PL EN


2017 | 17/1 | 165-182
Article title

General principles of code of administrative procedure after amendment of 2017.

Authors
Content
Title variants
PL
Zasady ogólne k.p.a. po jego nowelizacji z 2017 r.
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
This article refers to the amendment of general principles of the Code of Administrative Procedure. The author has presented the scope of modifications made in the Act, including the indication whether it is the introduction of a new legal institution, or complementing the already known solution. Finally, the impact of the changes made or lack thereof on the practice of applying the law has also been indicated.
PL
Niniejszy artykuł porusza problematykę nowelizacji k.p.a. w zakresie zasad ogólnych. Przedstawiono zakres modyfikacji, jakich dokonano w treści ustawy wraz ze wskazaniem, czy jest to wprowadzenie nowej instytucji prawnej, czy też uzupełnienie znanego już rozwiązania. I wreszcie wskazano także wpływ dokonanych zmian bądź jego brak na praktykę stosowania prawa.
Year
Volume
Pages
165-182
Physical description
Contributors
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego
References
 • Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warsaw 2014.
 • Dawidowicz W., Ogólne postępowanie administracyjne. Zarys systemu, Warsaw 1962.
 • Dawidowicz W., Postępowanie administracyjne. Zarys wykładu, Warsaw 1983.
 • Dawidowicz W., Zarys procesu administracyjnego, Warsaw 1989.
 • Fleszer D., Rogacka-Łukasik A. (ed.), Studia administracyjne i cywilne. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Malarskiemu w 85. rocznicę urodzin, Sosnowiec 2016.
 • Hauser R. (ed.), Prawo procesowe administracyjne. System prawa administracyjnego, vol. 9, Warsaw 2014.
 • Hauser R., Wierzbowski M. (ed.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, komentarz do art. 7b, Legalis [access: 10-07-2017].
 • Janowicz Z., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warsaw 1999.
 • Jaśkowska M., Wróbel A., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warsaw 2011.
 • Longchamps F., Problem trwałości decyzji administracyjnej, “Państwo i Prawo” 1961, issue 12.
 • Łaszczyca G., Martysz C., Matan A., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, volume I, Warsaw 2010.
 • Łaszczyca G., Martysz C., Matan A., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, volume II, Warsaw 2010.
 • Majewski K., Kościesza A., Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 września 2010 r., sygn. akt: II OSK 1417/09, “Annuals of Administration and Law Year” 2016 Issue 2.
 • Rozmaryn S., O zasadach ogólnych kodeksu postępowania administracyjnego, “Państwo i Prawo” 1961, no. 12.
 • Woś T., Moc wiążąca aktów administracyjnych w czasie, Warsaw 1978.
 • Woś T., Knysiak-Molczyk H., Romańska M., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warsaw 2008.
 • Wronkowska S., Zieliński M., Ziembiński Z., Zasady prawa zagadnienia podstawowe, Warsaw 1974.
 • Zdyb M., Stelmasiak J., Zasady ogólne Kodeksu postępowania administracyjnego. Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego z komentarzem, Lublin 1992.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1443ee04-4009-4e0a-b87e-56f0b207fee7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.