Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 8(932) | 141-152

Article title

Demografia fiskalna. Optymalny demograficznie system podatkowy

Authors

Title variants

EN
Fiscal Demography – A Demographically Optimal Tax System

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Ekonomiczne skutki procesów demograficznych (przede wszystkim rosnącego obciążenia demograficznego) wymagają rozważenia kryteriów implementacji zasady równego opodatkowania. Wobec zwiększania się politycznej dominacji osób w wieku emerytalnym konieczna staje się fiskalna ochrona osób wychowujących dzieci w związku z obciążeniem ich dochodów nie tylko składkami emerytalnymi, ale także podatkami stanowiącymi źródło finansowania deficytu systemu emerytalnego. Dochód tych osób jest również źródłem finansowania konsumpcji dzieci. Respektowanie zasady równego opodatkowania w warunkach starzejącego się społeczeństwa wymaga więc rekonstrukcji podatku od dochodów osobistych lub podatków konsumpcyjnych. W przypadku opodatkowania dochodów osobistych niezbędne jest zastosowanie preferencyjnych rozwiązań pozwalających zmniejszyć ciężar podatkowy osób wychowujących dzieci w związku z mniejszą zdolnością do ponoszenia ciężaru fiskalnego. W przypadku opodatkowania konsumpcji akceptacja zasady równego opodatkowania będzie się wyrażać w niższym opodatkowaniu lub nawet zwolnieniu z opodatkowania dóbr konsumowanych przez dzieci.
EN
The economic impact of demographic processes (mainly the growing age dependency ratio) requires consideration of the criteria for the implementation of the principle of equal taxation. In a situation where people of pensionable age are politically dominant (gerontocracy) it becomes necessary to implement fiscal protection for parents. It is their incomes that are the source not only of pension contributions, but also of the taxes that finance the pension system deficit. The income of parents is also a very significant source of finance for their children’s consumption. Respecting the principle of equal taxation according to the aging process requires the reconstruction of both personal income tax and consumption tax. The former requires the implementation of preferential solutions that reduce the tax burden on people bringing up children, who are less able to shoulder the fiscal burden. Reconstruction of the latter, meanwhile, would see acceptance of the principle of equal taxation expressed in a lower tax rate or even in exemption from taxation in the case of goods consumed by children.

Contributors

author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Finansów, ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice, Poland

References

 • Alm J. [1996], What Is an “Optimal” Tax System? „National Tax Journal”, nr 1.
 • Demographic Change and Intergenerational Justice [2008], ed. J.Ch. Tremmel, Springer, Berlin–Heidelberg.
 • Economic Theory of Optimal Population [1989], ed. K.F. Zimmermann, Springer, Berlin–Heidelberg–New York.
 • Glapiński A. [2004], Kapitalizm, demokracja i kryzys państwa podatków, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Kirk D. [1996], Demographic Transition Theory, „Population Studies”, nr 3, http://dx.doi.org/10.1080/0032472031000149536.
 • Mulligan C.B., Sala-i-Martin X. [1999], Gerontocracy, Retirement, and Social Security, NBER Working Paper No. 7117.
 • Musgrave R.A. [1959], The Theory of Public Finance. A Study in Public Economy, McGraw-Hill, New York–Toronto–London.
 • Nyce S.A., Schieber S.J. [2011], Ekonomiczne konsekwencje starzenia się społeczeństw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Okólski M. [2004], Demografia zmiany społecznej, Wydawnictwa Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Okólski M., Fihel A. [2012], Demografia. Współczesne zjawiska i teorie, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Persson T., Tabellini G. [2000], Political Economics. Explaining Economic Policy, MIT Press, Cambridge–London.
 • Rosset E. [1983], Doktryna ludności optymalnej w rozwoju historycznym, PWE, Warszawa.
 • Schumpeter J.A. [1954], The Crisis of the Tax State, Macmillan, London–New York.
 • Slemrod J. [1990], Optimal Taxation and Optimal Tax Systems, „Journal of Economic Perspectives”, nr 1, http://dx.doi.org/10.1257/jep.4.1.157.
 • Teoria przejścia demograficznego [1990], red. M. Okólski, PWE, Warszawa.
 • Tresch R.W. [2002], Public Finance. A Normative Theory, Academic Press, Amsterdam
 • Wagner A. [1958], Three Extracts on Public Finance [w:] Classics in the Theory of Public Finance, Macmillan, London–New York.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-141f56cf-ed95-470b-ba3f-b8d4eb038169
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.