PL EN


2016 | 63 | 7: Teologia ekumeniczna | 239-263
Article title

Ecumenism in the Archdiocese of Malta during the Episcopate of Archbishop Joseph Mercieca (1976–2007)

Authors
Title variants
PL
Ekumenizm w archidiecezji maltańskiej w czasie posługi arcybiskupa Josepha Merciecy (1976-2007)
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The long episcopate of Mgr Joseph Mercieca, Archbishop of Malta from 1976 to 2007, is characterized by the fruitful application and implementation of the Second Vatican Council in this European nation, at the southernmost tip of the European Union of which it has been a member since 2004. This research article studies the gradual development of the Ecumenical Movement in this predominantly Catholic nation from the years immediately following the Council, right through the many initiatives during the period of Mercieca’s leadership of the Church in Malta, particularly the establishment of a Diocesan Ecumenical Commission on a sure footing, the collaboration with other Churches and ecclesial communities, the two pastoral visits of Pope John Paul II and the celebration of a Diocesan Pastoral Synod in the concluding years of his episcopate. This article serves as a case study on the genesis and the subsequent development of ecumenical relations in a local Church, the ecumenical initiatives taken over the years, and the way forward in this important pastoral dimension of an extrovert Church.
PL
Długi okres posługi Arcybiskupa Malty Józefa Merciecy (1975-2007) naznaczony był owocnym przystosowaniem i wdrażaniem postanowień II Soboru Watykańskiego w tym europejskim narodzie żyjącym na najbardziej na południe wysuniętym krańcu Unii Europejskiej, której członkiem jest od 2004 r. Artykuł ten dokonuje refleksji nad stopniowym rozwojem ruchu ekumenicznego na Malcie, postępującym od lat bezpośrednio po Soborze, poprzez liczne inicjatywy podejmowane podczas okresu przywództwa Merciecy nad Kościołem maltańskim, zwłaszcza założenie na solidnych podstawach Diecezjalnej Komisji Ekumenicznej, współpracę z innymi Kościołami i wspólnotami kościelnymi, dwie wizyty apostolskie papieża Jana Pawła II i Diecezjalny Synod Pastoralny w latach kończących tę posługę. Artykuł jest analizą przypadku odnoszącą się do początku i rozwoju relacji ekumenicznych w lokalnym Kościele, relacji ekumenicznych podejmowanych przez lata i wyjściem naprzód w tym ważnym duszpasterskim aspekcie Kościoła otwartego.
Contributors
author
 • Department of Fundamental and Dogmatic Theology, Faculty of Theology, University of Malta, hector.scerri@um.edu.mt
References
 • Agius, Emmanuel, and Hector Scerri (eds), The Quest for Authenticity and Human Dignity. A Festschrift in honour of Professor George Grima on his 70th birthday. Malta: Faculty of Theology/University of Malta and Foundation for Theological Studies, 2015.
 • Arcidjoċesi ta’ Malta, Pjan Pastorali 1986-1991. Malta: Il-Hajja, 1985.
 • Arcidjocesi ta’ Malta, Sinodu Djocesan. Dokument Kultura – Socjetà – Knisja. Malta: Media Centre, 2003.
 • Arcidjocesi ta’ Malta, Sinodu Djocesan. Dokument Vizjoni ta’ Knisja Komunjoni. Malta: Media Centre, 2003.
 • Azzopardi, Anton. Christian Churches and Reunion. Malta: PEG Publications, 2003.
 • Bullettin tal-Arcidjocesi u Liturgija tal-Kelma 6 (Advent-Christmas 1977).
 • Bullettin tal-Arcidjocesi u Liturgija tal-Kelma 11 (May 1978).
 • Bullettin tal-Arcidjocesi u Liturgija tal-Kelma 20 (November 1979).
 • Bullettin tal-Arcidjocesi u Liturgija tal-Kelma, Supplement to no.71 (Advent 1991)
 • Buttigieg, Charles. Ilkoll Ahwa fi Kristu. Guzeppi Mercieca. Memorji [Brothers in Christ. The Memoirs of Joseph Mercieca]. Malta: Klabb Kotba Maltin, 2014.
 • Debono, Joseph. The Ecclesiology of Karl Barth, Doctorate in Divinity (D.D.) Thesis, Royal University of Malta, 1974.
 • Eminyan, Maurice. “L-Ekumenizmu f’Malta” [Ecumenism in Malta]. Knisja 2000 [Church 2000] 14/58 (October-December 2001).
 • Farrugia, Mario. “Y.-M. Congar and P. Couturier. Praying for Unity: Old Friends and Contemporary Issues.” In Hector Scerri (ed.). Living Theology. Studies on Karl Rahner, Yves Congar, Bernard Lonergan and Hans Urs von Balthasar. Vatican City: Libreria Editrice Vaticana, 2007.
 • Kasper, Walter. A Handbook of Spiritual Ecumenism. New York: New City Press, 2007.
 • Pietru fil-Gzira ta’ Pawlu, vol. II. Malta: Media Centre, 1990.
 • Pietru fuq il-Passi ta’ Pawlu. Malta: Media Centre, 2001.
 • Pope Francis. Apostolic Exhortation Evangelii Gaudium (24 November 2013).
 • Vilanova, Evangelista. Storia della teologia Cristiana. Roma: Borla, 1995.
 • Internet Sources
 • http://oikoumene.net/eng.regional/eng.reg.graz/eng.reg.graz.1/index.html [31.10.2014].
 • http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/speeches/1990/may/documents/hf_jp-ii_spe_19900527_mdina.html [20. 01.2016].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-14447307-8647-47b0-b28b-daabc7f8b989
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.