PL EN


2017 | 50 | 195-208
Article title

Rozwój rozproszonej energetyki odnawialnej szansą wzrostu innowacyjności gospodarki

Content
Title variants
EN
Development of dispersed renewable energy opportunity for growth innovation economy
RU
Развитие распределенной энергетики, которая возобновляет шанс роста иннова-ционности экономики
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł przedstawia rozproszoną energetykę odnawialną jako szansę na innowacyjny rozwój polskiej gospodarki. Zawiera on przegląd możliwości wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań nie tylko w dziedzinie energetyki, ale także w innych gałęziach przemysłu. Nieustanny rozwój technologiczny wymusza na nas wprowadzanie coraz to nowych rozwiązań, a OZE jako dość kapryśne źródło zasilania stwarzają konieczność wykorzystania rozwiązań dotąd niestosowanych w dziedzinie zarządzania siecią elektroenergetyczną. Dodatkowo inwestowanie w OZE napędza rozwój branży produkującej urządzenia wytwórcze, takie jak turbiny wiatrowe, moduły fotowoltaiczne, kolektory słoneczne czy pompy ciepła. To z kolei przekłada się na szybszy rozwój technologii konwersji energii odnawialnej na ciepło i prąd. Rosnące zapotrzebowanie na energię wymusza badania nad wzrostem efektywności urządzeń wytwórczych oraz dążenie do minimalizacji kosztów wytwarzania energii. Ponadto rozwiązania zastosowane w systemach energetyki rozproszonej stwarzają możliwość wprowadzenia różnego rodzaju nowinek technologicznych związanych z użytkowaniem urządzeń elektronicznych w naszych gospodarstwach domowych. Wszystkie te czynniki są motorem innowacyjnej gospodarki.
EN
This article presents a distributed renewable energy as a chance for the innovative development of the Polish economy. It contains a review of the possibilities of introducing innovative solutions not only in the energy sector but also in other industries. Continuous technological development forces us to introduce more and more new solutions, and renewable energy as a rather capricious power source, necessitates the use of solutions has not used in the management of electricity network before. In addition, investing in renewable energy is driving the development of the industry producing generation equipment such as wind turbines, photovoltaic modules, solar collectors and heat pumps. This in turn translates into faster development of technology to convert renewable energy into heat and electricity. The growing demand for energy research forces increase the efficiency of power generation equipment and the desire to minimize the cost of producing energy. Furthermore, solutions used in distributed energy systems make it possible to introduce all sorts of technological innovations related to the use of electronic devices in our households. All these factors are the engine of innovation economy.
Year
Volume
50
Pages
195-208
Physical description
Contributors
 • Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, solinski@agh.edu.pl
 • Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej, Instytut Ekonomii, Socjologii i Filozofii, Politechnika Krakowska, ksol@vp.pl
author
 • Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, kturon@poczta.fm
 • Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, mmatusik@agh.edu.pl
References
 • Biskupski J., Wilk B., 2015, Biodegradable Perovskites Cells and Their Impact on the Environment, „Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska”, vol. 17, issue 2.
 • Electricity Production and Supply Statistics, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Electricity_production_and_ supply_statistics (25.05.2016).
 • EU Energy in Figures 2015, ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/ Pocket-Book_ENERGY_2015%20PDF%20final.pdf (25.05.2016).
 • http://nasza-energia.com/opis-projektu (25.05.2016).
 • http://www.nrel.gov/ncpv/index.html?print (25.05.2016).
 • http://www.przywidz.pl/aktualnosci/2199-przywidzki-gminny-mini-klaster-energetyczny (25.05.2016).
 • Ilość energii elektrycznej wytworzonej z OZE w latach 2005–2016 potwierdzonej wydanymi świadectwami pochodzenia, http://www.ure.gov.pl/pl/rynki-energii/energia-elektryczna/odnawialne-zrodla-ener/potencjal-krajowy-oze/5755,Ilosc-energii-elektrycznej-wytworzonej-z-OZE-w-latach-2005-2016-potwierdzonej-wy.html (25.05.2016).
 • Integrated Pollution Prevention and Control, Dyrektywa UE nr 96/61/WE z 24.09.1996.
 • Kiciński J., Gmina, miejsce wdrożeń nowych ekologicznych technologii energetycznych. Gminne Miniklastry Energetyczne, Jabłonna 2016, materiały niepublikowane.
 • Kiciński M., 2013, Wiedźmin, czyli historia polskiego sukcesu, „Instytut Idei”, nr 3.
 • Miesięczne raporty z funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i Rynku Bilansującego (Dane operatywne), http://www.pse.pl/index.php?modul=8&id_rap=212 (25.05.2016).
 • Oslo M., 2005, Manual Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data –third edition, OECD & Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5889925/OSLO-EN.PDF (25.05.2013).
 • Photovoltaic System Pricing Trends, Historical, Recent, and Near-Term Projections 2014 Edition, SunShot U.S. Department of Energy, NREL/PR-6A20-62558.
 • Recent Facts about Photovoltaics in Germany, Fraunhofer ISE, April 22, 2016.
 • Soliński B., 2014, Hybrydowy, wiatrowo-słoneczny system wytwarzania energii elektrycznej, Agencja Reklamowa TOP – Drukarnia Cyfrowa, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-16a1eb14-7cd5-4f7e-8f0f-18bfeb6b2260
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.