PL EN


2014 | 2(25) | 135-144
Article title

The perplexity of the cooperation of small and medium-sized enterprises

Content
Title variants
PL
Dylematy kooperacji małych i średnich przedsiębiorstw
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Cooperation of companies determines the development of the modern economy and creating innovation. Experts even recognize its superiority over the competition. The degree of cooperation is dependent on the environment, competitors, and the needs of the cooperator. Any company that operates in terms of the knowledge economy to be developed and strengthenes its position in the market must be innovative, and this is possible due to acquisition of knowledge external sources. Derivative of cooperation based on mutual learning process is created in the system value innovation. The practice indicates a growing number of cooperation initiatives by external actors with small and medium-sized enterprises, in spite of the fact their cooperation is exposed to the impact of the many barriers that arise both from market conditions and internal determinants dependent on the entity. In the first part of the article we outline theoretical aspect of cooperation. The second part of the article is devoted to the presentation of research results that show the conditions of cooperation of small and medium-sized enterprises in Tarnów and Małopolska Region. The purpose of this article is to present modern forms of knowledge from the outside. The paper attempts to identify the determinants and assess the level of cooperation of small and medium-sized enterprises, as a prerequisite for strengthening their capacity development.
PL
Kooperacja przedsiębiorstw warunkuje rozwój współczesnej gospodarki i tworzenie innowacji; specjaliści uznają nawet jej wyższość nad konkurencją. Stopień nasilenia współpracy uzależniony jest od otoczenia, działającej konkurencji i potrzeb danego kooperanta. Każde przedsiębiorstwo, które funkcjonuje w warunkach gospodarki opartej na wiedzy, aby się rozwijało i umacniało swoją pozycję na rynku, musi być innowacyjne, a jest to możliwe między innymi dzięki pozyskiwaniu wiedzy z zewnętrznych źródeł. Pochodną współpracy opartej na procesie wzajemnego uczenia się jest stworzona w tym układzie wartość innowacji. Praktyka wskazuje na coraz liczniejsze inicjatywy kooperacji podmiotów zewnętrznych z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, pomimo tego ich współpraca wystawiona jest na oddziaływanie licznych barier, które wynikają zarówno z uwarunkowań rynku, jak i z wewnętrznych determinant zależnych od danego podmiotu. W pierwszej części artykułu przedstawiono w zarysie teoretyczny aspekt kooperacji jako innowacyjne źródło wiedzy. Drugą część rozważań poświęcono prezentacji wyników badań, które ukazują uwarunkowania kooperacji małych i średnich przedsiębiorstw z regionu Tarnowa i Małopolski. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie nowoczesnej formy pozyskiwania wiedzy z zewnątrz. Podjęto próbę rozpoznania determinant i oceny poziomu kooperacji małych i średnich przedsiębiorstw jako przesłanki wzmocnienia ich zdolności rozwojowej.
Year
Issue
Pages
135-144
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
author
 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Wydział Zarządzania i Turystyki, ul. Waryńskiego 14, 33-100 Tarnów, Poland, Tel.: +48 14 65 65 535
 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Wydział Zarządzania i Turystyki, ul. Waryńskiego 14, 33-100 Tarnów, Poland, Tel.: +48 14 65 65 535, pyrekr@mwse.du.pl
References
 • Bal-Woźniak, T. (2007). Innowacyjność fundamentalnym warunkiem przedsiębiorczości powszechnie opartej na wiedzy. Porównania międzynarodowe. In: M. G. Woźniak (ed.). Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Gospodarka oparta na wiedzy (p. 99–113). Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski. ISBN 978-83-7338-318-0.
 • Czakon, W. (2011). Paradygmat sieciowy w naukach o zarządzaniu. Przegląd Organizacji, 3, 3–6.
 • Danias, K., Kavoura, A. (2013). The role of social media as a tool of a company’s innovative communication activities. The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection, 23 (2), 75–83.
 • Danik, L., Żukowska, J. (2011). Czynniki wpływające na sukces kooperacji polskich przedsiębiorstw w innowacjach (w przekroju branżowym). Prace naukowe UE. Problemy regionalizmu i globalizacji, 221, 123‒136.
 • Gancarczyk, M. (2012). Koncepcja sieci z perspektywy teorii kosztów transakcyjnych. Współczesne Zarządzanie, 3, 61–69.
 • Kavoura, A. (2013). Branding the identity of the Greek State. Tourism Culture and Communication, 12 (2–3).
 • Markiewicz, J. (2007). Wpływ instytucji wsparcia na rozwój kooperencji i innowacyjności przedsiębiorstw w województwie zachodniopomorskim [online, accessed: 2014-02-24]. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 453. Ekonomiczne problemy usług, 8. Retrieved from: http://www.wzieu.pl/zn/453/summ/14_markiewicz.pdf.
 • Matusiak, K. (2010). Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy. Rola i miejsce uniwersytetu w procesach innowacyjnych. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa – Oficyna Wydawnicza. ISBN 978-83-7378-514-4.
 • Moczała, A. (2005). System wspomagania kooperacji. Bielsko-Biała: Wydawnictwo ATH. ISBN 83-89086-08-5.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-14c253be-86c0-4d2f-8f3c-084e418e4092
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.