Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 8 | 149-163

Article title

Geneza geopolityki w Rosji (między teorią a praktyką)

Authors

Content

Title variants

EN
Genesis of Geopolitics in Russia (Between Theory and Practice)

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Współczesna Rosja (Federacja Rosyjska) jest głównym sukcesorem Związku Radzieckiego, który w 1991 r. uległ dezintegracji i który do momentu swojego rozpadu był jednym z dwóch supermocarstw. Rozpad ZSRR wiązał się z poszukiwaniem przez Rosję swojego miejsca w świecie i w systemie międzynarodowym, definiowaniem własnych interesów, a także z dążeniem do utrzymania statusu mocarstwa i gracza światowego. Rezultatem tworzenia się nowej rosyjskiej tożsamości zbiorowej jest ogromna popularność w Rosji geopolityki, która w tym kraju zaczyna spełniać funkcję metaidei (uniwersalnej idei wyjaśniającej świat), w pewnym sensie wypełniając pustkę ideologiczną po zbankrutowanej ideologii komunistycznej. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie genezy rosyjskiej myśli geopolitycznej, kształtującej się w zasadzie od chwili powstania Imperium Rosyjskiego w pierwszej połowie XVIII stulecia – poprzez wiek XIX – aż po okres radziecki. W artykule zostały zaprezentowane główne idee, koncepcje oraz ich twórcy – w kontekście międzynarodowego układu odniesienia. Konstrukcja artykułu ma charakter chronologiczno-problemowy.
Contemporary Russia (Russian Federation) is the main successor of the Soviet Union, which in 1991 has disintegrated and that until its disintegration was one of the two superpowers. The disintegration of the USSR was associated with the searching by Russia its place in the world and in the international system, defining Russian interests, and with striving to save of status as a global power and player. The result of the creation of a new Russian collective identity is a huge popularity in Russia geopolitics, which in this country begins to act as a metaidea (the universal idea explaining the world) and, in a certain sense, fills the ideological void after the bankruptcy of communist ideology. The purpose of this article is the presentation of the genesis of Russian geopolitical thinking, which had been formed, in principle, since the establishment of the Russian Empire in the first half of the eighteenth century – through the nineteenth century – until the Soviet period. The article presents the main ideas, concepts and their creators – in the context of the international system. The construction of this article has a chronologicalproblem character.

Year

Volume

8

Pages

149-163

Physical description

Contributors

References

 • Bäcker R., Międzywojenny eurazjatyzm. Od intelektualnej kontrakulturacji do totalitaryzmu?, Wydawnictwo Ibidem, Łódź 2000.
 • Bieleń S., Geopolityczne uwarunkowania nowej tożsamości Rosji, [w:] Nowa tożsamość Niemiec i Rosji w stosunkach międzynarodowych, red. S. Bieleń, W. M. Góralski, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1999.
 • Bieleń S., Tożsamość międzynarodowa Federacji Rosyjskiej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2006.
 • Bratkiewicz J., Rosyjscy nacjonaliści w latach 1992–1996. Od detradycjonalizacji do retradycjonalizacji, ISP PAN, Warszawa 1998.
 • Czubaty J., Rosja i świat. Wyobraźnia polityczna elity władzy imperium rosyjskiego w początkach XIX wieku, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 1997.
 • Dżilas M., Rozmowy ze Stalinem, przeł. A. Ciołkosz, Instytut Literacki, Paryż 1962.
 • Figes O., Taniec Nataszy. Z dziejów kultury rosyjskiej, przekł. W. Jeżewski, Wydawnictwo Magnum, Warszawa 2007.
 • Jean C., Geopolityka, przeł. T. Orłowski i J. Pawłowska, Wydawnictwo Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław – Warszawa – Kraków 2003.
 • Kennedy P., Mocarstwa świata. Narodziny, rozkwit, upadek. Przemiany gospodarcze i konflikty zbrojne w latach 1500–2000, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa 1994.
 • Massaka I., Eurazjatyzm. Z dziejów rosyjskiego misjonizmu, Wydawnictwo Funna, Wrocław 2001.
 • Moczulski L., Geopolityka. Potęga w czasie i przestrzeni, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2000.
 • Pajewski J., „Mitteleuropa”. Studia z dziejów imperializmu niemieckiego w dobie pierwszej wojny światowej, Instytut Zachodni, Poznań 1959.
 • Ziółek P., Idea imperium, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Алексеев Н., Русский народ и государство, Аграф, Москва 1988.
 • Гумилев Л., Этногенез и биосфера Земли, ДИ ДИК, Москва 1994.
 • Данилевский Н., Россия и Европа, Глаголъ, Санкт-Петербург 1995.
 • Кефели И., Попов Г., Сухова В., Эволюция геополитических воззрений в отечественной науке; http://www.ibci.ru/AGP/conferencia/statya08.htm
 • Константинов С., Ушаков А., История после истории. Образы России на постсоветском пространстве, АИРО-XX, Москва 2001.
 • Крупнов Ю., Стать мировой державой, Яуза, Москва 2003, серия: Путь России.
 • Леонтьев К., Восток, Россия и Славянство, Республика, Москва 1996, серия: Прошлое и настоящее.
 • Петров В., Геополитика России. Возрождение или гибель?, Вече, Москва 2003.
 • Савицкий П., Континент Евразия, Аграф, Москва 1997.
 • Трубецкой Н., История. Культура. Язык, Издательская группа «Прогресс», Москва 1995.
 • Фадеев Р., Мнение о восточном вопросе, Санктпетербург. Типография департамента уделов, Санкт-Петербург 1870.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1569db5d-e61f-4a16-b941-a6a5f95f21d6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.