PL EN


2010 | 86 | 9-25
Article title

Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce

Title variants
EN
Possibilities of Using the Renewables in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Odnawialne źródła energii są dynamicznie rozwijającą się gałęzią przemysłu. Wiele państw podjęło próbę ograniczenia emisji zanieczyszczeń, które w dużej mierze przyczyniają się do powstania i pogłębiania efektu cieplarnianego. Podczas konferencji w Kioto w 1997 roku wiele państw podpisało porozumienie o ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych. W artykule ukazano możliwości rozwoju sektora energetycznego z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej występujących w Polsce. Przedstawiono również, jakie są podejmowane rozwiązania prawne, w celu zliberalizowania rynku energii w Polsce. Omówiono też dotychczasowe osiągnięcia we wdrażaniu i wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii.
EN
The renewables is a dynamically developing branch of industry. Many states made an attempt limiting the releases of pollutants which largely are contributing to the formation and deepening the greenhouse effect. During the conference in Kyoto in 1997 many states signed an agreement about limiting the greenhouse gas emission. In the article abilities of the energy development of the sector were shown using the sources of energy renewable appearing in Poland. They also presented, what taken legal solutions are, with a view to liberalizing the market of the energy in Poland. Achievements to date were also included in implementing and using the renewable.
Contributors
 • Akademia Podlaska w Siedlcach
References
 • 1. Aumiller A., Elektroenergetyka, Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA, nr 2/2003.
 • 2. Biała księga "Energia dla przyszłości - odnawialne źródła energii", COM(97)599.
 • 3. Czech E.K., Uwarunkowania ochrony środowiska (red.), Wydawnictwo Difin, Warszawa 2006.
 • 4. Jabłoński W., Wnuk J., Odnawialne źródła energii w polityce energetycznej Unii Europejskiej i Polski, Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu, Sosnowiec 2004.
 • 5. D. Leonard, Przewodnik po Unii Europejskiej, Studio EMKA, Warszawa 2003.
 • 6. Nowak M., Juśkiewicz Ł., Energia - wytwarzanie, wykorzystanie i edukacja (aspekty ekonomiczno-techniczne, społeczne i ekologiczne). Materiały VI Konferencji Naukowej, Śląskie Seminarium Ochrony Środowiska, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, Bytom 2005.
 • 7. Polityka energetyczna Polski do 2025 roku, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 200.
 • 8. Traktat Amsterdamski - Omówienie najważniejszych postanowień, kalendarium ratyfikacji [w:] Monitor Integracji Europejskiej, Komitet Integracji Europejskiej, Warszawa 1999.
 • 9. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. Nr 54, poz. 348) wraz z późniejszymi zmianami.
 • 10. Wojtkowska-Łodej G., Polityka energetyczna Polski w aspekcie integracji z Unią Europejską, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2002.
 • 11. Wojtkowska-Łodej G., Polski sektor energetyczny w kontekście członkowstwa w Unii Europejskiej, Biblioteka Wiedzy Europejskiej - zeszyt nr 12/2000.
 • 12. Założenia polityki energetycznej Polski do 2020 r. Ministerstwo Gospodarki, Projekt - wersja VII z dnia 7.02.2000.
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-15db7830-aea7-4c33-989e-b20b8b6f93e2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.