PL EN


2017 | 17 | 393-404
Article title

„Oczyszczenie pamięci” jako wyraz teologii pojednania. Uwagi do wspólnego dokumentu EKD i DBK Erinnerung heilen – Jesus Christus bezeugen (2016)

Content
Title variants
EN
„Memory Healing” as Expression of Theology of Reconciliation. Comments to the Joint Document of EKD and DBK Erinnerung heilen – Jesus Christus bezeugen (2016)
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The 500th anniversary of reformation is an opportunity for further consideration of the issue of reconciliation between Christian Churches and sketching of new perspectives in the ecumenical dialogue. In a joint document, the Catholic and Evangelical Churches in Germany try to describe the history of division using the phenomenon of Remembrance Culture, where the most significant thing is the process of objective memory healing together with subjective experiencing of such healing. All this is supposed to lead to reconciliation between the Churches as regards faith and morality so that it is possible to give a more credible testimony of Christ. Memory healing, beginning from the analysis of differences in perception of the essence of Eucharist and the hierarchical structure of the Church, is supposed to help in better recognition of fundamental issues such as faith and works, freedom and authority, unity and diversity.
PL
Rocznica 500-lecia Reformacji jest okazją do dalszego rozpatrzenia kwestii pojednania pomiędzy chrześcijańskimi Kościołami i nakreślenia nowych perspektyw w dialogu ekumenicznym. We wspólnym dokumencie Kościoł katolicki i ewangelicki w Niemczech starają się opisać historię podziału posługując się fenomenem kulturowo-zbiorowej pamięci, w której najważniejszy jest proces obiektywnego uzdrowienia pamięci wraz z osobistym przeżyciem tego uzdrawiania. To wszystko ma prowadzić do pojednania pomiędzy Kościołami na płaszczyźnie wiary i moralności, aby w ten sposób jeszcze bardziej wiarygodnie dawać świadectwo o Chrystusie. Uzdrawianie pamięci, wychodząc od analizy różnic w pojmowaniu istoty Eucharystii i hierarchicznej struktury Kościoła oraz ukazania miejsc pamięci, ma pomóc w jeszcze lepszym rozeznaniu fundamentalnych tematów, jakimi są wiara i czyny, wolność i autorytet, jedność i różnorodność.
Year
Issue
17
Pages
393-404
Physical description
Contributors
 • Wydział Teologiczny US
References
 • Assmann A., Erinnerungsräume. Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses, München 1999.
 • Assmann J., Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politischer Identität in früheren Hochkulturen, München 1999.
 • Assmann J., Kollektives Gedächtnis und kulturelle Identität, w: J. Assmann, T. Hölscher (red.), Kultur und Gedächtnis, Frankfurt am Main 1988, s. 9–19.
 • Bazyli Wielki, Pisma ascetyczne, t. II: Reguły dłuższe, reguły krótsze, tłum. i oprac. J. Naumowicz, Kraków 1995, s. 20–22.
 • Chojnacki G., Relacyjność osoby ludzkiej. Studium antropologiczno-teologiczne pism Edyty Stein (Teresy Benedykty od Krzyża), Poznań 2015.
 • Erinnerung heilen – Jesus bezeugen. Ein gemeinsames Wort zum Jahr 2017 (Gemeinsame Texte Nr. 24 der EKD und DBK), Hannover – Bonn 2016.
 • Jaspers K., Philosophie II. Existenzerhellung, Berlin i in. 1979.
 • Lange D., Ethik in evangelischer Perspektive. Grundfragen christlicher Lebenspraxis, Göttingen 20022.
 • Schockenhoff E., Ethik des Lebens. Ein theologischer Grundriß, Mainz 1993.
 • Schockenhoff E., Naturrecht und Menschenwürde. Universale Ethik in einer geschichtlichen Welt, Mainz 1996.
 • Ratzinger J., Dogma und Verkündigung, München – Freiburg im Br. 1973.
 • Rechtfertigung und Freiheit. 500 Jahre Reformation 2017. Ein Grundlagentext des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Gütersloh 2014.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1657d433-8e9b-452c-b32f-9f1b045a91a6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.