PL EN


Journal
2015 | 6 | 127-145
Article title

Luka Bourdiańska. Próba odczytania pojęcia habitusu w świetle teorii kultury

Content
Title variants
EN
Bourdieusian Gap. An attempt at reading the concept of habitus in the light of the theory of culture
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł ukazuje możliwości wykorzystania dorobku teoretycznego Pierre’a Bourdieu na gruncie mocnego programu Jeffrey’a C. Alexandra. Rozwiązanie problemu redukcjonizmu możliwe jest dzięki reinterpretacji kluczowych pojęć Bourdieu w duchu semiotyki kultury Jurija Łotmana. Łotmanowskie rozumienie kultury, uwzględniające reprodukcję i kreację, pozwala wyjaśnić nie tylko, w jaki sposób struktury wpływają na jednostki, ale również w jaki sposób jednostki posługują się nimi.
EN
The article shows the possibilities of using Pierre Bourdieu’s theoretical achievements on the basis of Jeffrey C. Alexander’s strong program. It is possible to solve the problem of reductionism by reinterpreting Bourdieu’s key concepts in through the lenses of Yuri Lotman’s semiotic theory of culture. Lotman’s understanding of culture, including the reproduction and creation, allows to explain not only how structures affect individuals, but also how individuals use structures.
Publisher
Journal
Year
Issue
6
Pages
127-145
Physical description
Dates
published
2015-12-31
Contributors
References
 • Alexander J.C. (1995), Fin de Siècle Social Theory. Relativism, Reduction and the Problem of Reason, Verso, Londyn–Nowy York
 • Alexander J.C. (2010a), Działanie i jego środowiska, w: idem, Znaczenia społeczne. Studia z socjologii kulturowej, Wydawnictwo Naukowe Nomos, Warszawa
 • Alexander J.C. (2010b), Po neofunkcjonaliźmie: działanie, kultura i społeczeństwo, w: idem, Znaczenia społeczne. Studia z socjologii kulturowej, Wydawnictwo Naukowe Nomos, Warszawa
 • Alexander J.C. (2010c), Mocny program socjologii kulturowej, w: idem, Znaczenia społeczne. Studia z socjologii kulturowej, Wydawnictwo Naukowe Nomos, Warszawa
 • Barthes R. (2011), Mit dzisiaj, w: idem, Mitologie, Wydawnictwo Alatheia, Warszawa
 • Berger P.L., Luckamnn T. (1983), Społeczne tworzenie rzeczywistości, PIW, Warszawa
 • Bourdieu P. (1986), The forms of capital, w: Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, (ed.) Richardson J., Greenwood, Nowy York
 • Bourdieu P., Wacouant L.J.D. (2001), Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Oficyna Naukowa, Warszawa
 • Bourdieu P. (2005), Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Bourdieu P., Passeron J-K. (2011), Reprodukcja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Dilthey W. (2004), Budowa świata historycznego w naukach humanistycznych, Wydawnictwo Słowo/ obraz terytoria, Gdańsk
 • Durkheim E., Mauss M. (2001), O niektórych pierwotnych formach klasyfikacji. Fragment planu ogólnej socjologii opisowej, w: Mauss M., Socjologia i antropologia, Wydawnictwo KR, Warszawa
 • Geertz C. (2005), Interpretacja kultur. Wybrane eseje, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 • Halbwachs M. (1969), Społeczne ramy pamięci, PWN, Warszawa
 • Łotman J., Uspieński B. (1977), O semiotycznym mechanizmie kultury, w: Łotman J., Semiotyka kultury, PIW, Warszawa
 • Łotman J. (2008), Uniwersum umysłu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk
 • Marks K. (2005), Rękopisy ekonomiczno-filozoficzne z 1844 r., Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (Uniwersytet Warszawski), Warszawa
 • Ricoeur P. (1989), Język, tekst, interpretacja, PIW, Warszawa
 • Rorty R. (2009), Przygodność, ironia, solidarność, A.W.B., Warszawa
 • Saussure de F., (2007), Kurs językoznawstwa ogólnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Schütz A. (1989), Fenomenologia i nauki społeczne, w: Fenomenologia i socjologia. Zbiór tekstów, (red. nauk) Krasnodębski Z., PIW, Warszawa
 • Znaniecki F. (2009), Metoda socjologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-15367bd3-00da-4c4d-b6bb-e23a7daa98ef
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.