Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 2 | 316-329

Article title

Kobiecość kreowana. Społeczne standardy atrakcyjności z perspektywy kobiet z niepełnosprawnością intelektualną

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Powstało wiele badań, artykułów naukowych i książek, które podejmują tematykę presji odczuwanej przez kobiety, aby sprostać standardom atrakcyjności fizycznej zawartym w przekazach medialnych. Problematyka ta odnosiła się przede wszystkim do kobiet pełnosprawnych. Warte zgłębienia wydało się ukazanie perspektywy kobiety z niepełnosprawnością intelektualną. Przeprowadzono badanie ukazujące, jak badane kobiety definiują piękno, jakie cechy charakteru przypisują kobietom atrakcyjnym i jaką stereotypową rolę ich zdaniem pełnią one w społeczeństwie. W artykule skoncentrowano się na znaczeniu przekazów medialnych w tworzeniu standardów dotyczących wyglądu. Wykorzystywanie nierealistycznych wizerunków kobiet w mediach może przyczyniać się do powstawania zjawiska niezadowolenia z własnego ciała. Do kryteriów diagnostycznych niepełnosprawności intelektualnej zalicza się ograniczony rozwój poznawczy i emocjonalny oraz obniżoną zdolność adaptacji społecznej, które mogą wpływać na orientację w zjawiskach i standardach społecznych. Stały dystans do ideału atrakcyjności fizycznej może mieć negatywny wpływ na poczucie własnej wartości kobiet z niepełnosprawnością intelektualną.

Year

Issue

2

Pages

316-329

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach

References

 • Abrasowicz G. (2012). Skorka pomarańczowa – obietnicą wolności? Koncepcje bycia piękną i bycia sobą w dramacie Pomorandzina kora Mai Pelević. W: T. Rachwał, K. Więckowska (red.), (Nad)użycia ciała w kulturze. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Bator J. (1998). Wizerunek kobiety w reklamie telewizyjnej. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Buss D.M. (2003). Ewolucja pożądania. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Czarnecka J. (2018). Rola wyglądu i znaczenie atrakcyjności w życiu starszych kobiet. Dyskursy Młodych Andragogow, 19.
 • Gajda J. (2000). Kulturotwórcze i edukacyjne funkcje mass mediów. W: W. Strykowski (red.), Media a edukacja. Poznań: Wydawnictwo empi.
 • Głębocka A. (2009). Niezadowolenie z wyglądu a rozpaczliwa kontrola wagi. Krakow: Oficyna Wydawnicza IMPULS.
 • Gromkowska-Melosik A. (2012). Sukces edukacyjno-zawodowy i problem maskulinizacji kobiet. W: A. Gromkowska-Melosik, Z. Melosik (red.), Tożsamość w społeczeństwie współczesnym: pop-kulturowe [re]interpretacje. Krakow: Oficyna Wydawnicza IMPULS.
 • Jakubowska H. (2008) Ciało biologiczne w interakcjach społecznych – pomiędzy napiętnowaniem a akceptacją. Kultura i społeczeństwo, 3.
 • Kowalska-Myśliwiecka S. (2013). Człowiek w reklamie czy reklama w człowieku? Wpływ reklamy na życie człowieka. W: A.J. Kukuła (red.), Współczesne uwarunkowania promocji i reklamy. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 • Łyszkowska E. (2009). Zachowania mimetyczne kobiet pod wpływem telewizji i doświadczeń codzienności. Studium socjopedagogiczne. Krakow: Oficyna Wydawnicza IMPULS.
 • Malinowska E., Dzwonkowska-Godula K., Garncarek E., Czernecka J., Brzezińska J. (2017). Kulturowe uwarunkowania postaw kobiet i mężczyzn w rożnym wieku wobec swego wyglądu i zdrowia. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Mikucka B., Sakson-Obada O. (2013). Ja cielesne. Od normy do zaburzeń. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Siemieńska R. (red.) (1997). Portrety kobiet i mężczyzn w środkach masowego przekazu oraz podręcznikach szkolnych. Warszawa: Wydawnictwo „Scholar”.
 • Talik E. (2010). Nadzieja na sukces i strategie radzenia sobie ze stresem a niezadowolenie z własnego ciała u nastolatek. W: A. Brytek-Matera (red.), Ciało w dobie współczesności. Wybrane zagadnienia problematyki obrazu własnego ciała. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 • Wasilewska M. (1997). Kobieta jako przedmiot i podmiot reklamy. W: J. Brach-Czaina (red.), Od kobiety do mężczyzny i z powrotem – rozważania o płci w kulturze. Białystok: Wydawnictwo „Trans Humana”.
 • Wojciszke B. (1991). Procesy oceniania ludzi. Poznań: Wydawnictwo Nakom.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-164833b0-a67b-42a6-80dd-a6e0190f6a45
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.