PL EN


Journal
2020 | 16 | 2 | 271-278
Article title

Metal nanoparticles in nanosensors for food quality assurance

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
PL
Nanocząstki metali w nanosensorach zapewniających jakość żywności
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Background: Nanotechnology is applied in the food industry to ensure food safety, and it is used both in the processing of food and detection of contaminants. The assurance of quality and safety of food has become an important issue for authorities and food supply chain actors. In order to protect consumers from contamination, adulteration and spoilage, it is absolutely necessary to conduct analyses of food, as it is exposed to numerous chemical substances, which may be harmful to human beings and the environment. Methods: This work presents an overview of the literature concerning nanosensors with metal nanoparticles, which are used to detect the presence of chemical contaminants, pathogens and toxins, as well as to monitor food quality status. Such solutions will undoubtedly contribute to maintaining the safety and quality of food. Results and conclusion: At present, food supply chains are becoming more complex, environmental constraints are becoming stricter, and consumers are changing the way in which they select and consume food, and all those factors inspire modern societies to be more concerned about the harmful substances that could be present in food products. Application of nanoparticles in the food production industry are farreaching and more research in this space is warranted. As developments in the research and development of nanotechnologies continue, so will the opportunities for the food industry to benefit from nanoscience.
PL
Wstęp: Nanotechnologia jest stosowana w przemyśle spożywczym w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności i jest wykorzystywana zarówno w przetwórstwie żywności, jak i wykrywaniu zanieczyszczeń. Zapewnienie jakości i bezpieczeństwa żywności jest ważną kwestią w łańcuchu dostaw żywności. Aby chronić konsumentów przed skażeniem, zafałszowaniem i psuciem, absolutnie konieczne jest przeprowadzenie oceny jakości żywności, ze względu na narażenie na substancje, które mogą być szkodliwe dla ludzi i środowiska. Metody: W pracy przedstawiono przegląd literatury dotyczącej nanosensorów zawierających nanocząstki metali, które służą do wykrywania obecności zanieczyszczeń chemicznych, patogenów i toksyn, a także do monitorowania stanu jakości żywności. Takie rozwiązania niewątpliwie przyczynią się do utrzymania bezpieczeństwa i jakości żywności. Wyniki i podsumowanie: Obecnie łańcuchy dostaw żywności stają się coraz bardziej złożone, ograniczenia środowiskowe stają się coraz surowsze, a konsumenci zmieniają sposób, w jaki wybierają i spożywają żywność. Wszystkie te czynniki powodują zainteresowanie i coraz większą dbałość o jakość i bezpieczeństwo żywności. Zastosowanie nanocząstek w przemyśle spożywczym daje szerokie perspektywy, w związku z tym uzasadnione są dalsze badania w tym obszarze. Wraz z rozwojem badań i rozwoju nanotechnologii będą również rosnąć możliwości, jakie przemysł spożywczy może czerpać z nanonauki.
Journal
Year
Volume
16
Issue
2
Pages
271-278
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-14a9edbd-4d73-494a-9fe9-7e0209f4b7b9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.