PL EN


2018 | 1(39) | 25-33
Article title

Opieka okołoporodowa oraz sposoby oceny rozwoju psychomotorycznego niemowląt i dzieci przedwcześnie urodzonych

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Perinatal care and psychomotor development of prematurely born infants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Dzięki postępowi wiedzy i technologii medycznej wypracowano szereg zasad, które stanowią podstawowy standard oceniania noworodków oraz usprawniania niemowląt. Niezwłocznie po narodzinach noworodek poddawany jest ocenie według pięciostopniowej skali Virgini Apgar.Kluczowe jest również postępowanie pielęgnacyjne z nowo narodzonym dzieckiem. Pielęgnacja noworodka, szczególnie przedwcześnie urodzonego, w pierwszym etapie życia opiera się na kilku zasadach. Fizjoterapeuci wykorzystują wystandaryzowane testy i skale rozwojowe do oceny rozwoju psychomotorycznego. Prawidłowa analiza jakości wzorców postawy i ruchu stanowi bezpośrednią bazę do określenia bliższych i dalszych celów w terapii dziecka.
EN
The knowledge and medical technology have developed a number of principles which constitute a basic standard of evaluation and improvement. A newborn is assessed according to the Virginia Apgar scaler. A care of the newborn child is very important too. The care of the infant, especially a newborn, is based on several principles. Physiotherapists use standardized tests and scales of development for the assessment of psychomotor functioning. Proper analysis of the quality patterns of posture and movement is a direct basis for further determination of the targets in the treatment of a child.
Contributors
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, ul. H.M. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław; tel. +48 71 3270101
References
 • Banaszek, G. (2002). Rozwój niemowląt i jego zaburzenia a rehabilitacja metodą Vojty. Bielsko--Biała: Wydawnictwo Medyczne alfa–medicapress.
 • Brosowska, B., Kowalczyk, R., Glińska, J. (2007). Wiedza pielęgniarek neonatologicznych natemat programu wczesnej stymulacji i opieki rozwojowej noworodka. Via Medica, 5(4), 262–266.
 • Cembrzyńska, J., Jabłeka, A., Niewiadomski, P., Nowak, Z. (2014). Ocena rozwoju psychomotorycznegoi usprawnianie dziecka przedwcześnie urodzonego. Rehabilitacja w Praktyce, 5,62–66.
 • Czajkowska, M. (2015). Zaburzenia motoryki spontanicznej oraz kontroli posturalnej u niemowląt(0–6 miesiąc życia) z obciążonym wywiadem okołoporodowym. Rehabilitacja Medyczna,19(1), 25–33.
 • Dytrych, G. (2012). Rehabilitacja i pielęgnacja dziecka przedwcześnie urodzonego. Rehabilitacjaw Praktyce, 3, 31–36.
 • Hellbrügge, T. (2008). Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa. Drugi i trzeci rokżycia. Wrocław: Fundacja Promyk Słońca.
 • Hellbrügge, T., Lajosi, F., Menara, D., Schamberger, R., Rautenstrauch, T. (2008). MonachijskaFunkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa. Pierwszy rok życia. Wrocław: Fundacja PromykSłońca.
 • Kania, J., Żółtaniecka, M. (2008). Wieloprofilowa rehabilitacja wcześniaków z uszkodzeniem mózgu.Rehabilitacja w Praktyce, 1, 14–16.
 • Klimont, L. (2014). Wczesna stymulacja rozwoju niemowląt urodzonych przedwcześnie. PraktycznaFizjoterapia i Rehabilitacja, 47, 34–39.
 • Kuszewski, K., Goryński, P., Wojtyniak, B., Halik, R. (2007). Narodowy Program Zdrowia nalata 2007–2015. Zał. do Uchwały Nr 90/2007 Rady Ministrów z dnia 15 maja 2007 r. Warszawa.
 • Michałowska-Mrożek, J. (1993). Wyniki wczesnego usprawniania metodą NDT i Vojty niemowlątz objawami ciążowo-porodowego uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego. PostępyRehabilitacji, 7(2), 29–38.
 • Minczakiewicz, E. (2004). Wskaźniki rozwoju i ich wykorzystanie w procesie wychowania małegodziecka. Lider, 1, 12–15.
 • Nowotny, J. (2014). O czym warto pamiętać w rehabilitacji dzieci. Rehabilitacja w Praktyce, 5,37–38.
 • Ostiak, W., Stoińska, B., Gadzinowski, J. (2003). Stymulacja ruchowa oraz wczesne usprawnianiewcześniaków w oddziale patologii noworodka. Rehabilitacja Medyczna, 7(4), 41–49.
 • Pawlak, A., Bartelmus, E. (2012). Pielęgnacja niemowląt jako element profilaktyki asymetrii złożenioweji ruchowej. Rehabilitacja w Praktyce, 3, 26–30.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 (Dz.U. 2012 nr 0, poz. 1100).
 • Suchocka, J., Targosiński, P. (2006). Ocena i terapia dziecka z obniżonym napięciem podstawowymwg koncepcji NDT-Bobath – studium przypadku. Postępy Rehabilitacji, 20(3), 33–37.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-153d9a62-6710-4313-907b-fdbe89db0d2e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.