PL EN


2016 | 8 | 1 | 146-161
Article title

Creole patriotism vs. religious enthusiasm in 19th century Caribbean: The case of Peter Blair

Content
Title variants
CS
KREOLSKÝ PATRIOTISMUS VERSUS NÁBOŽENSKÝ ENTUSIASMUS V KARIBIKU V 19. STOLETÍ: PŘÍPAD PETERA BLAIRA
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article resumes the life story of Peter Blair from Jamaica (1835–1897), member of the Moravian Church and long-term teacher and missionary on the Mosquito Coast. On this background and in the broader context of the study of Moravian Church missions in the New World are analyzed the processes of identity making in the colonial and post-colonial Caribbean, the problems of racial, national and religious (self)identifications, but especially the mechanisms of “creolization”, i.e. the cultural and social “regrounding”, the formation of new and coherent social formations out of the fragmentation brought about by the colonization.
CS
Článek shrnuje životní příběh Petera Blaira z Jamajky (1835–1897), člena Moravské církve a dlouholetého učitele a misionáře na Pobřeží Moskytů. Na pozadí tohoto příběhu a v širším kontextu studia moravských misií v Novém světě jsou analyzovány procesy utváření identit v koloniálním a postkoloniálním Karibiku, problémy rasové, národní a náboženské (sebe)identifikace, ale zejména mechanismy „kreolizace“, tedy kulturního a sociálního „zakořeňování“, utváření nových a koherentních sociálních formací z roztříštěnosti způsobené kolonizací.
Discipline
Year
Volume
8
Issue
1
Pages
146-161
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-151b32eb-eaf8-4b7a-8eeb-f383605bb024
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.