PL EN


2018 | 541 | 170-185
Article title

Wpływ sposobu kalkulacji szkodowości na cenę ubezpieczenia komunikacyjnego floty pojazdów

Content
Title variants
EN
The influence of the method of calculation of loss ratio on the price of motor insurance vehicle fleet
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Głównymi czynnikami wpływającymi na atrakcyjność warunków cenowych w ubezpieczeniach komunikacyjnych dla flot pojazdów są niska szkodowość oraz różnego rodzaju rozwiązania powodujące współodpowiedzialność za ewentualne szkody, w tym zastosowane udziały własne. Znaczenie pojęcia „szkodowość” nie jest jednoznaczne. Inaczej definiują je przepisy prawa, inaczej rozumieją je klienci, pośrednicy i zakłady ubezpieczeń. Przyjmując, że szkodowość jest wyrażona jako wartość o charakterze statystycznym, może ona służyć do pokazywania lub ukrywania danych szkodowych z portfela ubezpieczającego, co w konsekwencji może mieć przełożenie na kalkulację składki oraz cenę ubezpieczenia. Głównym celem artykułu jest pokazanie wpływu sposobu kalkulacji szkodowości na wysokość składki w ubezpieczeniach komunikacyjnych flotowych dedykowanych dla podmiotów gospodarczych.
EN
The main factors affecting the attractiveness of price conditions in motor insurance for vehicle fleets are low claims and a variety of solutions that share liability for possible damages, including own shares. The meaning of the term “loss ratio” (loss burden) is not unequivocal. They are defined differently by law, otherwise they are understood by clients, intermediaries and insurance companies. Assuming that the loss is expressed in statistical value, it can be used to show or hide the damage data from the policyholder’s portfolio, which can consequently translate into a premium calculation and insurance price. The main aim of the article is to show the impact of the method of calculation of claims on the premiums in fleet insurance dedicated to business entities.
References
 • Banasiński A., 1996, Ubezpieczenia gospodarcze, Poltext, Warszawa.
 • Bonus/malus a ubezpieczenie kierowcy, 2010, Gazeta Ubezpieczeniowa, 2 lutego.
 • Cieślik B., 2013, System bonus-malus jako narzędzie konkurencji na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych, Poltext, Warszawa.
 • Dębski M., 2011, Szkodowość nie jedno ma na imię, Gazeta Ubezpieczeniowa, 24 maja.
 • Diacon S.R., Carter R.L., 1992, Success in Isurance, Clays Ltd, St. Ives plc.
 • Jedynak P., 2001, Ubezpieczenia gospodarcze, Wybrane elementy teorii i praktyki, Księgarnia Akademicka, Kraków.
 • Łazowski J., 1998, Wstęp do nauki o ubezpieczeniach, Wydawnictwo Prawnicze LEX, Sopot.
 • Manikowski P., 2013, Cykle ubezpieczeniowe w gospodarce rynkowej. Pojęcie, cechy, struktura, Poltext, Warszawa.
 • Monkiewicz J., 2000, Podstawy ubezpieczeń, t. I, Mechanizmy i funkcje, Poltext, Warszawa.
 • Montalbetti E.,1970, Reasekuracja, Instytut Finansów PWE, Warszawa.
 • Ortyński K., 2003, Zarządzanie selekcją i oceną ryzyka ubezpieczeniowego (underwriting), [w:] Podstawy ubezpieczeń, t. III, Przedsiębiorstwo, red. J. Monkiewicz, Poltext, Warszawa.
 • Rejda G.E., 2008, Principles of Risk Managment and Insurance, Addison Wesley Longan, Inc., New York.
 • Rogowski S. (red.), 2006, Ubezpieczenia komunikacyjne, Warszawa, Poltext.
 • Ronka-Chmielowiec W. (red.), 2002, Ubezpieczenia. Rynek i ryzyko, PWE, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, Dz. U. 2016, poz. 562.
 • Sangowski T., 1995, Gospodarka finansowa zakładów ubezpieczeń, AE w Poznaniu, Poznań.
 • Sangowski T. (red.), 1999, Ubezpieczenia gospodarcze, Poltext, Warszawa.
 • Siwiński T., 2011, Ubezpieczyć nieubezpieczalne – problemy z ubezpieczeniem floty samochodowej, http://fleet.com.pl/fleet/publikacje/magazyn-fleet/mf-finanse-floty/ubezpieczyc-nieubezpieczalneproblemy-z-ubezpieczniem-floty-samochodowej/ (dostęp 13.07.2016).
 • UFG, 2017, O bazie danych Ośrodka Informacji UFG, https://ufg.pl/infoportal/faces/pages_home-page/Page_4d98135c_14e2b8ace27__7ff1/Page_a47c431_14bed81a009__7fe1/Page_a47c431_14bed81a009__7fe0?_afrLoop=1210678999851700&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=250c2vm2v_29 (dostęp 1.07.2016).
 • UKNUiFE, 2006, Analiza rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia z tytułu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych w oparciu o trójkąty szkód, Urząd Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, Warszawa.
 • Zimoń A., 2016, Szkodowość w ubezpieczaniu floty pojazdów (cz. 1), http://rkb.pl/szkodowosc-ubezpieczaniu-floty-pojazdow-cz-1/ (dostęp 11.07.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1526f76c-bde9-474a-919c-5b7267de4666
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.