Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 2 | 195-201

Article title

Translatoryczna myśl postmodernistyczna: intertekstualny model przekładu

Authors

Title variants

EN
The Theory of Translation and the Postmodernism: The intertextual model of translation

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
In this article the influence of the Postmodermism's philosophic ideas on the theory of translation is discussed. The Author used these ideas to show that the process of translation has an intertextual character and the traditional translational chain could be treated as a particular example of intertexts chain. The philosophical frame also helps to understand the translation as a dialectical game between the ontological secondariness and originality.

Year

Issue

2

Pages

195-201

Physical description

Dates

published
2010

Contributors

 • Uniwersytet Warszawski

References

 • BARTHES R. (1973) Texte, w: Encyklopediae universalis, t.15, Paris, s. 72–81.
 • BARTES R. (1999) S/Z, tłum. M.P. Markowski, M. Gołębiowska, Warszawa.
 • DĄMBSKA-PROKOP U. (red.) (2000) Mała encyklopedia przekładoznawstwa, Częstochowa.
 • DELEUZE G. (1997) Różnica i powtórzenie, tłum. B. Banasiak i K. Matuszewski, Warszawa.
 • DERRIDA J. (1972) Różnica i powtórzenie, tłum. B. Banasiak i K. Matuszewski, Warszawa.
 • DERRIDA J. (1973) Structure, sign and play in the discourse of human sciences, w: MACKSEY R., DONATO E. (red.) The structuralist controversy, Baltimore, s. 256–271.
 • DERRIDA J. (1999) O gramatologii, tłum. B. Banasiak, Warszawa.
 • GENETTE G. (1982) Palimpsestes. La littérature au second degré, Paris. ГАРБОВСКИЙ Н.К. (2004) Теория перевода, Moсква.
 • GRUCZA F. (1981) Zagadnienia translatoryki, w: Grucza F. (red.) Glottodydaktyka a translatoryka, Materiały z IV Sympozjum ILS UW, Warszawa, s. 9–27.
 • GRUCZA F. (1998) Wyodrębnienie się, stan aktualny i perspektywy świata translacji oraz translato- ryki, „Lingua legis”, 6, s. 2–12.
 • GRUCZA F. (red.) (1981) Glottodydaktyka a translatoryka. Materiały z IV Sympozjum ILS UW, Warszawa.
 • JAKOBSON R. (1989) O językoznawczych aspektach przekładu, tłum. L. Pszczołowska w: Jakobson R. W poszukiwaniu istoty języka. Wybór pism, t. I, Warszawa, s. 372–381. KIELAR B.Z. (2003) Zarys translatoryki, Warszawa.
 • KRISTEVA J. (1969) Semiotiké. Recherches pour une sémanalyse, Paris.
 • MARKOWSKI M.P. (1999) Ciało, które czyta, ciało, które pisze, w: Bartes R. S/Z, Warszawa, s. 5–34.
 • NERGAARD S. (1995) Teorie comtemporanee della traduzione, Milano.
 • NYCZ R. (2000) Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Kraków.
 • ШВЕЙЦЕР А.Д. (1988) Теория перевода. Статус. Проблемы. Аспекты, Moсква.
 • TOPOROV V.N. (1992) Translation: Sub Specie of Culture, „Meta” XXXVII: 1, s. 29–49.
 • TOURY G. (1995) Descriptive Translation Studies and Beyond, Amsterdam.
 • TOROP P. (2008) O tłumaczeniu, Gdańsk.
 • TOURY G. (2000) Pojęcie „domniemanego przekładu”. Zaproszenie do nowej dyskusji, tłum. J. Fast, w: Fast P., Żemła K. (red.) Komparatystyka literacka a przekład, Katowice, s. 19–35.
 • URBANEK D. (2004) Pęknięte lustro. Tendencje w teorii i praktyce przekładu na tle myśli humanistycznej, Warszawa.
 • УРБАНЕК Д. (2008) Перевод как диалектическое явление w: Л. Шипелевич (red.) Человек.
 • Сознание. Коммуникация. Интернет, Warszawa, s. 656–658.
 • ВОЛОШИНОВ В. (1995) Филология и социология гуманитарных наук, Санкт-Петербург

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2080-4814

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-150ed813-75cc-469f-b59e-ca814e8e7783
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.