PL EN


2014 | 1(212) | 109-132
Article title

Analiza porównawcza ocen pracy zawodowej w krajach europejskich z wykorzystaniem metody taksonomicznej

Authors
Content
Title variants
Comparative Analysis of Work Evaluation in European Countries Using the Taxonomic Method
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W pierwszej części artykułu zaprezentowano teoretyczne założenia odnoszące się do zagadnień związanych z pracą zawodową, a w szczególności do oceny satysfakcji z pracy. Zaakcentowano w niej złożoność problematyki i jej konsekwencje dla koncepcyjnych i operacyjnych wytycznych, istotnych w badaniach. Część druga to empiryczna ilustracja oceny pracy zawodowej wśród pracowników reprezentujących 25 krajów europejskich. Analizę porównawczą oparto na metodzie taksonomicznej (porządkowania liniowego, jak i nieliniowego), która pozwoliła sklasyfikować badane kraje pod względem oceny pracy zawodowej bazując na zagregowanych opiniach pracowników z poszczególnych krajów. Dane wykorzystane w analizie pochodziły z badań Europejskiego Sondażu Społecznego zrealizowanych w 2010 roku.
EN
The first part the article presents theoretical assumptions relating to issues associated with professional work, and in particular to assessment of job satisfaction. It emphasizes the complexity of this matter and its implications for theoretical and empirical research. The second part is an empirical illustration of the evaluation work among employees representing twenty-five European countries. Comparative analysis is based on the taxonomic method (linear and non-linear), which allowed to classify the countries under study in terms of the assessment of work based on aggregated opinions of employees. The data used in the analysis comes from European Social Survey 2010.
Year
Issue
Pages
109-132
Physical description
Contributors
 • Wydział Humanistyczny, AGH w Krakowie, ul. Gramatyka 8a, 30-071 Kraków, tomaslyk@agh.edu.pl
References
 • Bustillo Llorente de, Rafael M. i Enrique F. Macias. 2005. Job Satisfaction as an Indicator of the Quality of Work. „The Journal of Socio-Economics” 34: 656–673.
 • Davis, Keith i John W. Newstrom. 1985. Human Behavior at Work: Organizational Behavior. New York: McGraw Hill.
 • European Social Survey Round 5 Data. 2010. Data fi le edition 1.0. Norwegian Social Science Data Services, Norway – Data Archive and distributor of ESS data.
 • European Social Survey. 2011. Round 5 Module on Work, Family and Well-being – Final Question Design Template. London: Centre for Comparative Social Surveys, City University London.
 • Eurostat. 2010. Unemployment Statistics, dostępne w: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Unemployment_statistics [dostęp: 13.06.2013].
 • Frank, Robert. 1997. The Frame of Reference as a Public Good. „The Economic Journal” 107: 1832–1847.
 • Hackman, Richard J. i Greg R. Oldham. 1976. Motivation Through the Design of Work: Test of a Theory. „Organizational Behavior and Human Performance” 16: 250–279.
 • Hackman, Richard J. i Greg R. Oldham. 1980. Work Redesign. Reading, Mass: Addison-Wesley. Hayek von, Friedrich A. 2004. Zgubna pycha rozumu. O błędach socjalizmu. Kraków: Wydawnictwo ARCANA.
 • Hellwig, Zdzisław. 1968. Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr. „Przegląd Statystyczny” 4.
 • Hoppock, Robert. 1935. Job Satisfaction. Harper and Brothers: New York.
 • Hulin, Charles L. i Timothy A. Judge. 2003. Job Attitudes. W: W. C. Borman, D. R. Ilgen i R. J. Klimoski (red.). Handbook of Psychology: Industrial and Organizational Psychology. Hoboken, NJ: Jon Wiley and Sons, s. 255–276.
 • Inglehart, Ronald. 1996. The Diminishing Utility of Economic Growth: From Maximizing Security Towards Maximizing Subjective Well-being. „Critical Review” 10: 509–531.
 • Ironson, Gail H., Patricia C. Smith, Michael T. Brannick, Wade M. Gibson i Bimal K. Paul. 1989. Construction of a Job in General Scale: A Comparison of Global, Composite, and Specific Measures. „Journal of Applied Psychology” 74: 193–200.
 • Judge, Timothy A. i Shinichiro Watanabe. 1994. Individual Differences in the Nature of the Relationship between Job and Life Satisfaction. „Journal of Occupational and Organizational Psychology” 67: 101–107.
 • Judge, Timotny A., Edwin A. Locke i Cathy C. Durham. 1997. The Dispositional Causes of Job Satisfaction: A Core Evaluations Approach. „Research in Organizational Behavior” 19: 151–188.
 • Judge, Timotny A., Edwin A. Locke, Cathy C. Durham i Avraham N. Kluger. 1998. Dispositional Effects on Job and Life Satisfaction: The Role of Core Evaluations. „Journal of Applied Psychology” 83: 17–34.
 • Judge, Timothy A. i Ryan Klinger. 2008. Job Satisfaction. Subjective Well-Being at Work. W: M. Eid i R. J. Larsen (red.). The Science of Subjective Well-Being. New York: Guilford Press.
 • Kaliski, Burton S. 2007. Encyclopedia of Business and Finance. Second edition, Detroit: Thompson Gale.
 • Kenny, Charles. 1999. Does Happiness Cause Growth?. „Kyklos” 52: 3–26.
 • Klugman, Jeni (red.). 2010. Human Development Report 2010 20th Anniversary Edition. The Real Wealth of Nations: Pathways to Human Development. New York: Palgrave Macmillan, dostępne w: http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2010/ [dostęp: 24.05.2013].
 • Lazarus, Richard S. 1991. Emotion and Adaptation. New York: Oxford University.
 • Locke, Edwin A. 1976. The Nature and Causes of Job Satisfaction. W: M. D. Dunnette. Handbook of Industrial and Organizational Psychology. Chicago: Rand McNally College Pub. Co, s. 1297–1349.
 • Masłyk, Tomasz. 2012. Kapitał społeczny w europejskich Welfare States. „Studia Humanistyczne AGH” 11:151–170.
 • Myers, David i Ed Diener. 1996. The Pursuit of Happiness. „Scientific American” 272: 54–56.
 • Rowden, Robert W. 2002. The Relationship between Workplace Learning and Job Satisfaction in U.S. Small to Midsize Businesses. „Human Resource Development Quarterly” 13: 407–425.
 • Russel, James A. 1980. A Circumplex Model of Affect. „Journal of Personality and Social Psychology” 39: 1161–1178.
 • Saari, Lise M. i Timothy A. Judge. 2004. Employee Attitudes and Job Satisfaction. „Human Resource Management” 43: 395–407.
 • Schwab, Klaus (red.). 2010. The Global Competitiveness Report 2009–2010. World Economic Forum, Geneva, dostępne w: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2009-10.pdf [dostęp: 22.05.2013].
 • Statt, David A. 2004. The Routledge Dictionary of Business Management. Third edition, Detroit: Routledge Publishing.
 • Staw, Barry M. i Jerry Ross. 1985. Stability in the Midst of Change: A Dispositional Approach to Job Attitudes. „Journal of Applied Psychology” 70: 469–480.
 • The World Factbook, CIA, dostępne w: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fi elds/index.html [dostęp: 13.06.2013].
 • The Human Capital Report, dostępne: http://reports.weforum.org/human-capital-index-2013/[dostęp: 01.12.2013].
 • Veenhoven, Ruut. 1993. Happiness in Nations: Subjective Appreciation of Life in 56 Nations 1946–1992. Rotterdam: RISBO.
 • Vroom, Victor H. 1964. Work and motivation. New York: John Wiley and Sons.
 • Ward, Joe H. Jr. 1963. Hierarchical Grouping to Optimize an Objective Function. „Journal of the American Statistical Association” 58: 236–244.
 • Wojciszke, Bogdan. 2002. Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Worldwide Governance Indicators, dostępne w: http://www.govindicators.org [dostęp: 01.12.2013].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-14b135e1-ee08-4306-99f5-ba8b16dc930e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.