PL EN


2018 | 7(1) | 349-362
Article title

DEVELOPMENT OF SANOGENIC THINKING OF STUDENT YOUTH THROUGH THE PRISM OF SOCIO-CULTURAL ADAPTATION rrrr

Content
Title variants
PL
ROZWÓJ SANOGENICZNEGO MYŚLENIA MŁODZIEŻY STUDENCKIEJ PRZEZ PRYZMAT ADAPTACJI SPOŁECZNO-KULTUROWEJ
RU
РАЗВИТИЕ САНОГЕННОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ
Languages of publication
EN PL RU
Abstracts
EN
The research deals with the problem of the formation of life scenarios of students-mi-grants and their sanogenic thinking through the prism of socio-cultural adaptation. The authors point out that the sanogenic thinking reduces internal conflicts, allows you to control emotions, needs and desires, and thus prevents diseases. The article is presented the model of the formation of students’ sanogenic thinking that can be a key way to restore individual wellbeing. The article proves that scenario decisions of students-migrants are unconscious, irrational mind sets for adapting to life. In this regard, the modality of students-migrants contact with socio-cultural surroundings which impacts the establishment of acculturation strategies has been predicted and featured. The authors established a correlation between certain types of socio-cultural adaptation and the prohibition of the scenario. The authors prove that the process of the development of the students’ sanogenic thinking through the prism of socio-cultural adaptation can enrich psychological theory and practice with new experience and become a means of support for the interested reader.
PL
Badanie dotyczy problemu tworzenia scenariuszy życiowych studentów-imigrantów i ich sanogenicznego myślenia poprzez pryzmat adaptacji społeczno-kulturowej. Autorzy zwracają uwagę, że myślenie sanogenne ogranicza wewnętrzne konflikty, pozwala kontrolować emocje, potrzeby i pragnienia, a tym samym zapobiega chorobom. W artykule przedstawiono model formowania się sanogenicznego myślenia uczniów, który może być kluczowym sposobem przywrócenia dobrego samopoczucia.Artykuł dowodzi, że decyzje scenariuszy uczniów-imigrantów są nieświadome, irracjonalny umysł przystosowuje się do życia. W związku z tym przewidziano i przedstawiono modalność kontaktu uczniów-migrantów z otoczeniem społeczno-kulturowym, które ma wpływ na ustanowienie strategii akulturacji. Autorzy ustalili korelację między niektórymi typami adaptacji społeczno-kulturowej a zakazem scenariusza. Autorzy udowadniają, że proces rozwoju myślenia sanogenicznego uczniów przez pryzmat adaptacji społeczno-kulturowej może wzbogacić teorię i praktykę psychologiczną o nowe doświadczenia i stać się środkiem wsparcia dla zainteresowanego czytelnika.
RU
В исследовании рассматривается проблема формирования жизненных сценариев студентов-мигрантов и их саногенное мышление через призму социокультурной адаптации. Авторы отмечают, что саногенное мышление уменьшает внутренние конфликты, позволяет контролировать эмоции, потребности и желания и тем самым предотвращает болезни. В статье представлена модель формирования саногенного мышления учащихся, которая может стать ключевым способом восстановления индивидуального благополуччя студентов. В статье доказывается, что cценарные решения студентов-мигрантов являются бессознательными, иррациональными наборами разума для адаптации к жизни. Авторы установили корреляцию между некоторыми видами социокультурной адаптации и запретом сценария. Авторы доказывают, что процес развития саногенного мышления учащихся через призму социокультурной адаптации может обогатить психологическую теорию и практику новым опытом и стать средством поддержки заинтересованного читателя.
Year
Volume
Pages
349-362
Physical description
Dates
published
2018-06-30
Contributors
References
 • 1. Beck, J. (1995) Cognitive therapy: basics and beyond, New York, Guilford Press, 382 p.
 • 2. Beck, A., Rush, A., Shaw, B. (1979) Cognitive therapy of depression, New York, Guilford Press, 431 p.
 • 3. Bazhanova, N. Lichnostnaya gotovnost k peremenam v kontekste issledovaniya fenomena «ozhidaniya» [Personality readiness for change in the context of study of the phenomenon of "waiting"] / Perevod i aprobatsiya oprosnika «Personal change-readiness survey» [Translation and approbation of PCRS] // Actaerudi-torum. Scientific papers and reports (Appendix to the Journal ‘Vestnik RHGA», V.2). – St. Petersburg : Publishing House RHGA, 2005. – P. 169–178.
 • 4. Gandzilevska G., Shyriaieva T. The peculiarities of national identity of austral-ianukrainians in the works of l. Bohuslavets. /GalynaGandzilevska, Te-tianaShyriaieva // Problems of Psychology in the 21st Century.–ScientiaSocialis Lithuania, 2014 –Vol.8, №1.-P.16–25. ICID: 1100542: http://oaji.net/artic-les/444-1403293468.pdf
 • 5. Zindel, V., Segal, J., Mark, G., Williams, John D. (2002) Teasdale. Mindfulness-based cognitive therapy for depression: a new approach to preventing relapse, Guilford Press, 351 p.
 • 6. Lazarus, R. S. (1966) Psychological stress and the coping process, New York, McGraw-Hill, /Р. 244–257.
 • 7. Leontev, D. Test smyislozhiznennyih orientatsi i(SZhO) [Life Sense Orientation Test] / D. Leontev. The 2-nd edition. — Moscow : Smyisl, 2000. — 18 p.
 • 8. Maksimova, S. Tvorchestvo: sozidanie ili destruktsiya : monografiya [Creativ-ity: Creation or Destruction : Monograph] / S. Maksimova. – Moscow : Akad-emicheskiy proekt, 2006. – 222 p.
 • 9. Handzilevska G. The role of scenic installations in the process of sociocultural adaptation of Ukrainian emigrants / G.Handzilevska, V.Polishchuk // Scientific herald of VNO Nikolaev National University. Sukhomlinsky Psychological Sci-ences: Collection of Scientific Papers, ed. Irina Savenkova. №1 (17), April 2017. - Nikolaiv: VNO, Sukhomlynsky National University, 2017. – S.41-47
 • 10. Hilman, A. Yu. (2017) Psychological conditions for the formation of the sano-genic thinking of student youth: author's abstract. dis. ... Candidate psychologial Sciences: 19.00.07, National University of Ostroh Academy, Ostroh, 20 p.
 • 11. Hofmann, Stefan G. (2008) Asmundson, Gordon J.G. «Acceptance and mindful-ness-based therapy : new wave or old hat». Clinical Psychology Review. 28 (1), P. 1–16.
 • 12. Orlov, Yu.M. Sanogenic thinking, Moscow, Sliding, 2003, 96 p.
 • 13. Pasichnyk I. D., Handzilevska H. B., Nikitchuk U. I. Psychological immunity of Ukrainian migrants depending on childhood scenario sets. Psychological Pro-spects. 2017. 30. Р. 145–156
 • 14. Rubtsova, L.V. Sanogenic thinking: the teaching method. Complex, Novosi-birsk, Izd., NGPU, 2010, 205 p.
 • 15. Sokolova, M. Shkala sub'ektivnogo blagopoluchiya [Subjective Well-being Scale] / M. Sokolova. – Yaroslavl: NPTs «Psihodiagnostika», 1996. – 17 p.
 • 16. The psychology of health, G.S Nikiforov, V.A Ananiev, I.N Gurevich, and oth-ers; [ed. G.S Nikiforova], St. Petersburg., Publishing house of St. Petersburg. University, 2000, 504 p.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2450-2146
e-ISSN
2451-1064
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-140d2983-819d-4c6e-b945-f8b2327c475e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.