PL EN


2019 | 11(47) | Numer specjalny | 183-203
Article title

Resocjalizacyjne konteksty kształcenia zawodowego skazanych, czyli kilka słów o wzbudzaniu w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanej postawy

Title variants
EN
The Corrective Contexts of the Vocational Education of Convicts, Induction in the Convict the will to cooperate on modelling their socially desired demeanor
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie problematyki nauczania osadzonych w jednostkach penitencjarnych jako czynnika ich resocjalizacji, a także ukazanie potencjału i możliwości Służby Więziennej w kształceniu osób pozbawionych wolności. W dobie rosnących wymagań rynku pracy w zakresie poziomu wykształcenia nauczanie skazanych w jednostkach penitencjarnych jest nieodzowne i ma ogromne znaczenie. Bez wykształcenia, przygotowania zawodowego, rekwalifikacji zawodowej readaptacja osadzonych jest bardzo utrudniona. Gotowość do podjęcia aktywności w celu zdobycia nowych umiejętności pozwalających na utrzymanie zatrudnienia świadczy o pewnej elastyczności jednostki i jest pozytywnym prognostykiem readaptacji społecznej, co bezsprzecznie wpisuje się w cel wykonywania kary pozbawienia wolności.
EN
The goal of the article is to illustrate the issue of educating convicts incarcerated in penitentiary units as the factor for their rehabilitation, and the potential and capacity of the Penitentiary Service in educating individuals deprived of liberty. In times of increasing demands in the area of the level of education that are present on the labor market, education of convicts in penitentiary units is indispensable and crucially important. Without proper education, vocational preparation, and professional requalification, the reintegration of convicts is strongly hindered. The readiness to take action in order to acquire new skills that would allow one to remain employed proves of certain flexibility of the individual, and at the same time is a positive prognostic of the social reintegration of the convict, being part of the purpose of the penalty of deprivation of liberty.
Contributors
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych w Bartoszycach, marta.bart@op.pl
References
 • Ciosek, M. (2008a). Szanse resocjalizacji penitencjarnej. W: B. Urban, J.M. Stanik (red.), Resocjalizacja (s. 358-360). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Ciosek, M. (2008b). Zakład karny jako instytucja resocjalizacyjna. W: B. Urban, J.M. Stanik, (red.), Resocjalizacja (s. 326-344). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Czapów, Cz. (1993). Resocjalizacja. W: W. Pomykało (red.), Encyklopedia pedagogiczna (s. 682-685). Warszawa: Fundacja Innowacja.
 • Kalinowski, M. (2008a). Struktura procesu resocjalizacji. W: B. Urban, J.M. Stanik (red.), Resocjalizacja (s. 234-236). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kalinowski, M. (2008b). Zasady wychowania resocjalizującego. W: B. Urban, J.M. Stanik (red.), Resocjalizacja (s. 237-239). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Konopczyński, M. (2015). Pedagogika resocjalizacyjna: w stronę działań kierujących. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Machel, H. (2003). Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna. Gdańsk: Wydawnictwo Arche.
 • Nowa encyklopedia powszechna PWN (1996). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Pierzchała, K. (2006). Poczucie powinności i odpowiedzialności u młodzieży katolickiej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Pierzchała, K. (2013). Kapelan więzienny w procesie resocjalizacji penitencjarnej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Pierzchała, K. (2015). Skazani ale nie potępieni. Wyd. II uzupełnione. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Pierzchała, K. (2016). Destygmatyzacja przestępców w świetle Magisterium Kościoła oraz poglądów na resocjalizację. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Pierzchała, K. (2017). Wina – prawo – kara. Prawne i psychopedagogiczne aspekty resocjalizacji penitencjarnej [Fault – Law − Penalty. Legal and Psycho and Pedagogical Aspects of Penitentiary Rehabilitation]. Probacja, 3, 91-117.
 • Pierzchała, K. (2018). Możliwości kształcenia ustawicznego służby więziennej oraz osadzonych [The Opportunities of Lifelong Education for Prison Officers and Prisoners]. W: E. Stokowska-Zagdan, J. Flanz (red.), Kształcenie ustawiczne. Wymiar interdyscyplinarny (s. 90-98). Skierniewice: Wydawnictwo PWSZ.
 • Pytka, L. (2005). Pedagogika resocjalizacyjna: wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. Warszawa: APS im. Marii Grzegorzewskiej.
 • Pytka, L. (2008). Różne ujęcia definicji resocjalizacji. W: B. Urban, J.M. Stanik (red.), Resocjalizacja (s. 73-76). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-16127815-01b2-47f0-9f1c-7685f1b7f628
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.