Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 23 | 110-127

Article title

Historia regulacji legislacyjnych ograniczających przestępczość ekologiczną w Polsce

Authors

Content

Title variants

EN
The history of legal regulations limiting environmental crime in Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W prezentowanym artykule podjęto kwestię przestępczości ekologicznej w Polsce na płaszczyźnie historycznej. Uwzględniono w nim aspekty prawne działań wymuszających przestrzeganie norm i prawa ochrony środowiska. Artykuł odnosi się do wymienionych zakresów regulacji legislacyjnych chroniących środowisko w okresie od X w. aż do czasów współczesnych.
EN
In this article the issue of environmental crime in Poland will be taken on the level of historical. Legal aspects of activity to standard observance and compliance with environmental requirements will be taken into account. This article will refer to these ranges of environmental legal regulations in the time from X century to the contemporaneity.

Contributors

 • Zakład Socjologii, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

References

 • Dobrzańska B., Dobrzański G., Kiełczewski D., Ochrona środowiska przyrodniczego, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2009
 • Górka K., Poskrobko B., Radecki W., Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, PWE, Warszawa 1999
 • Górka K., Poskrobko B., Radecki W., Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, PWE, Warszawa 2001
 • Kmiecik R., Karnoprocesowe aspekty ścigania przestępstw, przeciwko środowisku, w: Ekologia i prawo, pod red. A.Przyborowskiej-Klimczak, Lublin 1999
 • Lipiński A., Prawne podstawy ochrony środowiska, Kantor Wydawniczy Zakamycze, ZakamyczeKraków 2002
 • Paczuski R., Prawo ochrony środowiska, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2001
 • Radecki W., Kary pieniężne w polskim systemie prawnym. Czy nowy rodzaj odpowiedzialności karnej?, PPK (1996), nr 14-15
 • Radecki W., Koncepcja opłat i kar pieniężnych w ochronie środowiska w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, OŚPiP (1999), nr 3
 • Radecki W., Wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku. Przewodnik po przepisach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław 1995
 • Sobczak J., Rozdział XXII Przestępstwa przeciwko środowisku. Komentarz [maszynopis]
 • Stochlak J., Zadania administracji samorządowej i rządowej w zakresie ochrony środowiska, MUNICIPIUM S.A., Warszawa 2000
 • Symonides E., Ochrona przyrody, Wydawnictwa uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007
 • Konwencja Bazylejska o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych z 22 marca 1989r. (Dz.U. 1995 Nr 19, poz.88)
 • Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem z 3 marca 1973r. (Dz.U. 1991 Nr 27, poz.112)
 • Konwencja o wczesnym powiadamianiu o awarii jądrowej z 26 września 1986r. (Dz.U. 1988 Nr 31, poz.216)
 • Konwencja o zapobieganiu zanieczyszczeniu mórz przez zatapianie odpadów i innych substancji z 29 grudnia 1972r. (Dz.U. 1984 Nr 11, poz.46)
 • Konwencja UNESCO w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego z 23 listopada 1972r. (Dz.U. 1976 Nr32, poz.190)
 • Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości z 13 listopada 1979r. (Dz.U. 1985 Nr 60, poz.311)
 • Konwencja Wiedeńska o ochronie warstwy ozonowej z 22 marca 1985r. (Dz.U. 1992 Nr 98, poz.488)
 • Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki z 2 listopada 1973r. (Dz.U. 1987 Nr 17, poz.101)
 • Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z 9 maja 1992r. (Dz.U. 1996 Nr 53, poz.238)
 • Prawo atomowe z 10 kwietnia 1986r. (Dz.U. 1986, nr 12, poz.70 ze zm.)
 • Prawo budowlane z 7 lipca 1994r. (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 ze zm.)
 • Prawo geologiczne i górnicze z 4 lutego 1994r. (Dz.U. 1994, nr 27, poz.96 ze zm.)
 • Prawo łowieckie z 13 października 1995r. (Dz.U. 1995, nr 147, poz.713 ze zm.)
 • Prawo o ruchu drogowym z 20 czerwca 1997r. (Dz.U. 1997, nr 98, poz.602 ze zm.)
 • Prawo o rybołówstwie morskim z 18 stycznia 1996r. (Dz.U. 1996, nr 34, poz.145 ze zm.)
 • Prawo wodne z 24 października 1974r. (Dz.U. 1974, nr 38, poz.230 ze zm.)
 • Ustawa o lasach z 28 września 1991r. (Dz.U. 1991, nr 101, poz.444 ze zm.)
 • Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 3 lutego 1995 r. (Dz.U. 1995, nr16, poz.78 ze zm.)
 • Ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz.U. 1994, nr 49, poz.196)
 • Ustawa o ochronie przyrody z 10 marca 1934r. (Dz.U. Nr 31, poz.274)
 • Ustawa o ochronie przyrody z 7 kwietnia 1949r. (Dz.U. Nr 25, poz.180)
 • Ustawa o ochronie przyrody z 16 października 1991r. (Dz.U. Nr 114, poz.492)
 • Ustawa o ochronie zwierząt z 21 sierpnia 1997r. (Dz.U. 1997, nr 111, poz.724)
 • Ustawa o odpadach z 27 czerwca 1997r. (Dz.U. 1997, nr 96, poz.592 ze zm.)
 • Ustawa o rybactwie śródlądowym z 18 kwietnia 1985 r. (Dz.U. 1985, nr 66, poz.750 ze zm.)
 • Ustawa o samorządzie terytorialnym z 8 marca 1990r. (Dz.U. 1990, nr 16, poz.95)
 • Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach z 13 września 1996r. (Dz.U. 1996, nr 132, poz.622 ze zm.)
 • Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym z 7 lipca 1994r. (Dz.U. 1994, nr 15, poz.139 ze zm.)
 • Ustawa o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza przez statki z 16 marca 1995r. (Dz.U. 1995, nr 47, poz.243)
 • Ustawa o zmianie ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska oraz zmianie niektórych ustaw z 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. 1997, nr 133, poz. 885)
 • Ustawa z 31 stycznia 1961r. o ochronie wód przed zanieczyszczeniem (Dz.U. Nr 5, poz.33)
 • Ustawa z 30 maja 1962r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 34, poz.158)
 • Ustawa z 21 kwietnia 1966r. o ochronie powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem (Dz.U. Nr 14, poz.87)
 • Ustawa z 9 listopada 2000r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2000 Nr 109 poz. 1157)
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2009 Nr 151, poz.1220 z późn.zm.)

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-161dfb69-c798-4506-916f-784fa8a4d019
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.