duże znaczenie w życiu gospodarczym zarówno podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych. W polskim prawie kwestie te są uregulowane, jednak regulacje te wymagają pewnej korekty i uporządkowania w celu wyeliminowania braku spójności w przepisach i jasnego wyznaczenia granicy swobody stron umowy w kształtowaniu obowiązków ubezpieczających i ubezpieczonych z jednej strony i granicy ochrony ubezpieczeniowej udzielanej przez ubezpieczycieli z drugiej strony. Zdaniem autora, pewne zmiany w obowiązujących przepisach prawa mogłyby zmierzać w kierunku większej autonomii stron umowy. Ten kierunek ma uzasadnienie, zwłaszcza w obliczu dużej konkurencji rynkowej w sektorze ubezpieczeń majątkowych i dobrowolnych ubezpieczeń OC , która wymaga z jednej strony dbania o bezpieczeństwo finansowe ubezpieczycieli, a z drugiej daje możliwości konkurowania ofertą adekwatną do przyjmowanego ryzyka.
EN
Loss and accident prevention in insurance is of major importance in the economic life of business entities as well as individuals. Although almost all these issues are regulated in Polish legislation, they require certain adjustments and organisation in order to eliminate the inconsistency in the regulations and establish clear limits of the freedom of the parties to the contract in determining the duties of insurants and the insured on the one hand, and the limits of insurance coverage provided by insurers, on the other. According to the author several amendments to existing legislation could aim at increasing the party autonomy in contracts. This direction is justified, especially in the face of high market competition in the sector of non-life insurance and voluntary liability insurance, which not only requires taking care of the financial security of insurers but also provides the opportunity of competing by means of an offer adequate to risk accepted.
Keywords
Year
Volume
Pages
24-41
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-13f64338-b8cc-40f1-a139-9035ae42ffdc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.