PL EN


2013 | 6(38) | 157-170
Article title

Charakter prawny bankowego tytułu egzekucyjnego

Title variants
EN
The legal nature of bank enforcement title
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł poświęcono niezwykle ważnej problematyce, a mianowicie naturze prawnej bankowego tytułu egzekucyjnego. Analizie poddano zarówno znamiona czynności procesowej, jak i czynności materialnoprawnej. W efekcie poczynionych rozważań uznano, że nie jest możliwe zakwalifikowanie bankowego tytułu egzekucyjnego do żadnej z kategorii znanych prawu cywilnemu, czy też prawu procesowemu cywilnemu. Rozważania na temat natury bankowego tytułu egzekucyjnego doprowadziły do konkluzji, że wystawienie tego tytułu egzekucyjnego jest czynnością służącą zaspokojeniu roszczeń wierzyciela, jakim jest bank.
EN
This article refers to a very important issue, namely the legal nature of a bank enforcement title. The analysis concerns both the characteristics of legal act process as well as the substantive act. As a result of these considerations, the author assumes that it is impossible to qualify the bank enforcement title to any of the categories known to the civil law or procedural civil law. The considerations about the nature of bank enforcement title lead to the conclusion that the issue of bank enforcement title is an act serving to satisfy of the claims of the creditor, which is a bank.
Year
Issue
Pages
157-170
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Wrocławski
References
 • Bączyk M., w: Prawo bankowe. Komentarz, red. E. Fojcik-Mastalska, Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005.
 • Berutowicz W., Postępowanie cywilne w zarysie, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1971.
 • Błaszczak Ł., Pozycja handlowej spółki osobowej w procesie cywilnym, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2006.
 • Błaszczak Ł., Charakter prawny umowy o mediację, „ADR. Arbitraż i Mediacja” 2008, nr 1.
 • Błaszczak Ł., Wyrok sądu polubownego w postępowaniu cywilnym, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
 • Ereciński T., Weitz K., Sąd arbitrażowy, Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2008.
 • Gil I., Gil P., Postępowanie klauzulowe, Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2007.
 • Gizbert-Studnicki T., O nieważnych czynnościach prawnych w świetle koncepcji czynności konwencjonalnych, „Państwo i Prawo” 1975, z. 4.
 • Gutowski M., Nieważność czynności prawnej, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2006.
 • Gwiazdomorski J., Próba korekty pojęcia czynności prawnej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z Zakresu Prawa Cywilnego i Prawa na Dobrach Niematerialnych” 1973, z. 1.
 • Gwiazdomorski J., w: Materiały I ogólnopolskiego integracyjnego zjazdu cywilistów w dniach 28-30 września 1972 r., Rzeszów 1974.
 • Hałgas M., Charakter prawny zapisu na sąd polubowny, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2007, nr 2.
 • Hrycaj A., Bankowy tytuł egzekucyjny, Wyd. BODiE, Poznań 2002.
 • Jędrzejewska M., Wpływ czynności procesowych na bieg przedawnienia, Wyd. Prawniacze, Warszawa 1988.
 • Kryński E., Bankowy tytuł egzekucyjny w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego, „Prawo Bankowe” 2007, nr 3.
 • Krzysztofek M., Bankowy tytuł wykonawczy. Sposoby dochodzenia należności przez banki, Wyd. KUL, Kraków 1996.
 • Kulski R., Umowy procesowe w postępowaniu cywilnym, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006.
 • Machnij M., Nadanie klauzuli wykonalności bankowym tytułom egzekucyjnym, „Biuletyn Bankowy” 1999, nr 7.
 • Marciniak A., Bankowy tytuł egzekucyjny (wybrane zagadnienia), „Prawo Bankowe” 2000, nr 6.
 • Markiewicz K., Postępowanie w sprawach depozytowych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
 • Mojak J., Niezbecka E., Kontrowersje wokół bankowego tytułu egzekucyjnego, „Monitor Prawniczy” 2000, nr 4.
 • Muliński M., Postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności krajowemu tytułowi egzekucyjnemu, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2005.
 • Muliński M., Nadawanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu po nowelizacji prawa bankowego i k.p.c., „Prawo Bankowe” 2004, nr 12.
 • Nowak A., Przedmiotowe elementy treści bankowego tytułu egzekucyjnego, „Prawo Bankowe” 2002, nr 11.
 • Ohanowicz A., Zarys prawa cywilnego byłej dzielnicy pruskiej. Część pierwsza. Nauki ogólne, Fiszer i Majewski, Poznań 1922.
 • Olczyk M., Komentarz do art. 98 ustawy – Prawo bankowe. Stan prawny 2005.05.20, LEX 39/2012.
 • Olczyk M., Nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu, nota, w: Profesjonalny Serwis Bankowy, Dom Wyd. ABC, Warszawa 2002.
 • Pawłyszcze D., Bankowe tytuły egzekucyjne, „Przegląd Prawa Handlowego” 1998, nr 3.
 • Piekarski M., Czynności materialnoprawne a czynności procesowe w sprawach cywilnych (wybrane zagadnienia), „Studia Prawnicze” 1973, z. 37.
 • Pisuliński J., Bankowy tytuł egzekucyjny, „Prawo Bankowe” 1998, nr 1.
 • Pisuliński J., Wystawienie bankowych tytułów egzekucyjnych przeciwko osobom ustanawiającym zabezpieczenia na rzecz banku, „Prawo Bankowe” 2000, nr 2.
 • Radwański Z., Prawo cywilne – część ogólna, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 1999.
 • Radwański Z., w: System prawa prywatnego. Prawo cywilne – część ogólna, t. II, red. Z. Radwański, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2002.
 • Siedlecki W., O tzw. umowach procesowych, w: Studia z prawa zobowiązań, red. Z. Radwański, PWN, Warszawa – Poznań 1979.
 • Stangret A., Przesłanki wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego, „Przegląd Sądowy” 2000, nr 11-12.
 • Sura R., Bankowy tytuł egzekucyjny, Wyd. KUL, Lublin 2008.
 • Szpunar A., Uwagi o pojęciu czynności prawnej, „Państwo i Prawo” 1974, z. 12.
 • Walasik M., Poddanie się egzekucji aktem notarialnym, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.
 • Wolter A., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, PWN, Warszawa 1970, s. 220.
 • Zedler F., Dochodzenie roszczeń majątkowych od małżonków, Wyd. Prawnicze, Warszawa 1976, s. 114.
 • Zedler F., Glosa do uchwały SN z dnia 19 lipca 2001 r., III CZP 42/01, „Przegląd Sądowy” 2002, nr 11-12.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-16a480c1-bad9-452b-9572-e114c654f262
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.