PL EN


2013 | 155 | 241-251
Article title

Bariery realizacji inwestycji zależne od gminy a atrakcyjność inwestycyjna polskich miast

Content
Title variants
EN
Review of Local Barriers to Investment in the Context of Investment Attractiveness of Polish Cities
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The focus of this article is to analyze barriers in investment projects in Poland, but only those which depend on the district authorities (gminas). The discussion is based on literature review. This research should be treated as an introduction to further studies (qualitative and quantitative as well) in selected cities in Poland.
Year
Volume
155
Pages
241-251
Physical description
Contributors
References
 • Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach na koniec 2010 roku. Polska Akademia Nauk, Warszawa 2012.
 • Atrakcyjność inwestycyjna a przedsiębiorczość regionalna w Polsce. Red. H. Godlewska- Majkowska. Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2011.
 • Atrakcyjność inwestycyjna województw oraz podregionów Polski 2011. Red. M. Nowicki. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2011.
 • Bariery w napływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Warszawa, grudzień 2011.
 • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie kujawsko-pomorskim (stan, znaczenie dla gospodarki województwa, stymulanty i destymulanty napływu). Opracowanie naukowe wykonane pod kierunkiem Włodzimierza Karaszewskiego, Toruń 2005.
 • Doing Business 2012. Doing business in a more transparent world. The World Bank, IFC.
 • Gospodarka regionalna i lokalna w Polsce. Czynniki i bariery. Red. Z. Strzelecki. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2011.
 • Jarczewski W.: Pozyskiwanie inwestorów do gmin. Wyd. 2. Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 • Kania K., Marona B.: Bariery w prowadzeniu działalności land deweloperskiej na przykładzie Krakowa. W: Stan i tendencje rozwoju rynku nieruchomości. Red. H. Gawron. "Zeszyty Naukowe" nr 192, Poznań 2011.
 • Lizińska W., Nazarczuk J.: Działania władz lokalnych gmin województwa warmińskomazurskiego w aspekcie przyciągania inwestorów zewnętrznych. Roczniki Naukowe, tom X, z. 2, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2008.
 • Noworól A.: Bariery rozwoju lokalnego w Polsce. "Zeszyty Naukowe. Współpraca dla rozwoju. Samorząd terytorialny jako reżyser lokalnego rozwoju. Polityka społeczna jako instrument rozwoju" 2008, nr 1.
 • Raport o stanie i uwarunkowaniach prac planistycznych w gminach. Departament Gospodarki Przestrzennej Ministerstwa Infrastruktury, Warszawa 2010.
 • Stachowiak K.: Instytucjonalne uwarunkowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce. Bogucki WN, Poznań 2007.
 • Szromnik A.: Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku. Wyd. 4 poszerzone. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
 • TOP promocji polskich miast i regionów w opinii szefów biur promocji. Best PLACE - Europejski Instytut Marketingu Miejsc, grudzień 2010.
 • Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Dz.U. z 1960 r., nr 30, poz. 168 z późn. zm.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-15e199ec-4d05-425c-9266-e37896e2c18c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.