PL EN


2015 | 4(82) | 47-59
Article title

EFEKTYWNOŚĆ WYKORZYSTANIA CZYNNIKÓW PRODUKCJI W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH WEDŁUG TYPÓW I REGIONÓW FADN

Title variants
EN
Efficiency of production factors in family farms by FADN types and FADN regions
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The aim of the paper was to measure the efficiency of production factors in family farms. Agricultural holdings were grouped according to types of farming and FADN regions. The study was conducted in 12 117 family farms. The results show that the production potencial, productivity and profitability varied regionally and by types of farming. In 2013 Pomorze i Mazury and Wielkopolska i Śląsk regions reached higher productivity and profitability of labor than Eastern Regions of Poland The highest level of productivity and profitability of both: land and capital can be observed in farms specialized in horticultural production. The economic efficiency and profitability of labour was the highest in grainvores farms.
Year
Issue
Pages
47-59
Physical description
References
 • LITERATURA
 • 1. Czubak W. (2004): Przestrzenne zróżnicowanie potencjału produkcji surowców roślinnych w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA, ISSN 1508-3535, Tom VI, Zeszyt 5, 23-29.
 • 2. Floriańczyk Z., Osuch D., Mańko S., Płonka R. (2014): Wyniki Standardowe 2013 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN. IERiGŻ – PIB, Warszawa, 45.
 • 3. Gołaś Z., Kozera M. (2008): Strategie wydajności pracy w gospodarstwach rolnych. Journal of Agribusiness and Rural Development, Nr 1 (7), Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 74.
 • 4. Goraj L., Olewnik E. (2011): FADN i Polski FADN. Warszawa, 9.
 • 5. Góral J. (2014): Podejście horyzontalne czy regionalne w podziale środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020? Program Wieloletni 2011-2014, Nr 101, IERiGŻ – PIB, 28-35.
 • 6. Kołodziejczak M. (2008): Zróżnicowanie regionalne rolnictwa w Polsce i w Niemczech. Zeszyty Naukowe SGGW - Problemy Rolnictwa Światowego, T. 4 (19), Warszawa, 271-277.
 • 7. Kulikowski R. (2012): Produktywność i towarowość rolnictwa w Polsce. Barometr Regionalny Nr 4(30), 17.
 • 8. Poczta W. (2003): Rolnictwo polskie w przededniu integracji z Unią Europejską. Akademia Rolnicza w Poznaniu.
 • 9. Poczta W., Siemiński P. (2010): Konkurencyjność rolnictwa polskiego po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 15.
 • 10. Sadowski A. (2010): Regionalne zróżnicowanie opłaty pracy własnej w różnych typach gospodarstw rolnych. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, Nr (2), Warszawa, 75.
 • 11. Woś A., Tomczak F. (1983): Ekonomika rolnictwa. Zarys teorii. PWRiL, Warszawa, 92.
 • 12. Ziętara W. (2003): Przyszłość wsi polskiej – stan aktualny, kierunki działań. [w:] red Kolarska-Bobińska, L., Rosner, A., Wilkin, J., Przyszłość wsi polskiej. Wizje, strategie, koncepcje, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-14992ad6-f628-485f-ad73-1d0d2a83fb91
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.