PL EN


2018 | 3 (374) | 424-437
Article title

Konsumenci wobec zmian na rynku pieczywa ich zróżnicowanie i uwarunkowania wyboru

Content
Title variants
EN
Consumers Perspective on the Changes in the Market of Bakery Products: Differences and Determinants of Choice
RU
Потребители перед лицом изменений на рынке хлеба: их дирренциация и обусловленности выбора
Languages of publication
Abstracts
PL
Tendencje obserwowane w rozwoju rynku pieczywa wskazują na znaczący spadek jego spożycia, czego przyczyn upatrywać należy w zmianach preferencji konsumentów. Stąd też celem przeprowadzonych badań było określenie segmentów konsumentów o zróżnicowanych uwarunkowaniach wyboru pieczywa oraz poziomie zainteresowania nowymi produktami żywnościowymi, ze szczególnym uwzględnieniem pieczywa wysokobłonnikowego. Badanie zrealizowano w 2015 roku metodą wywiadów bezpośrednich na próbie 300 konsumentów odpowiedzialnych za dokonywanie zakupów żywności i deklarujących spożywanie pieczywa co najmniej raz dziennie. W narzędziu badawczym zawarto zmienne diagnozujące czynniki determinujące wybór pieczywa, akceptację nowych produktów żywnościowych, znaczenie informacji zawartej na opakowaniu żywności oraz atrybuty przypisywane pieczywu wysokobłonnikowemu. W wyniku przeprowadzonej analizy skupień wyodrębniono 3 segmenty konsumentów, wśród których największą skłonnością do zaakceptowania nowych produktów żywnościowych wykazali się konsumenci skupieni w segmencie 3, którzy wysoko cenili pieczywo o korzystnym wpływie na zdrowie, istotnie częściej zwracali uwagę na informacje zawarte na opakowaniu żywności oraz najwyżej ocenili pieczywo wysokobłonnikowe w kontekście pozytywnego wpływu na zdrowie.
EN
The trends observed in the development of the bakery market show a significant decline in consumption that is related to changes in consumer preferences. Therefore, the main aim of the study was to identify the consumer segments that differ in terms of factors influencing the choice of bread, interest in new food products and perception of high fibre bread. The survey was carried out in 2015 on a sample of 300 consumers responsible for purchasing food and declaring to eat bread at least once a day. The questionnaire contained questions to determine the factors influencing the choice of breads, acceptance of new food products, and the importance of the information included on the food label, and attributes ascribed to the high fibre bread. As a result of cluster analysis three distinct consumer segments were identified. The most inclined to accept new food products were consumers in segment 3 who appreciated breads with beneficial impact on health, were more interested in the information on food labels and scored the highest on the healthiness of high fibre bread.
RU
Тенденции, наблюдаемые в развитии рынка хлеба, указывают значительное уменьшение его потребления, причины чего следует усматривать в изменениях в предпочтениях потребителей. Потому цель проведенного изучения заключалась в определении сегментов потребителей с разными обусловленностями выбора хлеба и уровнем заинтересованности в новых продуктах питания, с особым учетом хлеба с высоким содержанием клетчатки. Изучение провели в 2015 г. по методу прямых интервью на выборке 300 потребителей, ответственных за покупки пищи и заявляющих о потреблении хлеба по крайней мере один раз в сутки. В исследовательском инструменте содержатся пе- ременные, диагнозирующие факторы, определяющие выбор хлеба, одобрение новых продуктов питания, значение информации на упаковке пищи и атрибуты, относимые к хлебу с высоким содержанием клетчатки. В результате проведенного кластерного анализа выделили 3 сегмента потребитеей, среди которых самую высокую склонность к одобрению новых продуктов питания показали потребители из сегмента 3, которые высоко ценили хлеб с полезным влиянием на здоровье, существенно чаще обращали внимание на информацию на упаковке пищи и лучше всего оценили хлеб с высоким содержанием клетчатки в контексте положительного влияния на здоровье.
Year
Issue
Pages
424-437
Physical description
Contributors
References
 • Bornkessel S., Bröring S., (Onno) Omta S.W.F., Van Trijp, H. (2014). What determines ingredient awareness of consumers? A study on ten functional food ingredients, “Food Quality and Preference”, No. 32.
 • Borowska A., Rejman K. (2011), Spożycie pieczywa i preferencje konsumentów wobec innowacyjności produktowej branży piekarskiej, „Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management”, No. 52.
 • Dewettinck K., Van Bockstaele F., Kühne B., Van de Walle D., Courtens, T.M., Gellynck, X. (2008), Nutritional value of bread: Influence of processing, food interaction and consumer perception, “Journal of Cereal Science”, No. 48(2).
 • Ginon E., Loheac Y., Martin C., Combris P., Issanchou S. (2009), Effect of fibre information on consumer willingness to pay for French baguettes, “Food Quality and Preference”, No. 2 (5).
 • Goldsmith R. E., Hofacker C.F. (1991), Measuring consumer innovativeness, “Journal of the Academy of Marketing Science”, No. 19(3).
 • Grunert K.G., Brunsø K., Bisp S. (1993), FRL: Development of a cross-culturally valid instrument for market surveillance, “MAPP Working Paper”, No. 12, Aarhus School of Business, Aarhus.
 • Grunert K.G., Brunsø K., Bredahl L., Bech A.C. (2001), Food-related lifestyle: a segmentation approach to European food consumers, (w:) Frewer L.J., Risvik E., Schifferstein H.N.J., von Alvensleben R. (Eds.), Food, people and society: a European perspective of consumers’ food choices, Springer Verlag, London.
 • Gutkowska K., Żakowska-Biemans S., Sajdakowska M. (2009), Preferencje konsumentów w zakresie możliwych do zastosowania innowacji w produktach tradycyjnych, „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość”, nr 16(3).
 • Martin C., Chiron H., Issanchou S. (2013), Impact of dietary fiber enrichment on the sensory characteristics and acceptance of French baguettes, “Journal of Food Quality”, No. 36(5).
 • Mintel (2014), Kwartalny przegląd trendów health and wellness, http://polska.mintel.com/ [dostęp: 15.05.2015].
 • Steptoe A., Pollard T.M., Wardle J. (1995), Development of a Measure of the Motives Underlying the Selection of Food - the Food Choice Questionnaire, “Appetite”, No. 25(3).
 • Verbeke W. (2006), Functional foods: Consumer willingness to compromise on taste for health, “Food Quality and Preference”, No. 17.
 • Wyrzykowski P. (2015), Produkty zbożowe. (w:) Świetlik K. (red.), Konsumpcja żywności w Polsce w latach 2004-2014. Uwarunkowania i tendencje, „Studia i Monografie”, nr 163, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1598f7a8-9802-443b-93aa-ec1e6a648dcb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.