PL EN


2015 | 9 | 167-188
Article title

Dvosmislenosti zbog reda riječi u hrvatskoj i poljskoj rečenici

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Ambiguities about word order in Croatian and Polish languages
PL
Dwuznaczność szyku wyrazów w zdaniu chorwackim i polski
Languages of publication
HR
Abstracts
EN
The autoress analyses differences and ambiguities about Croatian and Polish word order in their grammars or media. In both languages there are no precise rules about order of subordinate words in sentences, which causes ambiguit meanings. The paper consists of 4 parts: 1. description of word order in Croatina grammars; 2. description of word order in Polish grammars; 3. ambiguities during communication in Polish and Croatian media; 4. as a result of this research the autoress shows 10 rules that should be considered in the sentences without ambiguities or mistakes.
PL
Autorka omawia szyk wyrazów w chorwackich i polskich zdaniach lub wyrażeniach zapisanych w gramatykach obu języków lub zasłyszanych w chorwackich i polskich mediach (radio, TV, czasopisma, książki). W niniejszym artykule porusza zagadnienie dwuznaczności szyku wyrazów w zdaniu chorwackim i polskim. Stwierdza, że w gramatykach obu języków nie istnieją dokładne reguły dotyczące miejsca pobocznych części zdania, co może być powodem dwuznaczności w odbiorze treści. Artykuł zawiera cztery rozdziały: 1. opis szyku wyrazów w garamatykach chorwackich; 2. opis szyku wyrazów w gramatykach polskich; 3. dwuznaczność w użyciu przykładów zasłyszanych w mediach polskich i chorwackich; 4. podsumowanie wyników badań w zakresie różnic dotyczących użycia szyku wyrazów w zdaniach polskich i chorwackich.
Year
Issue
9
Pages
167-188
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
 • Barić E. et alt., 1979, Priručna gramatika hrvatskoga književnog jezika, Školska knjiga, Zagreb.
 • Barić E. et alt., 2005, Hrvatska gramatika, Školska knjiga, Zagreb.
 • Barić E. et alt., red., 1999, Hrvatski jezični savjetnik, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, „Školske novine“, Zagreb.
 • Bartnicka B., Satkiewicz H., 1990, Gramatyka języka polskiego dla cudzoziemców, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 • Bąk P., 2007, Gramatyka języka polskiego, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 • Jadacka H., 2008, Poprawna polsczczyzna, PWN, Warszawa.
 • Katičić R., 1986, Sintaksa hrvatskoga književnog jezika. Nacrt za gramatiku, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb.
 • Menac A., 1983, Genitiv u sastavu frazeologizama u suvremenom ruskom i hrvatskom književnom jeziku, [w:] „Croatica“, Prinosi proučavanju hrvatske književnosti. god. XIV, sv. 19, Hrvatsko filološko društvo, Zagreb, s. 83–90.
 • Pavešić S., red., 1971, Jezični savjetnik s gramatikom, Matica hrvatska, Zagreb.
 • Peti M., 1995, Gramatičko značenje i sintaktički položaj participa prezenta i participa perfekta, [w:] Jezikom o jezik. Stavljanja i suprotstavljanja, Antibarbarus, Zagreb, s. 304–320.
 • Podracki J., 1997, Składnia polska, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 • Porayski J., 1994, Błędy językowe i ich rodzaje, [w:] K. Handke i H. Dalewska-Greń, red. Polszczyzna a/i Polacy u schyłku XX wieku, PAN, Warszawa, s. 55–66.
 • Pranjić K., 1986, Jezikom i stilom kroza književnost, Školska knjiga, Zagreb.
 • Pranjković I., 2001, Druga hrvatska skladnja, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb.
 • Pranjković I., 1993, Hrvatska skladnja, Verbum Croaticum, Zagreb.
 • Silić J., Pranjković I., 2005, Gramatika hrvatskoga jezika, Školska knjiga, Zagreb.
 • Szober S., 1959, Gramatyka języka polskiego, PWN, Warszawa.
 • Težak S., 2005, Između jezika i stila, Zagreb.
 • Topolińska Z., 1984, Gramatyka współczesnego języka polskiego – Składnia, PAN, Warszawa.
 • Wierzbicka A., Wierzbicki P., 1968, Praktyczna stylistyka, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 • Wójcik T., 1973, Gramatyka języka rosyjskiego – studium kontrastywne, PWN, Warszawa.
 • Zdaniukiewicz A.A., 1973, Z zagadnień kultury języka, PWN, Warszawa.
 • Znika M., 1979, Red riječi, [u:] Priručna gramatika hrvatskoga književnog jezika, Školska knjiga, Zagreb, s. 454–463.
 • Zwolski H., 1985, Piszemy po polsku – podręcznik dla obcokrajowców, IBP UJ, Skrypt nr 506. Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-14cd4123-010a-454b-9257-15156031c211
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.