PL EN


2010 | 2(10) | 113-119
Article title

Konsekwencje przekształceń formantów rodzimych w polszczyźnie

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Consequences of transforming Polish native formants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article is devoted to the possibilities of transforming native formants. The author focuses on the consequences of such transformations. Polish has two main types of processes causing new affi xes (or variants) to crystallize: superimposed morphemes and phonetic transformations. Such processes help widen the scope of derivation, whether formal or semantic, but they pose a threat the clarity of the word-formation picture.
Keywords
Contributors
 • Uniwersytet Śląski, Katowice
References
 • BURKACKA I., 2010, Łączliwość rzeczownikowych sufi ksów obcych, [w:] I. Burkacka, R. Pawelec,D. Zdunkiewicz-Jedynak (red.), Słowa-kładki, na których spotykają się ludzieróżnych światów, Warszawa, s. 177–192.
 • DEPTUCHOWA E., 2009, Leksemy z przedrostkowym „z” w „Słowniku staropolskim”, „JęzykPolski” LXV, s. 199–212.
 • GRZEGORCZYKOWA R., PUZYNINA J., Słowotwórstwo współczesnego języka polskiego. Rzeczownikisufi ksalne rodzime, Warszawa 1979.
 • R. Grzegorczykowa R. Laskowski, H. Wróbel (red.), Gramatyka współczesnego językapolskiego. Morfologia, Warszawa 1998.
 • KLESZCZOWA K. (red.), 1996, Słowotwórstwo języka doby staropolskiej. Przegląd formacjirzeczownikowych, Katowice.
 • KLESZCZOWA K., 1998, Staropolskie kategorie słowotwórcze i ich perspektywiczna ewolucja.Rzeczowniki, Katowice.
 • KLESZCZOWA K., 2007, Na straży niezmienności modeli słowotwórczych, „Biuletyn PolskiegoTowarzystwa Językoznawczego” LXVIII, s. 115–124.
 • KREJA B., 1968, Rzeczowniki ekspresywne na „-sko” w języku polskim, „Język Polski”XLVIII, s. 202–216.
 • KREJA B., 1996, O formacjach na „-ostwo” w języku polskim . (Stan dzisiejszy i historia),„Język Polski” LXXVI, s. 88–96.
 • KREJA B., 2000, Przyrostki złożone w języku polskim – problemy ich genezy i rozwoju,[w:] B. Kre ja, Z zagadnień ogólnych polskiego słowotwórstwa. Studia, Gdańsk,s. 164–171.
 • KRUPIANKA A., 1969, Formacje czasownikowe z przedrostkiem „o-(ob-)” w języku polskim,Toruń.
 • KRUSZEWSKI M., 1967, Wybór pism, Wrocław–Warszawa–Kraków.
 • REJTER A., 2006, Leksyka ekspresywna w historii języka polskiego. Kulturowo-komunikacyjnekonteksty potoczności, Katowice, s. 149–150.
 • SŁAWSKI F., 1974, Zarys słowotwórstwa prasłowiańskiego, [w:] F. Sławski (red.), Słowik prasłowiański,t. 1, Wrocław–Warszawa –Kraków–Gdańsk.
 • S. Urbańczyk (red.), Słownik staropolski, Kraków 1953–2002.
 • WASZAKOWA K., 1991, Formant obcy „ik/yk” i jego warianty: „-aik”, „-tyk”, „-atyk”,„-etyk” we współczesnej polszczyźnie ogólnej, „Język Polski” LXXI, s. 220–227.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-143a1d97-df94-4cb6-9c29-b78419223e25
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.