PL EN


2017 | 2 (36) | 145-160
Article title

Od wolności otrzymywania i przekazywania informacji do prawa do informacji (publicznej). Ewolucja orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w zakresie art. 10 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności

Selected contents from this journal
Title variants
EN
From the freedom to receive and impart information to the right to (public) information. The evolution of the case law of the European Court of Human Right in the field of art. 10 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W niniejszym tekście dokonano analizy orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w zakresie art. 10 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Na podstawie wybranych orzeczeń Trybunału, odnoszących się do art. 10 ust. 1 Konwencji w zakresie w jakim zagwarantowano w tym przepisie „wolności otrzymywania i przekazywania informacji bez ingerencji władz publicznych”, zaprezentowano ewolucję orzecznictwa strasburskiego trybunału. Rozważania te pozwoliły autorom na próbę zrekonstruowania standardu orzeczniczego Trybunału w zakresie prawa do informacji publicznej. Autorzy odnieśli się do standardu ochrony prawa do informacji publicznej, zagwarantowanego w przepisach Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Autorzy doszli do wniosku, że nie można uzasadnić tezy, iż standard ochrony prawa do informacji jest wyższy na kanwie przepisów Konstytucji RP.
EN
The text presents an analysis of the case law of the European Court of Human Rights concerning art. 10 paragraph 1 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. On the basis of selected judgments of the Court relating to article. 10 paragraph. 1 of the Convention in so far as guaranteed in the provision of “freedom to receive and impart information without interference by public authority”, this article presents the evolution of the case law of the Strasbourg Court. These considerations led to reconstruct jurisprudence standard of the European Court of Human Rights regarding the right to public information. The authors referre to the standard of protection of the right to public information guaranteed by the Polish Constitution and conclude that it cannot justify the thesis that the standard of protection of the right to information is higher in the Polish Constitution.
Year
Issue
Pages
145-160
Physical description
Contributors
author
References
  • Baczyńska B., Wolność wyrażania opinii na podstawie artykułu 10 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, [w:] Prawa podmiotowe. Pojmowanie w naukach prawnych. Zbiór studiów, red. J. Ciapała, K. Flaga-Gieruszyńska, Szczecin 2006.
  • Bernaczyk M., Prawo do informacji publicznej w Polsce i na świecie, Warszawa 2014.
  • Ciapała J., Konstytucyjna regulacja praw podmiotowych. Podstawowe konsekwencje dla ustawodawcy, [w:] Prawa podmiotowe. Pojmowanie w naukach prawnych. Zbiór studiów, red. J. Ciapała, K. Flaga-Gieruszyńska, Szczecin 2006.
  • Glosy wybranych orzeczeń dotyczących prawa do informacji, red. S. Osowski, B. Wilk, Warszawa 2016.
  • Nabielec M., Prawo do informacji publicznej na gruncie art. 10 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Glosa częściowo krytyczna do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 17 lutego 2015 r. w sprawie Guseva przeciwko Bułgarii, skarga nr 6987/07, [w:] Glosy wybranych orzeczeń dotyczących prawa do informacji, red. S. Osowski, B. Wilk, Warszawa 2016.
  • Osowski S., Wilk B., Udostępnianie kalendarzy spotkań piastunów organów władzy publicznej oraz informacji o ich spotkaniach, „Informacja w administracji publicznej”, 2015, nr 1.
  • Tarnacka K., Prawo do informacji w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 2009.
  • Voorhoof D., Fathaigh R.Ó., The press and NGOs’ right of access to official documents under strict scrutiny of the European Court of Human Rights, http://strasbourgobservers.com/2013/12/03/the-press-and-ngos-right-of-access-to-official-documents-under-strict-scrutiny-of-the-european-court-of-human-rights-2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-144b3fae-f9e4-4195-ac1e-e2c26acb339d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.