PL EN


2018 | 15 (1) | 91-108
Article title

Projekt kodeksu cywilnego wielkiej dynastii Qing (1907-1911) jako pierwsza w historii próba kodyfikacji prawa cywilnego w Chinach

Authors
Title variants
EN
The Draft Civil Code of the Great Qing (1907-1911) in China as the First Attempt of the Codification of Civil Law in China in the History
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przejawem zmian zachodzących w Chinach na przełomie XIX i XX w. było przeprowadzenie szeregu reform prawnych, które doprowadziły do wydania aktów normatywnych w ramach różnych gałęzi prawa. W tym okresie nastąpił szczególny rozwój prawa cywilnego, którego przepisy zostały wyodrębnione z kodeksu karnego. W prezentowanej publikacji dokonano przekładu na język polski przepisów projektu kodeksu cywilnego wielkiej dynastii Qing z lat 1907-1911 w Chinach oraz ich analizy dogmatyczno-prawnej pod kątem wskazania podobieństw i różnic względem niemieckiego kodeksu cywilnego BGB z 1896 r., który stanowił główny wzorzec wprowadzanych rozwiązań. W publikacji przedstawiono genezę kodyfikacji prawa cywilnego w Chinach, systematykę projektu oraz wybrane regulacje normatywne zawarte w pierwszych trzech księgach kodeksu. Wskazano wzorowane na zachodniej kodyfikacji cywilnej instytucje i instrumenty prawne, które skutecznie zostały wprowadzone do chińskiego porządku prawnego, ale również rozwiązania, które nie były dostosowane do chińskiej rzeczywistości, praktyki lub różnic na gruncie kulturowym.
EN
The changes at the turn of the 19th and 20th centuries in China led to legal reforms and issuance of legal acts covering various branches of law. In this period there was a special development of civil law that was separated from the criminal code. The article includes Polish translation of the provisions of the Draft Civil Code of the Great Qing from 1907-1911 in China and their dogmatic and legal analysis in terms of indicating some similarities and differences with the German Civil Code BGB from 1896, that was the main model of new legal provisions. The article presents the genesis of an attempt to codify civil law in China, the systematics of the code and selected legal regulations contained in the first three books of the Draft Code. Moreover, it indicates the institutions and legal instruments modeled on Western civil codification, that were effectively incorporated into the Chinese legal system and solutions that were not adapted to Chinese reality, practice or cultural differences.
Contributors
author
 • doktorant w Katedrze Historii Ustroju i Prawa, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Polska, olganataliakisiel@gmail.com
References
 • Chen, Jianfu. 1999. Chinese Law. Towards an Understanding of Chinese Law, Its Nature and Development. Haga-Londyn-Boston: Kluwer Law International.
 • Chen, Lei. 2009. “The Historical Development of the Civil Law Tradition In China: A Private Law Perspective.” The Legal History Review 78(1): 159-181.
 • Chen, Lei, and Cornelis Hendrik van Rhee, ed. 2012. Towards a Chinese Civil Code. Comparative and Historical Perspective. Boston: Martinus Nijhoff Publishers.
 • Dargas, Marta. 2012. „W jakim kierunku zmierza prawo Chińskiej Republiki Ludowej – ku systemowi common law czy ku kompleksowej kodyfikacji prawa?” Gdańskie Studia Azji Wschodniej 1:59-68.
 • Huang, Philip C. 2009. Chinese Civil Justice. Past and Present. United Kingdom: Rowman & Littlefield Publishers.
 • Kość, Antoni. 1998. Prawo a etyka konfucjańska w historii myśli prawnej Chin. Lublin: Pracownia Poligraficzna przy Prywatnym Katolickim Liceum Ogólnokształcącym.
 • Kość, Antoni. 2000. „Rozwój prawa w czasie Republiki Chińskiej (1912-1949).” Czasy Nowożytne 9(10): 127-135.
 • Kukowski, Mikołaj. 2018. „Proces przyjęcia i odrzucenia japońskiego wzoru przez Chiny. Od końca XIX wieku do 1937 roku.” [w:] http://www.lazarski.pl/fileadmin/user_upload/dokumenty/czasopisma/mysl-ekonomiczna-polityczna/2014/MEiP_1_7_2014_Kukowski.pdf [dostęp: 25.02.2018].
 • Luney, Percy R. 1989. “Traditions and Foreign Influences: Systems of Law in China and Japan.” Law and Contemporary Problems 52(2): 129-150.
 • Yang, Lixin, ed. 2002. Da Qing Min Lu Cao’an, Minguo Min Lu Cao’an. Changchun: Jilin People’s Publishing House.
 • Yong, Zhu, ed. 2016. Zhongguo fazhi shi. Chinese Legal History. Pekin: Law Press.
 • Yu, Jiang. 1998. “Da Qing Min Lu (Cao’an). Fenxi.” Nanjing University Law Review 146-160.
 • Zhang, Lihong. 2014. „Prawo porównawcze w Chinach.” Forum Prawnicze 5(25): 3-15.
 • Zimmerman, James. 2005. China Law Deskbook: A Legal Guide for Foreign-Invested Enterprises. Pekin: American Bar Association.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-14421041-9d24-4511-a87f-4c533b7c8e75
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.