PL EN


2013 | 30 | 376-387
Article title

Wybór efektywnej formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych małych i średnich przedsiębiorców

Content
Title variants
EN
The Choice of the Effective Income Taxation Form of Physical Persons, Small and Medium-Sized Enterprises
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jednym z problemów, z jakim muszą się zmierzyć przedsiębiorstwa należące do grupy ma-łych i średnich, jest wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przedsiębiorcy rozpoczynający, czy też kontynuujący jej prowadzenie mają do wyboru: opodat-kowanie na zasadach ogólnych zarówno według progresywnej skali podatkowej, jak i według stawki liniowej 19% oraz opodatkowanie w formach zryczałtowanych według ryczałtu ewidencjo-nowanego bądź karty podatkowej. Każda z wymienionych metod opodatkowania ma swoje zalety i wady. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności, jej rozmiaru oraz poziomu uzyskiwa-nych przychodów, jak też poziomu ponoszonych kosztów ich uzyskania, przedsiębiorca powinien wybrać rozwiązanie najbardziej efektywne. Celem tego opracowania jest usystematyzowanie małych i średnich przedsiębiorców pod względem osiąganych wyników ekonomicznych, dla których korzystne jest stosowanie poszcze-gólnych form opodatkowania. W tym celu posłużono się: po pierwsze analizą efektywności opo-datkowania według ryczałtu ewidencjonowanego oraz według zasad ogólnych według stawki liniowej 19%, po drugie analizą efektywności opodatkowania według zasad ogólnych i stawki liniowej 19% oraz według progresywnej skali podatkowej.
EN
One of the problems that small and medium-sized enterprises have to face is the choice of the income taxation form of physical persons. The entrepreneurs who start or continue running their own business can decide on taxation based on general rules according to both: progressive tax rate or linear tax rate of 19% and taxation based on flat rate charges or a tax card. However, all of the abovementioned methods have their advantages and disadvantages. The entrepreneur should choose the most optimum solution depending on sort of business, its extent and level of costs of earned income. The goal of this assessment is, first of all, the analysis of the effectiveness of flat rate charges and according to linear tax rate 19%; second of all, the analysis of effectiveness of the general rules of linear tax rate 19% and according to progressive tax rate. The analysis were helpful in systematizing small and medium-sized enterprises according to their economical results, for which certain forms of taxation will be profitable.
Year
Issue
30
Pages
376-387
Physical description
Contributors
  • Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Urząd Skarbowy w Siedlcach
References
  • Chojna-Duch E., 2007, Polskie prawo finansowe. Finanse publiczne, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.
  • Gomułowicz A., Malecka J., 2007, Podatki i prawo podatkowe, Wydawnictwo Prawni-cze LexisNexis, Warszawa.
  • Kulicki J., 2003, Podatek dochodowy od osób fizycznych, Dom Wydawniczy ABC, Wy-danie 3, Seria: „Studia podatkowe”, Warszawa.
  • Podstawka M. (red.), 2010, Finanse, Wyd. PWN, Warszawa.
  • Sokołowski J., 2000, Opodatkowanie działalności gospodarczej w Polsce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
  • Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanych podatku dochodowym od niektó-rych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (DzU z 1998 r. nr 144, poz. 930 ze zm.).
  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2000 r., nr 14, poz.176 ze zm.).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1631f8f0-bed1-4cbe-b86c-8a710225d79b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.