PL EN


2020 | 1 (53) | 299-314
Article title

Jawność życia publicznego jako konstytucyjna reguła dostępu do informacji publicznej a ponowne w ykorzysty wanie informacji sektora publicznego

Content
Title variants
EN
Openness of Public Life as the Constitutional Rule of Access to Public Information and the Re-Use of Public Sector Information
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Z prawa podstawowego jednostki do pozyskiwania i rozpowszechniania informacji wy-wodzi się prawo ekonomiczne ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego. Należy przyjąć, że ustawa o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego jest taką regulacją, która pozwala nie tylko na dostęp do informacji ale także na korzy-stanie w celach komercyjnych i niekomercyjnych z dobra publicznego, jakim jest infor-macyjny zasób publiczny. Jednak zagadnienie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego związane jest także z zasadą jawności życia publicznego wyrażonej w przepisach konstytucyjnych. Z kolei uprawnienia związane z tą zasadą należy anali-zować w kontekście publicznych praw podmiotowych. Tak też kształtuje się uprawnie-nie, które dotyczy dostępu do informacji publicznej ale także uprawnienie do ponow-nego wykorzystania informacji sektora publicznego, zwłaszcza tam, gdzie informacja sektora publicznego spełnia jednocześnie przesłanki informacji publicznej. W artyku-le podjęto analizę podobieństw i różnic w pojęciach informacja publiczna oraz informa-cja sektora publicznego.
EN
The economic right to reuse public sector information derives from the entity’s funda-mental right to acquire and disseminate information. It should be assumed that the Act on the re-use of public sector information is such a regulation that allows not only ac-cess to information but also the use of the public good for commercial and non-com-mercial purposes, which is the public information resource. However, the issue of the re-use of public sector information is also related to the principle of openness of public life expressed in constitutional provisions. The rights associated with this principle should be analyzed in the context of public subjective rights. This is also how the right applies to access to public information, but also the right to re-use public sector information, especially where public sector information meets the conditions of public information. The article undertakes an analysis of similarities and differences in the terms public in-formation and public sector information.
Year
Issue
Pages
299-314
Physical description
Dates
published
2020-02-29
Contributors
References
 • Bateson G., Mind and Nature: A Necessary Unity, Advances in Systems Theory, Complexity, and the Human Sciences, Hampton 1979.
 • Biernat S., Prywatyzacja zadań publicznych, Warszawa-Kraków 1994.
 • Chałubińska-Jentkiewicz K., Karpiuk M., Prawo nowych technologii, Warszawa 2015.
 • Chałubińska-Jentkiewicz K., Ponowne wykorzystanie informacji sektora publiczne (re use). Komentarz do ustawy, Warszawa 2018.
 • Cyceron, O Państwie, [w:] Pisma filozoficzne, t. I, Warszawa 1960.
 • Czarny P., Naleziński B., Wolność zrzeszania się, [w:] Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, red. B. Banaszak, A. Preisner, Warszawa 2002.
 • Floridi L., Information. A very short introduction Oxford 2010.
 • Gleick J., Informacja-bit-wszechświat-rewolucja, Kraków 2010.
 • Gulczyński M., Zasada zwierzchnictwa narodu, [w:] Zasady podstawowe polskiej Konstytucji, red. W. Sokolewicz, Warszawa 1998.
 • Ihnatowicz I., Człowiek, informacja, społeczeństwo, Warszawa 2013.
 • Jabłoński M., Wygoda K., Dostęp do informacji i jego granice, Wrocław 2002.
 • Karpiuk M., Chałubińska-Jentkiewicz K., Informacja i informatyzacja w administracji publicznej, Warszawa 2015.
 • Martysz Cz., Szpor G., Wojsyk K., Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Komentarz, Warszawa 2007.
 • Motyka K., Prawa człowieka, Lublin 1999.
 • Papińska-Kacperek J., Usługi cyfrowe. Perspektywy wdrożenia i akceptacji cyfrowych usług administracji publicznej w Polsce, Łódź 2013.
 • Stefanowicz J., Idee leżące u podstaw dostępu do informacji publicznej. Praktyka konstytucyjna i ustawodawcza w świecie, [w:] Dostęp do informacji publicznej – wdrażanie ustawy, red. H. Izdebski, Warszawa 2001.
 • Taczkowska-Olszewska J., Dostęp do informacji publicznej w Polskim systemie prawnym, Warszawa 2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2082-1212
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-148769ab-1320-4a96-a769-9d6ea1b390be
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.