PL EN


2016 | 1(10) | 266-277
Article title

O osadach służebnych. Uwagi historyka i archeologa na marginesie książki Iwony Nobis

Title variants
EN
On service settlements. Remarks of a historian and archaeologists on the margins of the book by Iwona Nobis
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Issue
Pages
266-277
Physical description
Contributors
References
 • Bogacki M., Broń wojsk polskich w okresie średniowiecza, Zakrzewo 2009.
 • Bogacki M., Przemiany w wojskowości polskiej od połowy X wieku do 1138 roku. Kształt i organizacja armii, Toruń 2007.
 • Buczek K., Gospodarcze funkcje organizacji grodowej w Polsce wczesnofeudalnej (wiek X XIII), Kwartalnik Historyczny 86 (1979), s. 363–384.
 • Buczek K., Książęca ludność służebna w Polsce wczesnofeudalnej, Wrocław–Kraków 1958.
 • Buczek K., Łagiewniki, Język Polski 36 (1956), z. 4, s. 245–257.
 • Buczek K., O ustroju społeczno gospodarczym Polski wczesnofeudalnej (wiek X–XIII). Uwagi krytyczne na marginesie prac Karola Modzelewskiego, Małopolskie Studia Historyczne 22 (1979), z. 1, s. 663–690.
 • Buczek K., Organizacja służebna w pierwszych wiekach państwa polskiego, Małopolskie Studia Historyczne 20 (1977), z. 3, s. 355–376.
 • Buczek K., Z badań nad organizacją gospodarki w Polsce wczesnofeudalnej, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 17 (1969), s. 193–230.
 • Buko A., Archeologia Polski wczesnośredniowiecznej. Odkrycia - hipotezy - interpretacje, Warszawa 2011.
 • Bulla gnieźnieńska z r. 1136, [w:] Najstarsze papieskie bulle protekcyjne dla biskupstw polskich, cz. I, wyd. O. Łaszczyńska, Poznań 1947.
 • Codex diplomaticus Poloniae, t. II, cz. 1, wyd. L. Rzyszczewski, A. Muczkowski, Warszawa 1848, nr 223.
 • Czubek J., Narok i narocznicy w oświetleniu jezykowem, Kwartalnik Historyczny 40 (1926), s. 349–373.
 • Danielewski M. , Konary i Kobylniki. Rola i użytkowanie koni we władztwie Piastów, Historia Slavorum Occidentis 8 (2015), nr 1..
 • Danielewski M., Korabniki, Niewody, Rybitwy z terenu Kujaw jako osady służebne związane z książęcym regale wodnym, Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych 71 (2011) s. 33–54.
 • Danielewski M., Sieć grodowa na Kujawach oraz jej funkcje od połowy X do końca XIII wieku, Poznań 2016.
 • Dąbrowski F., Studia nad administracją kasztelańską Polski XIII wieku, Warszawa 2007.
 • Dąbrowski F., Świadczenia fortyfi kacyjne ludności pospolitej i rycerstwa w Polsce XIII wieku w źródłach pisanych, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 56 (2008), nr 2, s. 147–168.
 • Gawlas S., O kształt zjednoczonego królestwa: niemiecki władztwo terytorialne a geneza społeczno-ustrojowej odrębności Polski, wyd. 2, Warszawa 2000.
 • Głosek M., Miecze środkowoeuropejskie z X-XV w., Warszawa 1984.
 • Grodecki R., Książęca włość trzebnicka na tle organizacji majątków książęcych w Polsce XII wieku, Kwartalnik Historyczny 26 (1912), s. 433–473.
 • Grodecki R., Książęca włość trzebnicka na tle organizacji majątków książęcych w Polsce XII wieku, Kwartalnik Historyczny 27 (1913.
 • Grodecki R., Studia nad dziejami gospodarczymi Polski XII w., Kwartalnik Historyczny 29, 1915, s. 257–294.
 • Guldon Z., Dzieje hutnictwa żelaznego na Kujawach i w ziemi dobrzyńskiej do XVI wieku, Ziemia Kujawska 4 (1974).
 • Hejnosz W., Jeszcze w sprawie polskiego naroku, Przegląd Historyczny 52 (1961), z. 2, s. 326-337.
 • Hejnosz W., Narok polski – służbą komunikacyjną, [w:] Prace z dziejów Polski feudalnej ofiarowane Romanowi Grodeckiemu, red. Z. Kozłowska-Budkowa, Warszawa 1960, s. 141-148.
 • Kaczmarczyk Z., Kasztelanowie Konarscy, Czasopismo Prawno-Historyczne 2(1949).
 • Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, t. I, wyd. I. Zakrzewski, Poznań 1877 , nr 7.
 • Kowalczyk-Heyman E., Iwona Nobis, Służebne nazwy miejscowe w Polsce piastowskiej, Rozprawy Wydziału Filologicznego, 82, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2013, ss. 284, Studia Źródłoznawcze 52 (2014), s. 193–197.
 • Kozierowski S., Badania nazw topografi cznych na obszarze dawnej zachodniej i środkowej Wielkopolski, t. 1, Poznań 1921.
 • Labuda G., Wróćmy jeszcze raz do…naroku, [w:] Społeczeństwo Polski średniowiecznej, t. VII, red. S.K. Kuczyński, Warszawa 1996, s. 45–70.
 • Lalik T., Organizacja grodowo-prowincjonalna w Polsce XI i początków XII wieku, Studia z Dziejów Osadnictwa 5 (1967), s. 5–51.
 • Modzelewski K., Chłopi w monarchii wczesnopiastowskiej, Wrocław 1987.
 • Modzelewski K., Grody i dwory w gospodarce polskiej monarchii wczesnofeudalnej. Część I, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 21 (1973), z. 1, s. 3–35.
 • Modzelewski K., Grody i dwory w gospodarce polskiej monarchii wczesnofeudalnej. Część II, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 21 (1973), z. 2, s. 157–189.
 • Modzelewski K., Jurysdykcja kasztelańska i pobór danin prawa książęcego w świetle dokumentów XIII w., Kwartalnik Historyczny 87 (1980), nr 1, s. 149–174.
 • Modzelewski K., Narok – benefi cjum grodu, Kwartalnik Historyczny 79 (1972), nr 3, s. 623-632.
 • Modzelewski K., Organizacja gospodarcza państwa piastowskiego X–XIII wiek, Poznań 2000.
 • Modzelewski K., Organizacja grodowa u progu epoki lokacji, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 28 (1980), nr 3, s. 329–340.
 • Modzelewski K., Z badań nad organizacją służebną w Polsce wczesnofeudalnej, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 9 (1961), z. 4, s. 703–741.
 • Nadolski A., Studia nad uzbrojeniem polskim w X, XI i XII wieku, Łódź 1954.
 • Nobis I., Służebne nazwy miejscowe w Polsce piastowskiej, Kraków 2013.
 • Pauk M., Funkcjonowanie regale fortyfi kacyjnego w Europie Środkowej w średniowieczu, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 51 (2003), nr 1, s. 3–16.
 • Pudło P., Żabiński G., Analiza formalna mieczy ze zbiorów Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, [w:] Miecze średniowieczne z Ostrowa Lednickiego i Giecza, red, A.M. Wyrwa, P. Sankiewicz, P. Pudło, Dziekanowice – Lednica 2011.
 • Rajewski Z., Zagadnienie początków wsi zwanych służebnymi, Wiadomości Archeologiczne 39 (1974), z. 4, s. 475–479.
 • Sarnowska W., Miecze wczesnośredniowieczne w Polsce, Światowid 21 (1955).
 • Spors J., Podział dzielnicowy Polski według statutu Bolesława Krzywoustego ze szczególnym uwzględnieniem dzielnicy seniorackiej, Słupsk 1978.
 • Strzyż P., Uzbrojenie we wczesnośredniowiecznej Małopolsce, Łódź 2006.
 • Tymieniecki K., Majętność książęca w Zagościu i pierwotne uposażenie klasztoru joannitów na tle osadnictwa dorzecza dolnej Nidy, [w:] Pisma wybrane, Warszawa 1956, s. 35–126.
 • Tymieniecki K., Najdawniejsza ustawa dworska, [w:] Studia z historii społecznej i gospodarczej poświęcone Franciszkowi Bujakowi, red. A. Walwander, Lwów 1931.
 • Tymieniecki K., Organizacja rzemiosła wczesnośredniowiecznego a geneza miast polskich, Studia Wczesnośredniowieczne 3 (1955).
 • Tymieniecki K., Ustrój społeczno gospodarczy wczesnej doby piastowskiej, [w:] Pisma wybrane, Warszawa 1956.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1683f2e2-4d36-473c-998b-05fb3accf5f9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.