PL EN


2017 | 9(45) | 1 | 41-55
Article title

Koszty pracy – spojrzenie na problematykę z mikro- i makroperspektywy

Authors
Title variants
EN
Labour Costs from the Micro- and Macroperspective
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Koszty pracy to druga pod względem wielkości grupa kosztów generowanych przez polskie przedsiębiorstwa. Ich udział w całkowitych kosztach firmy sprawia, że w sposób znaczący wpływają na rentowność i konkurencyjność pojedynczych przedsiębiorstw i gospodarki jako całości. Celem artykułu jest przedstawienie problematyki kosztów pracy z mikro- i makroperspektywy. Autorka przeanalizowała strukturę kosztów pracy, odniosła ich wartość do produktywności pracy oraz przeanalizowała wpływ działań państwa na poziom kosztów pracy.
EN
Labor costs are the second largest group of costs generated by Polish entities. Their share in the total cost of enterprises makes, that it determines the profitability and competitiveness of individual companies and the economy as a whole. The aim of the article is to present labor costs from the micro and macro perspective. The author has analyzed the structure of labor costs, their value in relation to labor productivity and the impact of the government on the level of labor costs.
Contributors
author
  • Katedra Instytucji i Rynków Finansowych w Instytucie Ekonomii i Zarządzania na Wydziale Nauk Społecznych KUL, aspoz@kul.lublin.pl
References
  • Bariery prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, http://zpp.net.pl/files/manager/file-dc6a1f060fb0952d1274772deca94754.pdf [dostęp: 01.02.2017].
  • Górka K., Chomątowski S.: Badanie kosztów pracy w przemyśle, „Ekonomika i Organizacja Pracy” 1974, nr 4, s. 15-20.
  • GUS, Koszty pracy w gospodarce narodowej w 2012 r., Warszawa 2013.
  • Halama H.: Koszty pracy ludzkiej w przedsiębiorstwie przemysłowym, w: Człowiek i społeczeństwo, Materiały V Konferencji na temat ekonomiki przedsiębiorstw, Warszawa: PWE 1962, s. 176-182.
  • Jacukiewicz Z.: Album wynagrodzeń w krajach Unii Europejskiej i w Polsce: wysokość i relacje płac według zawodów, koszty pracy, płace w sektorze publicznym i prywatnym, Warszawa: IPiSS 2003
  • Kolegowicz K., Kulisa B., Nehring A.: Aspekty ekonomiczno-prawne kosztów pracy w Polsce, Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2014.
  • Leithner F.: Grundriss der Sozialökonomik, Tübingen–Berlin: Lauppsche Buchhandlung 1925.
  • Sudoł S.: Metody analizy kosztów pracy w przedsiębiorstwie przemysłowym, Warszawa: PWE 1967.
  • Zalecenie nr 135 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczące ustalenia płac minimalnych, zwłaszcza w odniesieniu do krajów rozwijających się, Genewa, 3 czerwca 1970, art. I i II, http://www.mop.pl/doc/html/zalecenia/z135.html [dostęp: 01.02.2017].
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1618a789-d302-4b86-bffa-3d04664123a2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.