PL EN


2015 | 3 | 2 | 297-311
Article title

Analiza możliwości prawnych realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem zasobów publicznych poprzez instytucję funduszu inwestycyjnego

Authors
Content
Title variants
EN
Analysis of the legal possibilities for the implementation of public tasks with the use of public resources by the institution of the investment fund
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przeanalizowanie możliwości inwestowania środków publicznych w certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte. Przepisy ustawy o finansach publicznych wydają się ograniczać jednak możliwość inwestycji kapitałowych w instrumenty finansowe strony publicznej ze środków publicznych wyłącznie do nabywania akcji lub udziałów. Zasadne wydaje się umożliwienie takiego zaangażowania w celu realizacji przedsięwzięć publicznych.
Year
Volume
3
Issue
2
Pages
297-311
Physical description
Contributors
 • Dr, Katedra Systemów Finansowych Gospodarki, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski, ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa,, sskuza@wz.uw.edu.pl
References
 • Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych.
 • Dyrektywa 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku i spółki zarządzania aktywami, nie obejmuje jednak ubezpieczeniowych spółek holdingowych i ubezpieczeniowych spółek holdingowych prowadzących działalność mieszaną.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010.
 • http://www.bgk.pl/aktualnosci/8-10-2014-fundusz-infrastruktury-samo rzadowej-innowacyjny-projekt-bgk-i-pir, data dostępu 15.05.2015 r.
 • http://www.mf.gov.pl/documents/764034/12688111/20150421_EFIS_ Info.DOCX, data dostępu 15.05.2015 r.
 • Lasecki P., Skuza S. (2014), Duże zaangażowania banków krajowych („large exposures”) w certyfikaty inwestycyjne. Stan obecny i autorskie propozycje zmian, „Zarządzanie i Finanse”, t. 12, nr 3/2.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu finansowania zbywania akcji oraz formy i warunków zapłaty za akcje nabywane od Skarbu Państwa, Dz.U. Nr 269, poz. 2666 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006
 • Skopowski M. (2007), Pozostałe monetarne instytucje finansowe na rynku papierów wartościowych, w: Rynek papierów wartościowych strefy euro, Przybylska-Kapuścińska W., Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Szuster S., Wejman F. (2005), Komentarz do art. 1–11 ustawy Prawo bankowe, w: Zoll F., Prawo bankowe. Komentarz, Zakamycze, Kraków.
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 747 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 128 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego, t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 510 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 157 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 94 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 696 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Dz.U. poz. 1146 z późn. zm.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-14d984be-ec53-4a29-8f13-7d69ac21d3e5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.