Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 4/2013 | 169-178

Article title

Współpraca instytucjonalna kuratora sądowego dla osób dorosłych w ramach sprawowanych dozorów nad skazanymi

Content

Title variants

EN
The institutional cooperation of probation officers for adults as a part of supervision of the condemned

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Niniejszy tekst stanowi spostrzeżenia zawodowego kuratora sądowego dla osób dorosłych na kwestię współpracy instytucjonalnej podejmowanej w ramach wykonywanych czynności. Autor przedstawia podmiot i przedmiot oddziaływań kuratora sądowego. Omawia czynności niezbędne dla prawidłowego przebiegu procesu resocjalizacji. Przedstawia obowiązki kuratora sądowego spoczywające na nim przy sprawowaniu dozorów. Wskazuje obowiązujące akty prawne i umocowanie czynności w obowiązującym stanie prawnym. Przedstawiając kolejne zadania, do których należą m.in. czynności kontrolne, działania wychowawcze i motywacyjne, diagnostyczne i weryfikacyjne, a także dyscyplinujące lub penalizacyjne, wskazuje podmioty, których pomoc jest niezbędna dla prawidłowego ich wykonywania. Wymienione zadania to świadome i intencjonalne działania kuratora sądowego podejmowane w procesie resocjalizacji i społecznej readaptacji dozorowanych. Podejmowane one są przy zachowaniu podmiotowości i indywidualności osoby dozorowanej, adekwatnie do możliwości percepcyjnych i intelektualnych podopiecznego, a także do jego właściwości psychicznych. Autor wskazuje, że prowadzenie pracy resocjalizacyjnej przez kuratora sądowego, bez współpracy z innymi instytucjami byłoby niemożliwe, gdyż przeczyłoby ogólnym i elementarnym zasadom probacji. Współpraca kuratora sądowego z innymi instytucjami stanowi nierozłączny i integralny aspekt pracy wychowawczo-resocjalizacyjnej, realizowanej w środowisku otwartym.
EN
This text is the observation of the adult’s probation officer about institutional cooperation done as pa part of actions he made. The author presents the subject and the object of the actions of probation officers. He also discusses the actions that are necessary for the rehabilitation process to be effective. Presents duties of the probation officers. Shows the current legal instruments and routines established according to the civil code. By means of duties such as inspection, education, motivation and also diagnostical, verifying, disciplinary and penal actions, the author points at subjects that are necessary for the help to be effective. The tasks, that are done during rehabilitation process and social readaptation of the supervised, are conscious and intentional actions of the probation officers. They are done by means of attaining the subjectivity and individuality of the supervised. They are also adequate to their perceptual, intellectual and mental abilities. The author emphasized the fact that rehabilitation process would not be possible without the cooperation with other institutions as it would contradict the general and fundamental rules of the probation process. The cooperation, that is done in an open environment, is inseparable and integral aspect of educational-rehabilitation work.

Year

Issue

Pages

169-178

Physical description

Dates

published
2013-07-31

Contributors

 • Sąd Rejonowy w Będzinie

References

 • Ambrozik W. (2008). Czynniki readaptacji społecznej skazanych. W: Ambrozik W., Machel H., Stępniak P. (red.). Misja Służby Więziennej a jej zadania wobec aktualnej polityki karnej i oczekiwań społecznych. Poznań–Gdańsk–Warszawa: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Gdański, CZSW, COSZSW.
 • Gromek K. (2002). Kuratorzy sądowi. Komentarz do ustawy z 27 lipca 2001 r. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
 • Hołda Z., Postulski K. (2007). Kodeks Karny Wykonawczy. Komentarz. Gdańsk: Wydawnictwo ARCHE.
 • Jedynak T., Stasiak K. (red.) (2008). Zarys metodyki pracy kuratora sądowego. Warszawa: LexisNexis.
 • Kozaczuk F., Urban B. (red.) (1997). Profilaktyka i resocjalizacja młodzieży. Rzeszów: WSP.
 • Szymanowski T., Świda Z. (1998). Kodeks karny wykonawczy. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo LIBRATA.
 • Śpiewak J. (1999). Kurator sądowy w postępowaniu karnym wykonawczym. Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze.
 • Świda W. (1989). Prawo karne. Warszawa: PWN.
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2013 r., w sprawie sposobu wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych (Dz.U. z dnia 11 marca 2013 r., poz. 335).
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r., o kuratorach sądowych (Dz.U. z dnia 12 września 2001 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 7 czerwca 1997 r., Kodeks karny (Dz.U. Nr 90, poz. 557 z 1997 r., z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 7 czerwca 1997 r., Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557 z 1997 r., z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej (Dz.U. 2004, Nr 64, poz. 593.).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2081-3767

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-14ee839b-efd6-4e86-9e24-317024f47741
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.