PL EN


2016 | VIII | 241-254
Article title

METODY I ŚRODKI STOSOWANE W PROCEDERZE ABORCYJNYM W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM NA PRZYKŁADZIE SPRAW Z TERENU SIEDLECKIEGO OKRĘGU SĄDOWEGO

Authors
Content
Title variants
EN
METHODS AND RESOURCES USED IN THE ABORTION DEALING IN THE INTERWAR PERIOD ON THE EXAMPLE OF THE CASES FROM THE COURT DISTRICT OF SIEDLCE
Languages of publication
PL
Abstracts
Under the current in interwar Poland legal solutions, deliberate and unjustified medical abortion was punishable by criminal law. Based on the preserved documentation of selected court cases from the subordinate jurisdiction of the District Court in Siedlce, it was found that in the most cases of abortion dealing participated midwives, medics or unqualified persons, providing medical services illegally. Treatments conducted by them involved the use of mechanical methods involving the irritation of the uterine cavity, the removal of the embryo and the surrounding fetal membranes or puncture these membranes. Persons performing abortions used both medical instruments and everyday objects. In the abortion dealing also used pharmacological methods, involving the use of various types of drugs and chemicals showing the abortifacient effect, which were administered to patients orally and vaginally. These tools and preparations were also used by pregnant women who have made self-abortion.
Contributors
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
References
 • Archiwum Państwowe w Siedlcach: zespół 58, Sędzia Śledczy Sądu Okręgowego w Siedlcach, sygn.: 522, 594; zespół 61, Sąd Okręgowy w Siedlcach, sygn.: 545, 577, 2239, 2609, 3082, 3246, 3412, 3654, 3663, 3788, 4086, 4103, 4167, 7317, 7354, 9373, 9624, 9824, 9906, 9960, 10016, 10097, 10472, 10474, 10477, 10665, 10676, 10783, 11301, 11501, 11518; zespół 432, Sąd Okręgowy w Siedlcach (akta spraw rozpatrywanych w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie jako 2 instancji), sygn.: 187, 293, 301, 447, 449, 491, 654, 784, 950, 970, 975, 1030, 1189, 1589, 1965, 2444, 2927, 2955; zespół 720, Prokuratura Sądu Okręgowego w Siedlcach, sygn.: 159, 916, 1227, 1852, 2396, 2445, 2471, 2500, 2807, 2854, 2898, 2923, 2941, 2945, 2948, 3418, 5391, 5584, 7244, 8586, 8652, 8714, 9182, 10016, 10357, 10455, 10740, 11212, 11254, 11676, 11810, 12113, 12518, 13832, 14005, 14035, 14421, 14448, 15199, 15206, 15744, 16818, 17016, 17035, 17367, 17429.
 • Kodeks karny obowiązujący tymczasowo w Rzeczypospolitej Polskiej na ziemiach b. zaboru rosyjskiego z dodaniem: przepisów przechodnich i ustaw, zmieniających i uzupełniających postanowienia karne kodeksu, odpowiednich przepisów Kodeksu Karnego Niemieckiego i Ustawy Karnej Austriackiej, obowiązujących w pozostałych dzielnicach Rzplitej oraz Komentarza i orzeczeń Sądu Najwyższego, oprac. W. Makowski, t. 3, cz. 20–37 K.K., Warszawa 1922.
 • Makarewicz J., Kodeks karny z komentarzem, Lwów 1932.
 • Mały Rocznik Statystyczny 1939, R. 10, red. S. Szulc, Warszawa 1939.
 • Rocznik statystyki Rzeczypospolitej Polskiej, R. 7, Warszawa 1929.
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 III 1928 r. o położnych (Dz.U. z 1928 r., Nr 34, poz. 316).
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 X 1933 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 III 1928 r. o położnych (Dz.U. z 1933 r., Nr 84, poz. 628).
 • Augenblick R., Kilka uwag o przestępstwie spędzania płodu, „Czasopismo Sądowo-Lekarskie” [odbitka], 1930, R. 3, nr 3.
 • Bagiński S., Mowszowicz J., Krajowe rośliny trujące, Łódź 1963.
 • Bardach J., Leśnodorski B., Pietrzak M., Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2009.
 • Białecka-Florjańczyk E., Włostowska J., Chemia organiczna, Warszawa 2007.
 • Boy-Żeleński T., Piekło kobiet, Warszawa 1991.
 • Brzeziński T., Etyka lekarska, Warszawa 2002.
 • Farmakologia. Podstawy farmakoterapii. Podręcznik dla studentów medycyny i lekarzy, red. W. Kostowski, Z. S. Herman, t. 1, Warszawa 2008.
 • Friebe Z., Operacyjne leczenie w ginekologii, [w:] Położnictwo i ginekologia, red. G. H. Bręborowicz, t. 2, Warszawa 2007.
 • Gołąb B. K., Podstawy anatomii człowieka. Podręcznik dla studentów, Warszawa 2005.
 • Grzywo-Dąbrowski W., Przyczynek do statystyki poronień i dzieciobójstwa w Warszawie w latach powojennych, „Lekarz Polski”, 1927, R. 3, nr 6.
 • Jones R. E., Lopez K. H., Human Reproductive Biology, Amsterdam 2006.
 • Kowalewska A., Sąd Apelacyjny w Warszawie (akta spraw rozpatrywanych w Sądzie Okręgowym w Siedlcach jako I instancji) 1915–1950. Inwentarz archiwalny [maszynopis], Siedlce 1997.
 • Mieszczankowski M., Rolnictwo II Rzeczypospolitej, Warszawa 1983.
 • Myśliński J., Prasa polska w dobie popowstaniowej, [w:] J. Łojek, J. Myśliński, W. Władyka, Dzieje prasy polskiej, Warszawa 1988.
 • Piątkowska M., Życie przestępcze w przedwojennej Polsce. Grandesy, kasiarze, brylanty, Warszawa 2012.
 • Prokopowicz D., Rośliny trujące, zwierzęta jadowite, Białystok 1999.
 • Saxena R., Evidence Based Color Atlas of Obstetrics & Gynecology. Diagnosis and Management, New Delhi 2013.
 • Słownik współczesnego języka polskiego, red. B. Dunaj, Warszawa 1996.
 • Sowińska D., Przestępczość kryminalna w okresie międzywojennym na obszarze siedleckiego okręgu sądowego. Sprawca, motyw, kara, „Rozprawy Społeczne”, 2015, t. 9, nr 3.
 • Sowińska D., Siedlecki wymiar sprawiedliwości w czasach II Rzeczpospolitej, Siedlce 2013.
 • Starzewski J., Lorenc Z., Zapalenie otrzewnej, [w:] Chirurgia, red. W. Noszczyk, t. 2, Warszawa 2007.
 • Stradecki J., Wiadomości Literackie, [w:] Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny, red. A. Hutnikiewicz, A. Lam, t. 2, P–Z, Warszawa 2000.
 • Waltoś S., Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2001.
 • Władyka W., Prasa Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] J. Łojek, J. Myśliński, W. Władyka, Dzieje prasy polskiej, Warszawa 1988.
 • Władyka W., Prasa polska w czasie II wojny światowej, [w:] J. Łojek, J. Myśliński, W. Władyka, Dzieje prasy polskiej, Warszawa 1988.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1617a903-9f23-4561-b790-545cd66d40b7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.