Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 2(4) | 66-74

Article title

Защита конституционным судом РФ экономического порядка

Content

Title variants

EN
The Protection of the Economic Order by the Constitutional Court of the Russian Federation
PL
Ochrona ładu ekonomicznego przez Sąd Konstytucyjny FR

Languages of publication

RU

Abstracts

RU
В статье анализируются наиболее резонансные дела Конституционного Суда России, связанные с защитой экономического порядка и социальной восстановлением справедливости. Основная цель статьи – проиллюстрировать эффективную судебную практику в условиях неустойчивого экономического порядка и глубокого социально-экономического расслоения общества. Автором переработаны и отобраны судебные решения, демонстрирующие возрастание конституционного воздействия на экономические отношения, усиление роли конституционного контроля на формирование экономического порядка, на «социализацию» законодательства. Сделаны выводы о значении практики Конституционного Суда России для поддержания оптимального баланса частных и публичных ценностей, справедливого равновесия интересов личности, общества и государства, определенности и предсказуемости правового регулирования; поддержания высокого уровня взаимного доверия между субъектами экономической деятельности. Статья представляет интерес для исследователей конституционной юстиции, позиций Конституционного Суда, его влиянии на законодательство и правоприменительную практику.
EN
The article analyzes the most resonant cases of the Constitutional Court of Russia related to the protection of economic order and social justice. The main purpose of the article is to illustrate the effective judicial practice in the conditions of unstable economic order and deep socio – economic stratification of the society. The author reworked and selected court decisions that demonstrate the increasing constitutional impact on economic relations, strengthening the role of constitutional control on the formation of economic order, on the “socialization” of legislation. Conclusions are drawn on the importance of the practice of the Constitutional Court of Russia to maintain an optimal balance of private and public values, a fair balance of interests of the individual, society and the state, certainty and predictability of legal regulation, maintaining a high level of mutual trust between economic entities. The article is of interest to researchers of constitutional justice, the positions of the Constitutional Court, its impact on legislation and law enforcement practice.
PL
W niniejszym artykule autorka poddaje analizie najbardziej kontrawersyjne sprawy rozpatrywane przez Sąd Konstytucyjny Rosji, związane z ochroną ładu ekonomicznego i przywróceniem sprawiedliwości społecznej. Głównym celem tekstu jest zilustrowanie efektywności stosowania przez sąd prawa w warunkach niestabilności układu ekonomicznego oraz głębokiej przepaści społeczno-gospodarczej między poszczególnymi warstwami społecznymi. Autor opracował oraz dokonał kwerendy orzeczeń sądowych, ukazujących wzrost wpływów konstytucyjnych w obszarze stosunków gospodarczych, wzmocnienie roli kontroli konstytucyjnej w kształtowaniu porządku gospodarczego oraz „socjalizację” ustawodawstwa. Wyciągnięto wnioski co do znaczenia praktyki Sądu Konstytucyjnego Rosji w procesie wsparcia optymalnej równowagi między wartościami prywatnymi i publicznymi, sprawiedliwego podziału zasobów w celu zapewnienia interesów jednostki, społeczeństwa i państwa, pewności oraz przewidywalności procesu regulowania prawnego, utrzymania wysokiego poziomu wzajemnego zaufania między podmiotami działalności gospodarczej. Artykuł zainteresuje badaczy problematyki sądownictwa konstytucyjnego, pozycji sądów konstytucyjnych oraz ich wpływu na ustawodawstwo oraz praktykę stosowania prawa.

Contributors

  • Kutafin Moscow State Law University Department of Constitutional and Municipal Law

References

  • Бондарь Николай. 2017. Экономический конституционализм России: очерки теории и практики. Москва: Норма: ИНФРА-М [Bondar'' Nikolaj. 2017. Ekonomicheskij konstitutsionalizm Rossi: ocherki teorii i praktiki. Moskva: Norma: INFRA-M].
  • Зорькин Валерий. 2016. «Конституционный Суд на переходном этапе исторического развития России». Журнал конституционного правосудия. № 4(52): 1-7 [Zorkin Valerij. 2016. "Konstitutsionnyj Sud na perekhodnom etape istoricheskogo razvitiya Rossii". Zhurnal konstitutsionnogo pravosudiya. № 4(52): 1-7].
  • Подоплелова Ольга, Степанов Дмитрий. 2017. «Добросовестные приобретатели против недобросовестного государства: дело Александра Дубовца в Конституционном Суде России. Комментарий к Постановлению от 22 июня 2017 года № 16-П». Сравнительное конституционное обозрение. № 6: 101 - 114 [Podoplelova Ol'ga, Stepanov Dmitrij. 2017. "Dobrosovetsnye priobretateli protiv nedobrosovestnogo gosudarstva: delo Aleksandra Dubovtsa w Konstitutsionnom Sude Rossii. Kommentarnyj k Postanovleniyu ot 22 iyunya 2017 goda № 16-P".Sravnitel'noe konstitutsionnoe obozrenie: № 6: 101 - 114].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-15908a4c-75f6-4026-9bbb-e35bd02241c2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.