PL EN


2014 | 4(30) | 347-361
Article title

Serbia – an Opponent or an Ally of Independent Macedonia (1991-2013)?

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The relations between Serbia and Macedonia in the period from the disintegration of SFR of Yugoslavia (1991) to 2013 became the subject of the proposed considerations. They are targeted at searching for an answer to the question in the title about the character of the attitude of Serbia towards its southern neighbour during the last twenty years. As an introduction the issues regarding the previous stage of the relations between Serbia and Macedonia, i.e. with the Yugoslavian period (since 1943), were briefly mentioned. Through decades, within the Yugoslavian order, the links between Serbia and Macedonia were so close that only the links that the biggest of the republics of former Yugoslavia had with its smallest member, i.e. Montenegro, seemed to be closer. The situation changed rapidly when in 1991 Macedonia decided to declare sovereignty and following the precursors of the defragmentation of SFRY – Slovenia and Croatia, it started to shape its political and economic being without ties to Yugoslavia, at that time cut and stuck in the chaos and on the verge of gory conflicts. Although, from the point of view of Belgrade, Macedonia was never officially considered an enemy, and the regime of Milosevic was mainly interested in those republics of the former SFRY, which territories were numerously inhabited by Serbs (Bosnia and Herzegovina, Croatia, Montenegro), in the relations between Serbia and Macedonia cooled off and the Serbian radicals (the political camp of V. Šešelj) for some time called for “dealing with” Macedonia. On the threshold of the independence of Macedonia, it turned out that the main problems which this weak country will have to tackle in the relations with the outside world, will not be connected with Serbia but other neighbours (in the text the conflicted relations between Macedonia and Greece are mentioned, as well as the tensions between Macedonia and Albania inside Macedonia together with the background presence of the issue of Kosovo; the relation between Macedonia and Bulgaria were skipped). In the 90s of the 20th century as well as in the first 13 years of the current century, the relations between Serbia and Macedonia underwent interesting transformations. They evolved from quite hostile to fairly friendly, although occasionally various political, economic and even religious problems put a shadow on them. Especially important moments, which squeezed stigma on the transforming relation between Yugoslavia/Serbia and Macedonia, were the events happening in Kosovo and northern and western Macedonia at the turn of the 21st century, the centre of which was the Albanians. The changes on top of authorities of both countries, happening during the 20 years of censorship in 1991‑2011, were also of vital importance. The interpolitical transformations of both post‑Yugoslavian countries contributed to the gradual development of their, at first frozen, relations (in the text they are analysed since the visit of Kiro Gligorov in Belgrade in 1995 and the official establishment of diplomatic relations by Macedonia and Yugoslavia, comprised of Serbia and Montenegro in 1996 to the elections in Serbia in 2011, when the president of Serbia became T. Nikolić and the prime minister I. Dačić – the first once connected with V. Šešelj, the latter with S. Milošević – who paradoxically turned out to be an advocate of the rapprochement between Serbia and Macedonia, which was expressed by inter‑governmental connections in 2013). Another issue, pointed out in the article, is the presence in the bilateral relations between Macedonia and Serbia the problem of integration of both countries and the whole west Balkan macro region with the EU, significant since the democratization of Serbia (autumn 2000). The submitted sketch is closed with an optimistic evaluation of the present conditions and perspectives of the relations between Serbia and Macedonia. It is worth underlining that they did not deteriorate when the coalition of the nationalistic party (SNS) with the socialistic (SPS) came to power in Belgrade, although some analysts predicted – wrongly as it turned out – that this kind of reconfiguration of the political scene in Serbia would not provide the relation between Serbia and Macedonia with new, positive impulses, but only difficult challenges and trials, if not dramatic crises.
Contributors
 • Commission of Balkan Studies PAS
References
 • Ačkovska V., Makedonija vo jugoslovenskata federacja 29.11.1943‑8.9.1991 (hronologija), Skopje 2001.
 • Bielenin‑Lenczowska K., Paczóska K. (eds.), Sąsiedztwo w obliczu konfliktu. Relacje społeczne i etniczne w zachodniej Macedonii. Refleksje antropologiczne, Warszawa 2009 (Studia Ethnologica Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego).
 • Bujwid‑Kurek E., ‘Pluralne spektrum macedońskiej sceny politycznej po 1990 roku’ in M. Kawka, I. Stawowy‑Kawka (eds.), Tożsamość narodowa w społeczeństwie multietnicznym
 • Macedonii. Historia, kultura, literatura, język, media, Kraków 2008.
 • ‘Census of Population, Households and Dwellings in the Republic of Macedonia, 2002’, State Statistical Office of the Republic of Macedonia, Skopje, May 2005, at <http://www.stat.gov.mk/Publikacii/knigaXIII.pdf>.
 • Čepreganov T., ‘Patot do nezavisnosta’ in I. Stawowy‑Kawka (ed.), Miejsce Macedonii na
 • Bałkanach. Historia, polityka, kultura, nauka, Kraków 2005.
 • Czapliński W., ‘Rozpad Jugosławii i powstanie nowych państw na Bałkanach w świetle prawa międzynarodowego’ in B. Zieliński (ed.), Wokół Macedonii: siła kultury – kultura siły, Poznań 2002 (Filologia Słowiańska UAM, 8).
 • ‘Daczić z oficjalną wizytą w Macedonii’, Balkanistyka.org, 29 January 2013, at <http://balkany.vdl.pl/daczic‑z‑oficjalna‑wizyta‑w‑macedonii/>.
 • Dodovski I. (ed.), Multiculturalism in Macedonia. An Emerging Model, Skopje 2005.
 • Dziewiałtowski‑Gintowt B., ‘Język jako argument w dyskusji wokół kwestii macedońskiej w XX w.’ in I. Stawowy‑Kawka (ed.), Miejsce Macedonii na Bałkanach. Historia, polityka, kultura, nauka, Kraków 2005.
 • Dziewiałtowski‑Gintowt B., Kształtowanie państwowości macedońskiej w jugosłowiańskim systemie federacyjnym w latach 1944‑1991, PhD Thesis, Adam Mickiewicz University, Poznań 2010.
 • Dziewiałtowski‑Gintowt B., ‘Macedonia’ in I. Czamańska, Z. Pentek (eds.), Vademecum bałkanisty. Lata 500‑2007, Poznań 2009.
 • Dziewiałtowski‑Gintowt B., ‘Macedonia – przykład walki o przetrwanie na dwóch frontach’, Biuletyn Baltii. Pismo Polskiej Korporacji Akademickiej Baltia, Vol. 2, No. 4 (2009).
 • Facts about The Republic of Macedonia, Skopje 1996.
 • ‘Francuscy eksperci będą uczyć Macedończyków jak negocjować z UE’, Balkanistyka.org, 12 April 2013, at <http:/balkany.vdl.pl/francuscy‑eksperci‑beda‑uczyc‑macedonczykow‑jak‑negocjowac‑z‑ue/>.
 • Gibas‑Krzak D., Krzak A., Południowosłowiańska mozaika. Charakterystyka geograficzno‑polityczna państw postjugosłowiańskich, Szczecin 2010.
 • Gligorov K., Makedonija e sė što imame, Skopje 2002.
 • Hroch M., Małe narody Europy. Perspektywa historyczna, trans. by G. Pańko, Wrocław 2003 (Zrozumieć Europę).
 • Kiselinovski S., ‘Makedonskoto dviženje i makedonskiot jazik (1913‑1945)’ in M. Kawka, I. Stawowy‑Kawka (eds.), Tożsamość narodowa w społeczeństwie multietnicznym Macedonii. Historia, kultura, literatura, język, media, Kraków 2008.
 • Korzeniewska‑Wiszniewska M., Serbia pod rządami Slobodana Miloševicia. Serbska polityka wobec rozpadu Jugosławii w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, Kraków 2008.
 • Korzeniewska‑Wiszniewska M., ‘Stanowisko serbskie wobec procesu tworzenia państwa macedońskiego w 1991 r.’ in I. Stawowy‑Kawka, M. Kawka (eds.), Macedoński dyskurs niepodległościowy. Historia, kultura, literatura, język, media, Kraków 2011.
 • ‘Lepsze fundamenty dla stosunków ekonomicznych Macedonii z Serbią’, Balkanistyka.org, 19 December 2011, at <http://balkany.vdl.pl/lepsze‑fundamenty‑dla‑stosunkow‑ekonomicznych‑macedonii‑z‑serbia/>.
 • ‘Macedońska i serbska Cerkiew prawosławna w konflikcie’, Kościół.pl, 29 November 2003, at <http://www.kosciol.pl/article.php/20031129132407477>.
 • Mindak‑Zawadzka J., ‘Góralska duma’, Gazeta Wyborcza, 31 March – 1 April 2001.
 • ‘Naši odnosi su pozitivan primer celom regionu’, Intervju – ekskluzivno: Branko Crvenkovski, predsednik Republike Makedonije Milovanu Jaukoviću, Danas, 5 April 2006.
 • Olszewski P., Macedonia. Historia i współczesność, Radom 2010.
 • Orzelska A., Wpływ konfliktu w byłej Jugosławii na stosunki między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską 1990‑1995, Warszawa 2004.
 • Parvanov A., ‘Albanian Syndrome in the Republic of Macedonia’ in K. Mančev, Ž. Grigorova, B. Bobev (eds.), National Problems in the Balkans. History and Contemporary Developments, Sofija 1992.
 • ‘Pokój czy papier’, Gazeta Wyborcza, 14‑15 August 2001.
 • Polkowska A.M., Macedonia, Wrocław 2000.
 • R. Gelles (ed.), Niemcy w stosunkach międzynarodowych w XX i XXI wieku, Wrocław 2006 (Acta Universitatis Wratislaviensis, 2869. Niemcoznawstwo, 14).
 • Rychlík J., Kouba M., Dějiny Makedonie, Praha 2003.
 • Słojewska A., ‘Bałkanizacja Unii Europejskiej. Macedonia: kolejny kandydat do członkostwa’, Rzeczpospolita, 10‑11 November 2005.
 • Sokalski H.J., Odrobina prewencji. Dorobek dyplomacji prewencyjnej ONZ w Macedonii, trans. by A. Kozłowski, Warszawa 2007.
 • Sokołowska P., ‘Rola RFN w próbach pokojowego zażegnania konfliktu w Macedonii w latach 1991‑2002’, Acta Universitatis Wratislaviensis. Niemcoznawstwo, No. 14 (2006).
 • Stawowy‑Kawka I., Historia Macedonii, Wrocław 2000.
 • Stawowy‑Kawka I., ‘Mniejszości narodowe w Republice Macedonii – współczesne problemy’ in eadem (ed.), Miejsce Macedonii na Bałkanach. Historia, polityka, kultura, nauka, Kraków 2005.
 • Szafko D., Wielokulturowość Republiki Macedonii, MA Thesis, Adam Mickiewicz University, Poznań 2007.
 • Trojanczuk J., Czynnik eklezjalny w relacjach serbsko‑macedońskich, MA Thesis, University of Warsaw, Warszawa 2013.
 • ‘Unia zaprasza Macedonię, potępia prezydenta Iranu’, Gazeta Wyborcza, 19 December 2005.
 • Veljanovski N., ‘Státoprávní vývoj Republiky Makedonie 1944‑1991’, Slovanské historické studie, No. 26 (2000).
 • Vučković Z., ‘Relacje macedońsko‑serbskie w świetle sporu między Kościołami narodowymi’ in I. Stawowy‑Kawka, M. Kawka (eds.), Macedoński dyskurs niepodległościowy. Historia, kultura, literatura, język, media, Kraków 2011.
 • Vučković Z., ‘Społeczeństwo serbskie wobec wyzwań Unii Europejskiej’ in I. Stawowy‑Kawka (ed.), Międzycywilizacyjny dialog w świecie słowiańskim w XX i XXI wieku. Historia, religia, kultura, polityka, Kraków 2012 (Societas, 42).
 • Warszawski D. [K. Gebert], ‘Uczniowie czarnoksiężnika’, Gazeta Wyborcza, 14‑15 August 2001.
 • Wojnicki J., Przeobrażenia ustrojowe państw postjugosłowiańskich (1990‑2003), Pułtusk 2003.
 • Woźnica R., ‘Rola Unii Europejskiej w realizacji postanowień porozumienia ochrydzkiego dotyczących policji’ in M. Kawka, I. Stawowy‑Kawka (eds.), Tożsamość narodowa w społeczeństwie multietnicznym Macedonii. Historia, kultura, literatura, język, media, Kraków 2008.
 • ‘Zajednička vizija regiona’, Blic, 14 September 2011.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-155d60a7-eff6-4b24-bab6-f8ac8701e25b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.