PL EN


2017 | 22 | 163-187
Article title

Internetowe słowniki specjalistyczne jako narzędzie pracy tłumacza tekstów specjalistycznych

Content
Title variants
EN
Internet dictionaries as an useful tool for translators of specialized texts
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of this article is to show German-Polish and Polish-German specialized Internet dictionaries as an useful tool for translators. The paper consists of an introduction, a theoretical part, empirical part, and conclusions. In the theoretical part are shown selected issues of translations studies and lexicography, in particular concerning typology of dictionaries, the process of dictionary making, and dictionary structure. All these issues are important for further analysis. The subject of the analysis is German-Polish and Polish-German Internet dictionaries as one of modern tools available for the translator beside text corpora, data base or different kinds of tools for computer aided translation. Translators have specific needs and expectations toward dictionaries. Some of the online dictionaries investigated are not e-dictionaries par excellence, but should be rather regarded as printed dictionaries made available on an electronic platform. Nevertheless, there are also dictionaries developed exactly for Internet use. Are their macroand microstructures well-constructed and can they fulfill the specific needs of the translator?
Year
Issue
22
Pages
163-187
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
References
 • Bańko, M. (2001), Z pogranicza leksykografii i językoznawstwa: studia o słowniku jednojęzycznym. Warszawa.
 • Bańko, M. (2010), Jedność w wielości. Cechy konstytutywne i typologiczne słowników, (w:) Poradnik Językowy 4, 5–25.
 • Baxmann-Krafft, E.-M./ G. Herzog (1999), Normen für Übersetzer und technische Autoren. Berlin – Wien – Zürich.
 • Bielińska, M. (2014), Teksty zewnętrzne w słownikach językowych, (w:) J. Iluk (red.), Beiträge zur Linguistik. Grammatik, Pragmatik, Lexikologie, Rechtssprache. Katowice, 165–178.
 • Doroszewski, W. (1954), Z zagadnień leksykografii polskiej. Warszawa.
 • Fuertes-Oliviera, P.A./ H. Bergenholtz (2011), e-Lexicography. The Internet, Digital Initiatives and Lexicography. London – New York.
 • Grucza, F. (1981), Zagadnienia translatoryki, (w:) F. Grucza (red.), Glottodydaktyka a translatoryka. Warszawa, 9–29.
 • Grucza, F. (1984), Translatorik und Translationsdidaktik. Versuch einer formalen Bestimmung und Abgrenzung ihrer Gegenstände, (w:) W. Wills/ G. Thome (red.), Die Theorie des Übersetzens und ihr Aufschlußwert für die Übersetzungs- und Dolmetschdidaktik. Tübingen, 28–36.
 • Grucza, F. (1986), Tłumaczenie, teoria tłumaczeń, translatoryka, (w:) F. Grucza (red.), Problemy translatoryki i dydaktyki translatoryczne, Warszawa, 9–27.
 • Grucza, F. (1990), Zum Forschungsgegenstand und -ziel der Übersetzungswissenschaft, (w:) R. Arntz / G. Thome (red.), Übersetzungswissenschaft: Ergebnisse und Perspektiven, Tübingen, 9–18.
 • Grucza, F. (1993), Interkulturelle Translationskompetenz — ihre Struktur und Natur, (w:) A.P. Frank/ F. Paul/ H. Turk (red.), Übersetzen verstehen, Brücken bauen. Geisteswissenschaftliches und Literarisches Übersetzen im internationalen. Berlin, 158–171.
 • Grucza, F. (2008), Germanistische Translatorik — ihr Gegenstand und ihre Aufgaben, (w:) F. Grucza (red.), Translatorik in Forschung und Lehre der Germanistik. Warszawa, 27–53.
 • Grucza, S. (2007), Od lingwistyki tekstu do lingwistyki tekstu specjalistycznego. Warszawa.
 • Grucza, S. (2008), Lingwistyka języków specjalistycznych. Warszawa.
 • Grucza, S. (2014), Grundzüge der anthropozentrischen Translatorik, (w:) A. ŁypBielecka (red.), Mehr als Worte. Sprachwissenschaftliche Studien. Professor Dr. habil. Czesława Schatte und Professor Dr. habil. Christoph Schatte gewidmet. Katowice, 127–137.
 • Grucza, S. (2016), W sprawie translatoryki okulograficznej, (w:) Lingwistyka Stosowana/ Applied Linguistics/ Angewandte Linguistik 20, 51–61.
 • Kalicka-Karpowicz, Z. (2014), Uwagi o problemach Polaków ze słownictwem prawnym na podstawie materiału z internetowych poradni językowych, (w:) M. Łukasik/ B. Mikołajewska (red.), Języki specjalistyczne wczoraj, dziś i jutro. Warszawa, 91–105.
 • Kania, S./ J. Tokarski (1984), Zarys leksyki i leksykografii. Warszawa
 • Karpiński Ł. (2008), Zarys leksykografii terminologicznej. Warszawa.
 • Kielar, B.Z. (2003), Zarys translatoryki. Warszawa.
 • Kielar, B.Z. (2008), Technolingwistyka stosowana a translatoryka, (w:) J. Lukszyn, (red.), Podstawy technolingwistyki II. Warszawa, 105–115.
 • Klosa, A./ C. Müller-Spitzer (red.) (2016), Internetlexikografie. Ein Kompendium. Oldenburg.
 • Lisiecka-Czop, M. (2015), Korzystanie ze słowników elektronicznych jako strategia rozwiązywania problemów językowych — o świadomości leksykograficznej studentów germanistyki, (w:) Lingwistyka Stosowana/ Applied Linguistics/ Angewandte Linguistik 15, 47–59.
 • Lisiecka-Czop, M. (2017), Super słownik, polecam!!! Słowniki dwujęzyczne i ich użytkownicy w świetle recenzji konsumenckich na portalach internetowych, (w:) Lingwistyka Stosowana/ Applied Linguistics/ Angewandte Linguistik 21, 55–70. Lukszyn J./ W. Zmarzer (2006), Teoretyczne podstawy terminologii. Warszawa.
 • Łukasik, M. (2007), Angielsko-polskie i polsko-angielskie słowniki specjalistyczne (1990-2006): analiza terminograficzna. Warszawa.
 • Łukasik, M. (2009), Idealny — optymalny — maksymalny słownik terminologiczny, (w:) M. Łukasik (red.), Na drodze wiedzy specjalistycznej. Warszawa, 64–78.
 • Łukasik, M. (2014), Zasady i narzędzia porządkowania terminologicznego, (w:) W. Zmarzer, Narzędzia pracy lingwistycznej. Warszawa, 140–170.
 • Miodunka, W. (1989), Podstawy leksykologii i leksykografii. Warszawa.
 • Nagórka, P. (2008), Metodyka budowy tezaurusa terminologii branżowej, (w:) Języki Specjalistyczne 8, 194–205.
 • Piotrowski T. (1994), Z zagadnień leksykografii. Warszawa.
 • Piotrowski T. (2001), Zrozumieć leksykografię. Warszawa.
 • Sadziński, W. (2014), Od słownika do leksykonu. Infografia leksykalna w słownikach bilingwalnych, (w:) W. Sadziński/ M. Gołaszewski (red.), Acta Universitas Lodziensis, Folia Germanica 10/2014, Varianz und Invarianz in Sprache und Literatur. Łódź, 127–134.
 • Urbańczyk, S./ B. Sieradzka-Baziur (2000), Słowniki i encyklopedie: ich rodzaje i użyteczność. Kraków.
 • Witczak-Plisiecka, I./ S. Goźdź-Roszkowski (2003), The Role of Comparable Corpora in Teaching Legal Translation: a few Practical Techniques, (w:) P. Mamet/A. Mrózek (red.), Języki specjalistyczne. Zagadnienia dydaktyki i przekładu. Katowice, 173–184.
 • Zmarzer, W. (1991), Leksykografia terminologiczna, (w:) F. Grucza (red.), Teoretyczne podstawy terminologii. Wrocław – Warszawa – Kraków, 117–132.
 • Zmarzer, W. (2004), W kwestii typologii słowników terminologicznych, (w:) J. Lewandowski (red. t.), Leksykografia terminologiczna: teoria i praktyka. Warszawa, 65–84.
 • Zwierzchoń-Grabowska, E. (2010), Interlingwalna intradyscyplinarna komunikacja specjalistyczna, (w:) S. Grucza/ A. Marchwiński/ M. Płużyczka (red.), Translatoryka. Koncepcje — Modele — Analizy. Warszawa, 439–449.
 • Żmigrodzki, P. (2009), Wprowadzenie do leksykografii polskiej. Katowice.
 • Żmudzki, J. (2015), Blattdolmetschen in pradygmatischer Perspektive der anthropozentrischen Translatorik. Frankfurt/ M.
 • Żmudzki, J. (2016), Ekwiwalencja translacyjna — próba określenia jej aktualnego statusu jako zjawiska i terminu w ogólnej perspektywie translatorycznej, (w:) Lingwistyka Stosowana/ Applied Linguistics/ Angewandte Linguistik 19, 229–242.
 • Angielsko-polski słownik naukowo-techniczny, (URL http://www.tech-dict.pl/slownik_techniczny/translator). [Pobrano 31.01.2017].
 • de.wikipedia.org, (URL https://de.wikipedia.org/wiki/Elektronisches_W%C3%B6rterbuch). [Pobrano 31.01.2017].
 • Dictindustry Technisches Wörterbuch, (URL http://de.dictindustry.com/). [Pobrano 31.01.2017].
 • Duden Wörterbuch, (URL http://www.duden.de-rechtschreibung-Woerterbuch). [Pobrano 30.01.2017].
 • Encyklopedia PWN, (URL http://encyklopedia.pwn.pl/szukaj/s%C5%82ownik.html). [Pobrano 30.01.2017].
 • EuroVoc Wielojęzyczny tezaurus Unii Europejskiej, (URL http://eurovoc.europa.eu/). [Pobrano 31.01.2017].
 • Ilski, M. (2013), Słownik sportowy niemiecko-polski. Warszawa.
 • Kapusta, P. (2012), Niemiecko-polski słownik ekonomii. Kraków.
 • Kilian A./ A. Kilian (2014), Słownik języka prawniczego i ekonomicznego niemieckopolski, tom II / Wörterbuch der Rechts- und Wirtschaftssprache. 2. Band DeutschPolnisch. Warszawa.
 • Kilian A./ A. Kilian (2014), Słownik języka prawniczego i ekonomicznego polskoniemiecki, tom II / Wörterbuch der Rechts- und Wirtschaftssprache. 2. Band Polnisch-Deutsch. Warszawa.
 • Kroll I. (2012), Słownik techniczny polsko-niemiecki. Konstancin-Jeziorna.
 • Pan-European Dictionary of Common Names of Animals: Mammals and Birds in more than 50 languages of Europe, (URL http://www.informatika.bf.uni-lj.si/magus-slavic1.html). [Pobrano 31.01.2017].
 • Polsko-angielsko-niemiecko-francuski słownik terminów kynologicznych, (URL http://cavalierworld.eu/cavisiowo/portal.php?show=51). [Pobrano 31.01.2017].
 • Pons, (URL http://de.pons.com/). [Pobrano 15.01.2017].
 • Samochodowy słownik niemiecko-polski, (URL http://www.zss.q4.pl/kolazainteresowan/niemiecki/slownik.php). [Pobrano 31.01.2017].
 • Samochodowy słownik polsko-niemiecki, niemiecko-polski + pdf, (URL http://blog.tyczkowski.com/2015/07/samochodowy-slownik-polsko-niemieckiniemiecko-polski-pdf/). [Pobrano 31.01.2017]
 • Skibicki W. (2008), Słownik terminologii prawniczej i ekonomicznej niemiecko-polski. Warszawa.
 • Słownik języka polskiego PWN, (URL http://sjp.pwn.pl/szukaj/slownik.html). [Pobrano 30.01.2017].
 • Słownik techniczny, (URL http://www.narzedziownie.pl/?t=l). [Pobrano 31.01.2017].
 • Sokołowska M./ A. Bender/ K. Żak (red.) (2017), Słownik naukowo-techniczny niemiecko-polski / Deutsch-polnisches wissenschaftlich-technisches Wörterbuch. Warszawa.
 • Sokołowska M./ A. Bender/ K. Żak (red.) (2017), Słownik naukowo-techniczny polsko-niemiecki / Polnisch-deutsches wissenschaftlich-technisches Wörterbuch. Warszawa.
 • Stadtmüller, K./ K. Stadtmüller (red.) (1936), Technisches Wörterbuch, Część polskoniemiecka, tom I A-Ó. Poznań, (URL http://www.wbc.poznan.pl/Content/232431/techpolniemt1.pdf). [Pobrano 31.01.2017].
 • Stadtmüller, K./ K. Stadtmüller (red.) (1936), Technisches Wörterbuch, Część polskoniemiecka, tom I P-Ż. Poznań, (URL http://www.wbc.poznan.pl/Content/232432/polniemtech2.pdf). [Pobrano 31.01.2017].
 • Warszawski, M. (2014), Spawalnictwo. Słownik polsko-niemiecki/niemiecko-polski. Krosno.
 • Zimny, L. (2000), Wielki słownik rolniczy polsko-niemiecki. Warszawa.
 • www.textum.pl, (URL http://www.textum.pl/tlumaczenia/portal_tlumaczy/informacje/ slowniki_wielojezyczne/artykuly/niemiecki_wie.html). [Pobrano 10.01.2017].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-4814
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-14a07fee-40ad-46e3-be35-4ff942a751da
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.