PL EN


2014 | 40 | 31-41
Article title

Bezpieczeństwo finansowe miast wojewódzkich

Authors
Content
Title variants
EN
Financial Security Provincial Cities
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Miasta wojewódzkie stanowią istotny element systemu samorządu terytorialnego w Polsce. Dysponują one ogromnym majątkiem i finansami publicznymi, co nakazuje ich efektywne wykorzystanie w interesie mieszkańców wspólnoty miejskiej. Przedmiotem i celem artykułu jest próba oceny poziomu bezpieczeństwa finansowego, rozumianego jako korzystny stan kon-dycji finansowej badanych miast. Problem ten jest bardzo istotny, ponieważ miasta są coraz bardziej zadłużone, co stanowi realne zagrożenie dla wykorzystania nowych środków unijnych. W badaniu zastosowano metody analizy opisowej, porównawczej oraz proste metody analizy statystycznej. Z badania wyłania się zróżnicowany obraz sytuacji finansowej miast wojewódzkich. Realiza-cja inwestycji infrastrukturalnych wymaga relatywnie dużych nakładów finansowych i prowadzi do wzrostu zadłużenia, nawet nadmiernego. Wobec zmiany zasad i kryteriów oceny w stosunku do jednostek samorządu terytorialnego, kategoria nadwyżki operacyjnej stanowi kluczowy parametr oceny bezpieczeństwa finansowego i wyznacza granicę możliwości inwestycyjnych bądź spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Dla rzetelnej oceny stanu bezpieczeństwa finansowego jednostek sektora samorządowego potrzebna jest rzetelna i pełna informacja dotycząca nie tylko danych budżetowych, ale pozostałego zadłużenia, w tym jego struktury.
EN
Provincial cities are an essential element of the system of local government in Poland. They administer huge assets and public finances, which dictates their efficient use in the interests of the inhabitants of the community. The subject and purpose of the article is an attempt to assess the level of financial security, understood as a beneficial state of financial health of cities. This prob-lem is very important, because cities are increasingly indebted, which represents a real threat to the use of new EU measures. In a study of the methods of analysis used the descriptive, comparative and simple methods of statistical analysis. From the study of emerging diversified picture of the financial situation of the provincial cit-ies. Implementation of infrastructure investment requires relatively large financial expenditures and leads to an increase in debt, even excessive. To change the rules and criteria for the evaluation of the relative to units of local government, the category operating surplus is a key parameter for the evaluation of financial security and cross-border investment opportunities or the repayment of earlier commitments. For a fair assessment of the State of the financial security of self-government sector entities need a reliable and full information concerning not only budgetary data, but the remaining debt, including its structure.
Year
Issue
40
Pages
31-41
Physical description
Contributors
author
  • Katedra Gospodarki Samorządu Terytorialnego Uniwersytet Łódzki, zkizp@uml.lodz.pl
References
  • Babczuk A., 2012, Zadłużenie spółek komunalnych może mieć wpływ na sytuację finan-sową samorządów, „Finanse Komunalne”, nr 9.
  • Bogacki S., Bulzak A., 2012, Wieloletnie prognozy finansowe jako narzędzie rozwoju jednostki samorządu terytorialnego, Zeszyty Naukowe WSEI nr 5, seria Ekonomia, Lublin.
  • Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj, 2004, Analiza finansowa w jed-nostkach samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Municipium, Warszawa.
  • Filipiak B., 2011, Finanse samorządowe. Nowe wyzwania bieżące i perspektywiczne, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
  • Kornberger-Sokołowska E., Problemy pozyskiwania środków unijnych przez polskie jednostki samorządowe, www.nik.gov.pl/plik/id,1567.pdf (dostęp 5.05.2014).
  • Kornberger-Sokołowska E., 2012, Jednostki samorządu terytorialnego jako beneficjenci środków europejskich, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
  • Pokrywka Ł., 2011, Monitoring zadłużenia miast wojewódzkich, Instytut Kościuszki, Kraków.
  • Wojciechowski E., 2012, Gospodarka samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-14eca195-d528-448a-9143-0f96ea584e28
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.