PL EN


2016 | 42 | 2 (160) | 231-246
Article title

EUROPEJCZYCY, EUROEMIGRANCI – CZYLI O ASPIRACJACH I SKUTECZNEJ AKULTURACJI. PRZEGLĄD BADAŃ I PRÓBA WERYFIKACJI KONCEPCJI STRATEGII RELACJI MIĘDZYKULTUROWYCH J. BERRY’EGO

Content
Title variants
EN
EUROPEANS, EURO-IMMIGRANTS – ASPIRATIONS AND EFFECTIVE ACCULTURATION. A REVIEW OF EXISTING RESEARCH AND VERIFICATION OF BERRY’S INTERCULTURAL RELATIONS FRAMEWORK
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Mechanizmy akulturacji zyskują rosnącą uwagę badaczy i praktyków. Jednakże etnocentryczne spojrzenie na relacje pomiędzy grupą większościową i mniejszościową może zarówno zakłócić wnioskowanie naukowe, jak i prowadzić do narastania uprzedzeń. Dlatego istotnym aspektem badań nad akulturacją jest poszukiwanie czynników i zmiennych decydujących o skuteczności przystosowania. Analiza programów badawczych pokazuje, że bardziej trafne mogą okazać się badania skupione na porównaniach międzykulturowych, dotyczących definicji „sukcesu akulturacyjnego”, niż próby narzucenia przedstawicielom różnych kultur jednej efektownej typologii strategii i postaw w relacjach między kulturowych.
EN
Acculturation mechanisms are gaining increasing attention of researchers and practitioners. However, an ethnocentric view of the relationship between majority and minority groups can disrupt scientific reasoning and lead to the accumulation of prejudices. Therefore, an important aspect of research on acculturation is the search for the factors and variableswhich determine the effectiveness of adaptation. An analysis of research agendas shows that exploring the cross-cultural differences of the definition of “acculturative success” seems to be more effective and accurate than considering/using an impressive typology of strategies of intercultural relations imposed on the representatives of different cultures.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-16997b25-821e-4c05-a993-93af0671bd2a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.