PL EN


2016 | 38 | 38, 2016, nr 4 | 135-146
Article title

Model Bourgeois-Pichata w badaniach demograficzno-historycznych

Authors
Content
Title variants
EN
The Bourgeois-Pichat Model in Demographic-Historical Research
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest zwięzły opis tzw. modelu biometrycznego umieralności niemowląt – modelu Bourgeois-Pichata, przedstawienie jego trzech najważniejszych własności oraz ukazanie procedur obliczeniowych w trzech programach komputerowych (R, Stata, Excel) prowadzących do dopasowania modelu do danych rzeczywistych. W tekście ukazano najistotniejsze prace badawcze wykorzystujące omawiany model w demografii historycznej. Jako że sam model, jak i sposoby jego wykorzystania poddawane były krytyce, w artykule podano odniesienia bibliograficzne do dalszej literatury na temat ograniczeń modelu i sytuacji szczególnych skutkujących niewiarygodnością wyników. Zawarto także propozycje wykorzystania modelu Bourgeois-Pichata w polskich badaniach demograficzno-historycznych.
EN
The article has been written in order to concisely depict the so-called biometric model of infant mortality, the Bourgeois-Pichat model, to present its three most important properties and to show the computational procedures in three computer programs (R, Stata, Excel) that lead to fitting the model to the real data. The text reveals the most important research works where the model in question was used in historical demography. As the model itself and the ways it was used were criticised, the article contains bibliographic references to further literature where it is possible to find wider information on the limitations of the model and the situations that lead to unreliable results. Last but not least the article contains proposals of using the Bourgeois-Pichat model in Polish demographic-historical research.
Year
Volume
38
Pages
135-146
Physical description
Contributors
References
 • Bourgeois-Pichat, Jean. „Analyse de la mortalité infantile”. Revue de l’Institut International de Statistique 18 (1950): 45–68.
 • Bourgeois-Pichat, Jean. „La mesure de la mortalité infantile. I: Principes et méthodes”, Population 6 (1951), 2: 233–248.
 • Bourgeois-Pichat, Jean. „La mesure de la mortalité infantile. II: Les causes de décès”, Population 6 (1951), 3: 459–480.
 • Huck, Paul. „Infant Mortality and Living Standards of English Workers during the Industrial Revolution”. The Journal of Economic History 55 (1995), 3: 528–550.
 • Knodel, John, Hallie Kintner. „The Impact of Breast Feeding Patterns on the Biometric Analysis of Infant Mortality”. Demography 14 (1977), 4: 391–409.
 • Kuklo, Cezary. „O potrzebie intensyfikacji badań nad strukturami demograficznymi rodzin na ziemiach polskich do początku XX wieku”, Przeszłość Demograficzna Polski 37 (2015): 7–36.
 • Lévy, Michel L. „In Memoriam”. Population et Societes. Bulletin Mensuel d’Information Demographiques, Economiques, Sociales 246 (1990): 1.
 • Lynch, Katherine A., Joel B. Greenhouse, Anders Brändström. „Biometric Modeling in the Study of Infant Mortality: Evidence from Nineteenth-Century Sweden”. Historical Methods: A Journal of Quantitative and Interdisciplinary History 31 (1998), 2: 53–64.
 • Manfredini, Matteo. „The Bourgeois‐Pichat’s Biometric Method and the Influence of Climate: New Evidences from Late 19th‐century Italy”. Social Biology 51 (2004), 1–2: 24–36.
 • Nadot, Robert. „Évolution de la mortalité infantile endogène en France dans la deuxième moitié du XIXe siècle”. Population 25 (1970), 1: 49–58.
 • Ogórek, Bartosz. „Populacja Krakowa w kontekście długofalowych procesów demograficznych na przełomie XIX i XX wieku”. Przeszłość Demograficzna Polski 32 (2013): 25–87.
 • Piasecki, Edmund. Ludność parafii bejskiej (woj. kieleckie) w świetle ksiąg metrykalnych z XVIII–XX w. Studium demograficzne. Warszawa–Wrocław: PWN, 1990
 • Scott, Susan, Christopher J.Duncan. „Malnutrition, Pregnancy, and Infant Mortality: A Biometric Model”. The Journal of Interdisciplinary History 30 (1990), 1: 37–60.
 • Sperk, Bernhard. „Referat zur Statistik über die Häufigkeit des Stillens”. Das Österreichische Sanitätswesen 18 (1906). Beilagen: Studien und Vorschläge zur Förderung des Selbststillens in Österreich. Referate und ein Mahnwort an die Ärzte: 43–47.
 • Vallin, Jacques, Giovanni Berlinguer. „From Endogenous Mortality to the Maximum Human Life Span”. W: Demography: Analysis and Synthesis, t. 2, red. Graziella Caselli, Jacques Vallin, Guillaume Wunsch, 95–115. Amsterdam–Tokyo: Elsevier, 2006.
 • Wrigley, Edward A. „Births and Baptisms: The Use of Anglican Baptism Registers as a Source of Information about the Numbers of Births in England before the Beginning of Civil Registration”. Population Studies 31 (1977), 2: 281–312.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-149eeb8f-a3a9-4c7d-8fad-6932e8068784
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.