PL EN


2017 | 39(4) | 55-69
Article title

Trust and migrations: in search of mutual dependences and interactions

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This article discussed interactions between spatial mobility and migrations abroad for economic reasons. On the basis of overview of the literature and empirical studies, it was shown that trust depends on the broader socio-cultural context, and there is a strong interactions between migrations abroad for economic reasons and trust. Generally, spatial mobility contributes to a lower level of trust, both in its generalised and individual dimension. Nevertheless, if migrations abroad for economic reasons are based on strong migrational networks, they have a positive influence on the generalised level of trust. Everyday activities, such as looking for work (including in informal economy), or sharing a place to live with other migrants play an important role in this context.
PL
W artykule omówiono interakcje między mobilnością przestrzenną a migracjami za gra-nicę z przyczyn ekonomicznych. Na podstawie przeglądu literatury i badań empirycznych wykazano, że zaufanie zależy od szerszego kontekstu społeczno-kulturowego i istnieją silne interakcje między migracjami za granicę z powodów ekonomicznych i zaufaniem. Zasadniczo mobilność przestrzenna przyczynia się do niższego poziomu zaufania, zarówno w wymiarze ogólnym, jak i indywidualnym. Niemniej jednak jeśli migracje zagraniczne z przyczyn ekonomicznych opierają się na silnych sieciach migracyjnych, mają one pozytywny wpływ na ogólny poziom zaufania. Codzienne czynności, takie jak poszukanie pracy (w tym w gospodarce nieformalnej) lub dzielenie miejsca zamieszkania z innymi migrantami, odgrywają ważną rolę w tym kontekście.
Contributors
 • Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski
References
 • Działek, J. (2011). Kapitał społeczny jako czynnik rozwoju gospodarczego w skali regionalnej i lokalnej w Polsce. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Eisenstadt, S.N. (1953). Analysis of Patterns of Immigration and Absorption of Immigrants. Population Studies, Vol. 7, no. 2, pp. 167-180.
 • Fischer, P.A., Holm, E., Malmberg, G., Straubhaar T. (1998). Why Do People Stay? The Insider Advantages Approach: Empirical Evidence from Swedish Labour Markets. London: CEPR.
 • Frykowski, M. (2005). Zaufanie społeczne mieszkańców Łodzi. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Górny, A., Kaczmarczyk, P. (2003). Uwarunkowania i mechanizmy migracji zarobkowych w świetle wybranych koncepcji teoretycznych. Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami-Instytut Studiów Społecznych UW.
 • Growiec, K. (2011). Kapitał społeczny. Geneza i społeczne konsekwencje. Warszawa: Wydaw-nictwo Szkoły Wyższej Psyhologii Społecznej „Academica”.
 • Hardin, R. (2009). Zaufanie. Warszawa: Wydawnictwo Sic!
 • Jończy, R. (2010). Migracje zagraniczne z obszarów wiejskich województwa opolskiego po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Wybrane aspekty ekonomiczne i demograficzne.Opole-Wrocław: Wydawnictwo Instytut Śląski-Uniwersytet Ekonomiczny.
 • Mamzer, H. (2011). Zaufanie. Ustalenia metodologiczne. In: H. Mamzer (ed.), Czy warto ufać obcym? Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Miller, A., Mitamura, T. (2003). Are Surveys on Trust Trustworthy? Social Psychology Quarterly, Vol. 66, no. 1, pp. 62-70.
 • Misztal, B. (1996). Trust in Modern Societies. Cambridge: Polity Press.
 • North, D. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Poławia,)’. (2004). Lokalna administracja i społeczeństwo obywatelskie. In: K.W. Frieske (red.), Utopie inkluzji. Sukcesy i porażki programów reintegracji społecznej. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 • Putnam, R. (2008 [2000]). Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Putnam, R., Leonardi, R., Nanetti, R. (1995). Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech. Kraków-Warszawa: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak-Fundacja im. Stefana Batorego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1567bb26-ef95-4a5d-9e12-9efdb53a3b25
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.