PL EN


2017 | 20 | 5 | 33-49
Article title

Prorocki autorytet Papieża Franciszka

Authors
Content
Title variants
EN
The Prophetic Authority of Pope Francis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autorytet papieski to zagadnienie znane od blisko dwóch tysiącleci. Ile jednak w tym autorytecie jest elementu określanego jako prorocki? Zagadnienie profetyzmu w Kościele – ekklesii – zostało podjęte w dość znaczący sposób podczas Soboru Watykańskiego II. Była to przede wszystkim odpowiedź na problemy, jakie pojawiły się w relacjach mię- dzy ekklesią a światem. Te relacje zaczęły podlegać zasadniczym zmia- nom przynajmniej od końca wieków średnich, a zostały niemal zerwane w okresie oświecenia. Papieski autorytet o charakterze prorockim należy interpretować właśnie w takim kontekście eklezjologicznym, bowiem profetyczność chrześcijaństwa leży u podstaw wspólnoty, jaką jest Kościół. Autorytet prorocki papieża Franciszka opiera się właśnie na tej profetyczności Kościoła. Terminologia opisu autorytetu prorockiego papieża ma swoje źródła w profetyzmie biblijnym. Jej podstawy tkwią w Chrystusowej potrójnej misji, z której jedna jest określana jako prorocka. Ten prorocki aspekt misji jest ściśle związany z nauczaniem, z Nauczycielskim Urzę- dem, który ma swoją bazę w misji prorockiej. Zatem nauczycielski autorytet papieża wynika również z jego uczestnictwa w misji proroc- kiej Chrystusa. Prorocki autorytet papieża to element realizacji zadań ekklesii posłanej w świat z misją. Oznacza odkrywanie problemów tego świata, a przede wszystkim wskazywanie propozycji ich rozwiązań. Wobec świata, który jest równocześnie dany i tworzony, postać papieża, a dzisiaj papieża Franciszka, wyraża autorytet na wzór biblijnego pro- roka odkrywającego wyzwania, upominającego, ale równocześnie dają- cego nadzieję wynikającą z realizacji basilei czyli Królestwa.
EN
The topic of the Pope’s authority has been known for nearly two millennia. To what extent, however, does this authority rely on a prophetic element? The question of prophecy in the Church – ekklesia – was tackled at the Second Vatican Council. This was primarily a response to the problems that had arisen in the relations between ekklesia and the world. These relations began to change from at least the end of the Middle Ages, and were almost lost during the Enlightenment. Papal authority of a prophetic character can be interpreted precisely in such ecclesiological context because the prophetic nature of Christianity is at the foundation of the community as the Church. The prophetic authority of Pope Francis is based precisely on this prophetism of the Church. The terminology of the description of the prophetic authority of the Pope has its origins in biblical prophecy. Its basis is in a tripartite Christian mission, one of which is referred to as prophetic. This prophetic aspect of the mission is closely related to teaching and the Teacher Office which bases in the prophetic mission discussed. Thus the teaching authority of the Pope is also apparent from his participation in the prophetic mission of Christ. The papal authority of the Pope is an element of the fulfillment of the tasks of the ekklesia sent to the world with a mission. It means discovering the problems of this world and, above all, providing their solutions. In view of a world which is simultaneously given and created, the figure of the Pope, and today Pope Francis, expresses the authority of the biblical prophet, discovering the challenges, expressing admonitions, but at the same time giving hope resulting from the realization of the basilea or the Kingdom.
Year
Volume
20
Issue
5
Pages
33-49
Physical description
Contributors
References
 • Bevans S., Evangelii Gaudium and Prophetic Dialogue, “Australian eJour- nal of Theology” 2015, 1(22), s. 11‒18.
 • Brigham E., The Church as a Field Hospital: The Ecclesiology of Pope Fran- cis, w: E. Brigham, D.E. DeCosse, M. Duffy (eds.), Pope Francis and the Future of Catholicism in the United States. The Challenge of Becoming a Church for the Poor, The Lane Center Series 3, University of San Francisco Press, San Francisco (CA) 2015, s. 25‒30.
 • Clifford C., Pope Francis’ Call for the Conversion of the Church in our Time, “Australian eJournal of Theology” 2015, 1(22), s. 33‒55.
 • DeCosse D.E., Conscience, Missionary Discipleship, and a Church for the Poor, w: E. Brigham, D.E. DeCosse, M. Duffy (eds.), Pope Francis and the Future of Catholicism in the United States. The Challenge of Becoming a Church for the Poor, The Lane Center Series 3, University of San Francisco Press, San Francisco (CA) 2015, s. 83‒88.
 • Farinola O.A., Don Tonino e Papa Francesco. Per una profezia di misericor- dia, VivereIn, Roma 2016.
 • Farinola O.A., Il potere dei segni. Don Tonino Bello e papa Francesco, Ed In- sieme, Terlizzi (Bari) 2014.
 • Fullam L., Pope Francis, Women, and the Church for the Poor, w: E. Brigham, DeCosse, M. Duffy (eds.), Pope Francis and the Future of Catholi- cism in the United States. The Challenge of Becoming a Church for the Poor, The Lane Center Series 3, University of San Francisco Press, San Francisco (CA) 2015, s. 55‒63.
 • Kasper W., Papież Franciszek. Rewolucja czułości i miłości, przeł. K. Markiewicz, Biblioteka Więzi, Warszawa 2015.
 • Mrozek A., Profetyczność Kościoła wobec wyzwań współczesnego świata ‒ zadanie dla stałej formacji wewnątrzeklezjalnej, w: Ponowoczesne prze- strzenie oddziaływań wychowawczo-formacyjnych Kościoła i „ziemie niczyje”, red. R. Jasnos, E. Miśkowiec, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2015, s. 69‒84.
 • Papież Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium (pol. Radość Ewangelii), Watykan 2013.
 • Papież Franciszek, Bulla Misericordiae vultus (pol. Oblicze miłosierdzia), Watykan 2015.
 • Papież Franciszek, E. Scalfari, Rozmowy z niewierzącym, Wydawnictwo M, Kraków 2013.
 • Savoca G., Profezia, w: Nuovo Dizionario di Teologia Biblica, P. Rossano, Ravasi, A. Girlanda (eds.), Edizioni Paoline, Cinisello Balsamo (Milano) 1988, s. 1232‒1247.
 • Sobór Watykański II, Dekret o apostolstwie świeckich „Apostolicam actuosi- tatem”, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, wyd. 2 poprawione, Pallottinum, Poznań 2008, s. 379‒406.
 • Sobór Watykański II, Dekret o formacji kapłańskiej „Optatam Totius”, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, wyd. 2 popr., Pallottinum, Poznań 2008, s. 286‒300.
 • Sobór Watykański II, Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele „Christus Dominus”, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, dekla- racje, wyd. 2 popr., Pallottinum, Poznań 2008, s. 232‒254.
 • Sobór Watykański II, Dekret o posłudze i życiu kapłanów „Presbyterorum ordinis”, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, wyd. 2 popr., Pallottinum, Poznań 2008, s. 487‒518.
 • Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen Gentium”, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, wyd. 2 popr., Pallottinum, Poznań 2008, s. 105‒170.
 • Svegliate il mondo. Colloquio di Papa Francesco con i Superiori Generali. Città del Vaticano, 29 novembre 2013, Civiltà Cattolica 3925 1/2014, 4 gennaio, s. 3‒17.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-15970c25-71d7-47e5-b390-b01e8f435619
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.