PL EN


2019 | 62 | 1 (129) | 67-80
Article title

Rodzaje zaangażowania we współczesnych polskich reportażach (na wybranych przykładach)

Authors
Content
Title variants
EN
Types of Engagement in Contemporary Polish Reportages (Selected Examples)
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The article entitled is about the problem of engagement in contemporary polish reportage. The author distinguised three types of engagement: affective-memorative, intervention-performative and ethical-political. The research material is the reportage of Ewa Winnicka Był sobie chłopczyk, a collection of Justyna Kopinska’s texts Polska odwraca oczy and multi-author collection entitled Obrażenia. Pobici z Polską.
Keywords
Year
Volume
62
Issue
Pages
67-80
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Zielonogórski, Zakład Teorii Literatury i Krytyki Literackiej, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Humanistyczny
References
 • Adamczewska Izabela (2017), Reportaż wcieleniowy, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, LX, z. 4.
 • Brocki Marcin (2007), Antropologia zainfekowana aktywizmem [w:] Zaangażowanie czy izola¬cja? Współczesne strategie społecznej egzystencji humanistów, red. Kowalewski J., Piasek W., Instytut Filozofii UWM w Olsztynie, Olsztyn.
 • Burzyńska Anna (2010), Kulturowy zwrot teorii [w:] Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. Nycz R., Markowski M.P., Universitas, Kraków.
 • Domańska Ewa (2007), Zwrot performatywny we współczesnej humanistyce, „Teksty Drugie”, nr 5.
 • — (2008), O poznawczym uprzywilejowaniu ofiary (uwagi metodologiczne) [w:] (Nie)obecność. Pominięcia i przemilczenia w narracjach XX wieku, red. Gosk H., Karwowska B., Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
 • Domosławski Artur (2016), Społeczne zasieki, „Polityka”, https://www.polityka.pl/tygodnikpo-lityka/kultura/ksiazki/1666998,1,recenzja-ksiazki-stowarzyszenie-reporterow-rekolektyw-obrazenia-pobici-z-polska.read [dostęp: 9.05.2018].
 • Horodecka Magdalena (2015), Afekty i emocje w reportażu literackim. Perspektywa genologiczna i kulturowa [w:] Kultura afektu — afekty w kulturze. Humanistyka po zwrocie afektywnym, red. Nycz R., Łebkowska A., Dauksza A., IBL PAN, Warszawa.
 • — (2017), Monologowa forma reportażowa Swietłany Aleksijewicz. Reprezentacja bliskiego Innego w „Czasach secondhand”, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, LX, z. 2.
 • Hugo-Bader Jacek (2018), Charlie powraca [w:] tegoż, Audyt, Agora SA, Wydawnictwo Czarne, Warszawa.
 • Kącki Marcin (2015), Białystok. Biała siła, czarna pamięć, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec.
 • Kobielska Maria (2017), „Ja tutaj piszę o sobie”. Uwikłania pamięciolożki, „Teksty Drugie”, nr 1.
 • Kopińska Justyna (2016), Polska odwraca oczy, Świat Książki, Warszawa.
 • Kowalewski Jacek, Piasek Wojciech (2010), Wprowadzenie [w:] „Zwroty” badawcze w huma¬nistyce. Konteksty poznawcze, kulturowe i społeczno-instytucjonalne, red. Kowalewski J., Pia¬sek W., Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn.
 • Koziołek Krystyna (2012), Ziemia niczyja. Zwroty badawcze w humanistyce i ich konsekwencje dla nauczania literatury, „Postscriptum Polonistyczne”, nr 2 (10).
 • Kuszak Kinga (2013), Przysłowie jako językowy nośnik wartości — perspektywa pedagogiczna, „Studia Edukacyjne”, nr 26.
 • Markiewicz Henryk (1984), Wymiary dzieła literackiego, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • Markowski Michał Paweł (2000), Zwrot etyczny w badaniach literackich, „Pamiętnik Literacki”, 91.
 • — (2013), Polityka wrażliwości. Wprowadzenie do humanistyki, Universitas, Kraków.
 • — (2014), Emocje. Hasło encyklopedyczne w trzech częściach i dwudziestu trzech rozdziałach (nie licząc motta) [w:] Pamięć i afekty, red. Budrewicz Z., Sendyka R., Nycz R., IBL PAN, Warszawa.
 • Nycz Ryszard (2014), Humanistyka przyszłości, „Teksty Drugie”, nr 5.
 • Obrażenia. Pobici z Polską (2016), Wielka Litera, Warszawa.
 • Prymaka-Oniszsk Aneta (2017), Bieżeństwo 1915. Zapomniani uchodźcy, Wydawnictwo Czar¬ne, Wołowiec.
 • Rekolektyw, O nas, strona internetowa stowarzyszenia, http://rekolektyw.pl/o-nas.html [do¬stęp: 9.04.2018].
 • Sendyka Roma (2012), Poetyki wizualności [w:] Kulturowa teoria literatury 2. Poetyki, proble¬matyki, interpretacje, red. Nycz R., Walas T., Universitas, Kraków.
 • Słownik Języka Polskiego, hasło: Zaangażować się, https://sjp.pl/zaanga%C5%BCowanie [do¬stęp: 6.07.2018].
 • Spiegelman Art (2001), Maus, tom I: Opowieść ocalałego, przeł. P. Bikont, Wydawnictwo Post, Kraków.
 • Szahaj Andrzej (2007), Zwrot antypozytywistyczny dopełniony, „Teksty Drugie”, nr 1/2.
 • Sznajderman Monika (2016), Fałszerze pieprzu: historia rodzinna, Wydawnictwo Czarne, Wo¬łowiec.
 • Szydłowska Joanna (2017), Reportaż śledczy jako narzędzie społecznej interwencji. Rzecz o ofia¬rach, katach i milczeniu („Czy Bóg wybaczy siostrze Bernadetcie?” Justyny Kopińskiej), „Prace Literaturoznawcze”, nr 5.
 • Tabaszewska Justyna (2017), Literaturoznawstwo służebne, „Teksty Drugie”, nr 1.
 • Taczkowska Joanna (2012), Zawód dziennikarza w Polsce. Między misją a posłannictwem, Wy¬dawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
 • Wielki słownik języka polskiego, hasło: Zaangażowanie, http://www.wsjp.pl/index.php?id_ha¬sla=42185 [dostęp: 6.05.2018].
 • Winnicka Ewa (2017), Był sobie chłopczyk, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec.
 • Wolny-Zmorzyński Kazimierz (2004), Reportaż. Jak go napisać?, WSiP, Warszawa.
 • Wolska Dorota (2007), Kilka słów o zaangażowaniu, czyli o uczuciach i ich badaniu, „Teksty Drugie”, nr 1/2.
 • Zimnoch Mateusz (2012), Fikcja jako prawda. Referencyjność reportażu ponowoczesnego, „Na¬ukowy Przegląd Dziennikarski”, nr 1.
 • Żelazińska Aleksandra (2017), Sama śmierć, „Polityka” 14.11, https://www.polityka.pl/tygo-dnikpolityka/kultura/ksiazki/1727052,1,recenzja-ksiazki-ewa-winnicka-byl-sobie-chlopczyk. read [dostęp: 30.04.2018].
 • Żyrek-Horodyska Edyta (2017), Wizualność jako dominanta reportażu literackiego. Wokół książ¬ki „Długi film o miłości. Powrót na Broad Peak” Jacka Hugo-Badera, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, XL, z. 2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-142dce1f-d491-48ea-938f-50db2bdb98c1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.