PL EN


2018 | 24 | 45-68
Article title

Prawne ograniczenia działalności podejmowanej na wiejskich obszarach Natura 2000 – wybrane aspekty

Title variants
EN
Legal limitations of activities undertaken on rural Natura 2000 areas – selected aspects
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęto próbę przybliżenia problematyki funkcjonowania obszarów wiejskich objętych obszarami Natura 2000, która została utworzona w celu zachowania dziedzictwa przyrodniczego naszego kontynentu. Analizie zostały poddane uregulowania prawne kształtujące reżim ochronny obszarów Natura 2000 pod kątem ich wpływu na różnego rodzaju działalność podejmowaną na obszarach wiejskich. Rozważono przede wszystkim uregulowania prawne dotyczące aktów planowania i ich wpływu na działalność podejmowaną na wiejskich obszarach Natura 2000 oraz uregulowania prawne dotyczące podejmowania i prowadzenia działalności na wiejskich obszarach Natura 2000.
EN
The article attempts to approximate the issue of the functioning of rural areas covered by Natura 2000 network. Rural areas are often covered by various forms of nature conservation, including the youngest of them – the Natura 2000 network. The Natura 2000 network was created to preserve the heritage our natural continent. The legal regulations shaping the protection regime of Natura 2000 areas will be subjected to scrutiny in the range of their impact on the various types of activities undertaken in rural areas. The legal regulations concerning planning acts and their impact on activities undertaken on rural Natura 2000 areas and legal regulations regarding taking up and conducting activities in rural Natura 2000 areas will be mainly considered.
Year
Issue
24
Pages
45-68
Physical description
Contributors
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
References
 • Bukowski Z., Plan zadań ochronnych jako akt prawa miejscowego, w: Wybrane problemy zarządzania obszarami Natura 2000, red. B. Rakoczy, Poznań 2013.
 • Ciechanowicz-McLean J., Zagadnienia wprowadzające, w: Polskie prawo ochrony przyrody, red. J. Ciechanowicz-McLean, Warszawa 2006.
 • Dudzińska M., Kocur-Bera K., Obszary wiejskie w Polsce, Austrii i Czechach. Analiza porównawcza, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich” 2013, nr 1/IV.
 • Górski M., Zakaz powodowania znaczącego negatywnego oddziaływania na obszar Natura 2000, w: Wybrane problemy zarzadzania obszarami Natura 2000, red. B. Rakoczy, Poznań 2013.
 • Gruszecki K., Ograniczenia prawne w realizacji inwestycji w związku z wyznaczaniem obszarów Natura 2000, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2011, nr 2.
 • Gruszecki K., Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz, Warszawa 2017.
 • Gruszecki K., Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie. Komentarz, Wrocław 2009.
 • Habuda A., Obszar Natura 2000 w prawie polskim, Warszawa 2013.
 • Habuda A., Prawne instrumenty reglamentacji działalności gospodarczej na obszarach chronionych, w: Działalność gospodarcza na obszarach chronionych, red. R. Biskup, M. Pyter, M. Rudnicki, J. Trzewik, Lublin 2014.
 • Korzeniowski P., Uzgadnianie projektu decyzji o warunkach zabudowy przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska z uwzględnieniem problematyki obszaru Natura 2000, „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” 2016, nr 3.
 • Król M.A., Sytuacja prawna prowadzącego działalność rolniczą na obszarach Natura 2000, w: Problemy wdrażania systemu Natura 2000 w Polsce, red. A. Kaźmierska--Patrzyczna, M.A. Król, Szczecin–Łódź–Poznań 2013.
 • Krzysztofik M., Problematyka prawna pojęcia obszaru wiejskiego, „Studia Iuridica Lublinensia” 2017, vol. XXVI, 1.
 • Kurowska T., Prowadzenie działalności rolniczej na obszarach Natura 2000, w: Rozważania o..., red. G. Dobrowolski, Katowice 2018.
 • Niewiadomski A., Europejska sieć ekologiczna Natura 2000 a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, „Studia Iuridica Agraria” 2013, t. 11.
 • Niewiadomski A., Problematyka prawna rekompensat za ustanowienie form ochrony przyrody – obszarów Natura 2000 na obszarach wiejskich, „Studia Iuridica Agraria” 2014, t. 12.
 • Ogonowska A., Zakaz podejmowania działań mogących znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, w: Problemy pogranicza prawa administracyjnego i prawa ochrony środowiska, red. M. Stahl, P. Korzeniowski, A. Kaźmierska-Patrzyczna, Warszawa 2017.
 • Płoszka M., w: R. Robaszewska, M. Płoszka, D. Kałuża, P. Wach, Decyzje środowiskowe, Warszawa 2015.
 • Prawo ochrony środowiska, red. M. Górski, Warszawa 2018.
 • Radecki W., Plany ochrony dla obszarów Natura 2000, w: Wybrane problemy zarzadzania obszarami Natura 2000, red. B. Rakoczy, Poznań 2013.
 • Radecki W., Prawna ochrona przyrody w Polsce, Czechach i Słowacji. Studium prawnoporównawcze, Warszawa 2010.
 • Radecki W., Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz, Warszawa 2006.
 • Rakoczy B., Prawo ochrony przyrody, Warszawa 2009.
 • Rakowski D., Funkcje obszarów chronionych w rozwoju terenów wiejskich, w: Rola obszarów chronionych w rozwoju edukacji, turystyki i gospodarki, red. B. Sawicki, M. Harasimiuk, Warszawa 2014.
 • Spychalski G., Model regionalny zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, w: Zrównoważony i trwały rozwój wsi i rolnictwa, red. M. Adamowicz, Warszawa 2006.
 • Stelmasiak J., Lebowa D., Obszar specjalny w prawie ochrony przyrody – zagadnienia ogólne, w: Prawo ochrony przyrody. Stan obecny, perspektywy, red. D. Kopeć, N. Ratajczyk, Łódź 2008.
 • Strus D., w: Problemy wdrażania systemu Natura 2000 w Polsce, red. A. Kaźmierska--Patrzyczna, M.A. Król, Szczecin–Łódź–Poznań 2013.
 • Szalewska M., w: Oceny oddziaływania na środowisko w praktyce, red. B. Rakoczy, Warszawa 2017.
 • Trzcińska D., Natura 2000 a ograniczenie możliwości korzystania z nieruchomości, w: Wybrane problemy prawa ochrony środowiska, red. B. Rakoczy, M. Pchałek, Warszawa 2010.
 • Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie. Komentarz, red. T. Filipowicz, A. Plucińska-Filipowicz, M. Wierzbowski, Warszawa 2017.
 • Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie. Komentarz, red. B. Opaliński, Warszawa 2016.
 • Walas M., Ograniczenie wolności działalności gospodarczej w ustawie o ochronie przyrody, w: Prawo ochrony przyrody a wolność gospodarcza, red. M. Górski, Poznań 2011.
 • Wierzbowski B., Rakoczy B., Prawo ochrony środowiska, Warszawa 2015.
 • Zawalińska K., Instrumenty i efekty wsparcia Unii Europejskiej dla regionalnego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, Warszawa 2009.
 • http://natura2000.org.pl/e-szkolenia/e2-siec-obszarow-natura-2000-w-polsce-2/_cele_ustanawiania_sieci_natura_2000_.
 • http://pzo.gdos.gov.pl/dokumenty/pzo/item/2481-ostoja-inska-pzo.html.
 • https://prow.slaskie.pl/czytaj/podstawowe_uslugi.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, Dz. Urz. UE z 2010 r. L 20, s. 7 z późn. zm.
 • Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, Dz. Urz. WE L 206, z 22 lipca 1992 r., s. 7 ze zm., Dz. Urz. UE – Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, s. 102.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, Dz.U. z 2016 r., poz. 71.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, tekst jedn. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 142 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tekst jedn. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.
 • Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tekst jedn. z 2017 r., poz. 1076 z późn. zm.
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 października 2015 r., II OSK 313/14, LEX nr 1987203.
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 października 2016 r., II OSK 3283/14, LEX nr 2169115.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 kwietnia 2014 r., IV SA/Wa 197/14, LEX nr 1486409.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 1 grudnia 2017 r., VII SA/Wa 441/17, LEX nr 2437938.
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 marca 2011 r., II OSK 2561/10, LEX nr 992529.
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 marca 2013 r., II OSK 2118/11, LEX nr1312426.
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 31 marca 2016 r. II OSK 1861/14, LEX nr 2113136.
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 sierpnia 2016 r., II OSK 705/16, LEX nr 2102285.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 7 grudnia 2016 r. II SA/Gd 531/16, LEX nr 2183068.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-15df6b3c-827a-4461-ae68-4e297f572661
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.