PL EN


2017 | 8 |
Article title

Identyfikacja wewnętrznych uwarunkowań samodzielności i atrakcyjności finansowej gmin wiejskich województwa wielkopolskiego z wykorzystaniem biplotu

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Badanie ma na celu wyodrębnienie i scharakteryzowanie grup gmin wiejskich województwa wielkopolskiego o zbliżonej samodzielności finansowej i podobnych uwarunkowaniach wewnętrznych w 2013 r., a ponadto pozwala na określenie relacji pomiędzy wskaźnikami finansowymi i cechami społecznoekonomicznymi. W badaniu posłużono się narzędziem podwójnego wykresu — biplotem PCA (the Principal Component Analysis). Podstawę informacyjną badania stanowiły dane z Banku Danych Lokalnych GUS oraz z Ministerstwa Finansów. Stwierdzono, że największa samodzielność finansowa cechowała grupę gmin wiejskich położonych w bezpośrednim sąsiedztwie stolicy województwa. Gminy te charakteryzowały się najwyższą oceną takich cech, jak: saldo migracji, odsetek mieszkańców korzystających z kanalizacji i instalacji gazowych, wskaźniki zagęszczenia oraz wskaźnik wykorzystania miejsc noclegowych.
EN
The research aims at isolating and describing groups of rural gminas in Wielkopolskie voivodship with comparable financial autonomy and similar internal determinants in 2013. Furthermore, it allows to examine relations between the financial indicators and the socio-economic determinants. The PCA (Principal Component Analysis) biplot was used in the research. Data published by the Local Data Bank of the CSO and the Ministry of Finance was applied as a study informational basis. It was found that the highest level of financial autonomy was observed in the group of rural gminas close to the capital city of the voivodship. These gminas were distinguished by such determinants as net migration, percentage of inhabitants using sewage and gas supply system, as well as density and occupancy rate of accommodation establishments.
Year
Issue
8
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
References
 • Duś, E. (2011). Wysokość i struktura dochodów gmin wiejskich jako miernik stopnia ich peryferyjności. W: M. Wesołowska (red.), Wiejskie obszary peryferyjne — uwarunkowania i czynniki aktywizacji. Studia Obszarów Wiejskich 26, s. 73—88. Warszawa: Wydawnictwo Bernardinum.
 • Dylewski, M., Filipiak, B., Gorzałczyńska-Koczkodaj, M. (2004). Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego. Warszawa: Municipium SA.
 • Feret, E. (2013). Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego gwarancją samorządnego działania społeczności lokalnych. W: W. Skrzydło, W. Szapował, K. Eckhardt, P. Steciuk (red.), Konstytucyjne podstawy budowania i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i na Ukrainie — dobre praktyki, t. 1, s. 126—148. Seria: Prawo naszych sąsiadów, red. cyklu publikacji J. Posłuszny. Artykuł powstał w ramach konkursu Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej, realizowanego za pośrednictwem MSZ RP w 2013 r.
 • Filipiak, B. (2009). Metodyka kompleksowej oceny gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Warszawa: Difin.
 • Gabriel, K.R. (1971). The Biplot Graphic Display of Matrices with Application to Principial Component Analysis. Biometrics, Vol. 58, No. 3, s. 453—467.
 • Głowicka-Wołoszyn, R., Wysocki, F. (2014). Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne samodzielności finansowej gmin województwa wielkopolskiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 346, s. 34—44.
 • Gower, J.C., Hand, D.J. (1996). Biplots. Londyn: Chapman & Hall.
 • Gower, J.C., Lubbe, S., le Roux, N. (2010). Understanding Biplots. Nowy Jork: Wiley.
 • Greenacre, M. (2010). Biplots in Practice. Bilbao: Fundacion BBVA.
 • GUS. Bank Danych Lokalnych. Pobrane z: www.stat.gov.pl.
 • Heller, J. (2006). Samodzielność finansowa samorządów terytorialnych w Polsce. Studia Regionalne i Lokalne, nr 2 (24), s. 138.
 • Heller, J., Farelnik, E. (2013). Finanse i samodzielność ekonomiczna a ustrój samorządów terytorialnych w Polsce. Studia Regionalne i Lokalne, nr 2 (52), s. 81—94.
 • Jańczuk, L. (2013). Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego jako podmiotów administracji publicznej w Polsce. Wydawnictwo KUL.
 • Jastrzębska, M. (2004). Samodzielność ekonomiczna i finansowa jednostek samorządu terytorialnego. Ekonomia, nr 13. Uniwersytet Warszawski, s. 100—112.
 • Jastrzębska, M. (2012). Finanse jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Jaworska, M., Kożuch, A. (2011). Możliwości rozwoju lokalnego w kontekście zróżnicowania samodzielności finansowej podstawowych jednostek samorządu terytorialnego (na przykładzie gmin miejsko-wiejskich Polski Wschodniej). Optimum. Studia Ekonomiczne, nr 6 (54), s. 218—233.
 • Kosek-Wojnar, M. (2006). Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego w sferze wydatków. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni, nr 4, s. 75—88.
 • Patrzałek, L. (2010). Finanse samorządu terytorialnego. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Sagan, A. (2004). Jeden obraz ukazuje więcej niż 10 liczb, czyli jak budować mapy zadowolenia klienta z wykorzystaniem programu STATISTICA. StatSoft, http://www.statsoft.pl.
 • Surówka, K. (2013). Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Polsce. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Wysocki, F. (2010). Metody taksonomiczne w rozpoznawaniu typów ekonomicznych rolnictwa i obszarów wiejskich. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 • Zawora, J. (2010). Samodzielność finansowa samorządów gminnych Podkarpacia. Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej, nr 81, s. 137.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-14815fe5-663e-4622-a06b-4a7d62a880a7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.