PL EN


2011 | 8 | 316-331 (8)
Article title

POLITYKA SPOŁECZNA W MYŚLI POLITYCZNEJ UNII WOLNOŚCI PO ROKU 2000 (WYBRANE ZAGADNIENIA)

Content
Title variants
EN
SOCIAL POLICY IN THE POLITICAL THOUGHT OF UNIA WOLNOŚCI AFTER 2000 (SELECTED ISSUES)
Languages of publication
PL EN
Abstracts
Keywords
Year
Issue
8
Pages
316-331 (8)
Physical description
Contributors
  • Katedra Politologii, Uniwersytet Rzeszowski
References
  • Boni M., 2001, Sytuacja społeczna 2001, [b.m.w.] (maszynopis).Unia Wolności w rządzie koalicji AWS-UW, 2000, Warszawa.
  • Deklaracja programowa V Kongresu Unii Wolności, 2000, Warszawa.Ekspres Wolności. Materiały dla kandydatów, 2001, Warszawa.Konferencja Programowa Unii Wolności, 2000, Warszawa.List otwarty do twórców Inicjatywy Społecznej „TAK”, 2004, „Centrum. Ogólnopolski magazyn informacyjny Unii Wolności” , nr 27.Materiały na Konferencję Programową Unii Wolności, 2003, Warszawa.Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą [w:] Traktaty rzymskie, 2004, t. 1, Warszawa.Uchwała „Karta polityki społecznej” [w:] Konferencja programowa Unii Wolności, 2000, Warszawa.Unia Wolności – zasadnicze punkty programowe, 2004, „Centrum. Ogólnopolski ma-gazyn informacyjny Unii Wolności”, nr 29.Unijny kodeks wartości, 1998, Warszawa.
  • „Nowości UW”, 2002, nr 12.„Nowości UW”, 2002, nr 18.„Nowości UW”, 2003, nr 32.
  • Dziewięcka-Bokun L., 2008, O związkach polityki społecznej z polityką i politologią [w:] Studia z nauk społecznych i humanistycznych, red. J. Juchnowski, M.S. Wo-lański, Wrocław.Fandrejewska-Tomczyk A., 2000, Przyczyny niskiej akceptacji społecznej reformy ubezpieczeń zdrowotnych w 1999 r. [w:] Cztery reformy: od koncepcji do realiza-cji, red. L. Kolarska-Bobińska, Warszawa.Kryńska E., 2004, Zmiany w obszarze zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu: w kierunku równowagi na rynku pracy [w:] Reformy społeczne: bilans dekady, red. M. Rymsza, Warszawa.Przemówienie Bronisława Geremka wygłoszone podczas Konferencji Programowej Unii Wolności, 2003, „Centrum. Ogólnopolski magazyn informacyjny Unii Wol-ności”, nr 12.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1732-9639
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-14d11fd1-c717-49b6-be44-7bcee1076e33
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.