PL EN


2015 | 10 | 123-132
Article title

MUZYKA A SŁUCH FONEMATYCZNY

Authors
Content
Title variants
EN
MUSIC AND PHONEMIC HEARING
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęto próbę omówienia wybranych zagadnień związanych z uwarunkowaniami wspólnych cech muzyki i słuchu fonematycznego w aspekcie powiązań mechanizmów ich percepcji. Kształtowanie się słuchu fonematycznego odpowiada etapom rozwoju percepcji mowy. Kilka refleksji poświęcono analogii zachodzącej między muzyką a językiem jako formami komunikatu posługującego się fonemem lub dźwiękiem. Wiele sekwencji tych elementów powiązanych jest ścisłymi regułami, mającymi swoją semantykę oraz cechy akustyczne (wysokość, dynamikę, barwę, czas trwania). Podobieństwa polegają na percepcji, która wyprzedza wykonanie oraz używa tego samego kanału słuchowo-głosowego. Formy, zarówno muzyczne, jak i językowe, uwarunkowane są uczestnictwem w określonej kulturze.
EN
This article attempts to discuss selected issues related to the determinants of common features of music and phonemic hearing in terms of ties between mechanisms of their perception. Development of phonemic hearing corresponds with the developmental stages of speech perception. Some reflections presented within the article focus on the analogy that occurs between music and language considered forms of message using a phoneme or sound. Many sequences of these elements are bonded with strict rules, which have their semantics and acoustic characteristics (height, dynamics, timbre, duration). The similarities occur in the perception that precedes execution and uses the same auditory – voice channel. Both music and language forms are conditioned by participation in a particular culture.
Year
Issue
10
Pages
123-132
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
References
 • Domagała, A. i Mirecka, U. (2012). Słuch mowny. Klasyfikacja zjawisk. W: S. Grabias i M. Kurkowski (red.), Logopedia. Teoria zaburzeń mowy. Lublin.
 • Kisiel, M. (2015). Język muzyki i mowa muzyczna w dialogu dziecka z dorosłym w edukacji elementarnej. Katowice.
 • Kornas-Biela, D. (1997). Prenatalne uwarunkowania rozwoju mowy. W: B. Rocławski (red.). Opieka logopedyczna od poczęcia. Gdańsk.
 • Manturzewska, M. i Kotarska, H. (1990). Wybrane zagadnienia z psychologii muzyki. Warszawa.
 • Mika, B. (2007). Muzyka jako znak (w kontekście analizy paradygmatycznej). Lublin.
 • Nowak, J.E. (1992). Pedagogiczne problemy słuchu fonematycznego u uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Bydgoszcz.
 • Rocławski, B. (1997). Kształtowanie komunikacyjnych postaw u dzieci w wieku niemowlęcym. W: B. Rocławski (red.). Opieka logopedyczna od poczęcia. Gdańsk.
 • Shuter-Dyson, R. i Gabriel, C. (1986). Psychologia uzdolnienia muzycznego. Warszawa.
 • Skibska J. (2012). Poznawanie świata przez dziecko z opóźnionymi i zaburzonymi funkcjami podstawowymi w młodszym wieku szkolnym. W: I. Adamek i B. Pawlak (red.). Doświadczanie poznania świata przez dzieci w młodszym wieku szkolnym. Kraków.
 • Skorek, E.M. (2000). Z logopedią na ty. Podręczny słownik logopedyczny. Kraków.
 • Stadnicka, J. (1998). Terapia dzieci muzyką, ruchem i mową. Warszawa.
 • Styczek, I. (1982). Badanie i kształtowanie słuchu fonematycznego. Warszawa.
 • Wierszyłowski, J. (1981). Psychologia muzyki. Warszawa.
 • Wysocka, M. (2007). Percepcja struktur prozodycznych i muzycznych w aspekcie rozwojowym. W: T. Woźniak i A. Domagała (red.). Język. Interakcja zaburzenia mowy. Tom 2, Lublin.
 • Wysocka, M. (2012). Zaburzenia prozodii mowy. W: S. Grabias i M. Kurkowski (red.). Logopedia. Teoria zaburzeń mowy. Lublin.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1548d55a-f2df-4901-b0fb-afe725cb96aa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.