PL EN


2017 | 52 | 208-219
Article title

Aktywa jako czynnik intensyfikacji produktywności kapitału ludzkiego

Content
Title variants
EN
Assets as a factor of intensifying human capital productivity
RU
Активы как фактор интенсификации производительности человеческого капитала
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przeprowadzenie analizy w aspekcie mikroekonomicznym. Przeprowadzone badania ukazują znaczenie właściwej kompozycji aktywów i pracy żywej we wzroście produktywności pracy i efektywności działań. W pracy wyjaśniam znaczenie ośmiu kategorii ekonomicznych: kapitału, pracy, wartości, pieniędzy, jednostki pieniężnej, aktywów, stałej ekonomicznej i zasobów. Na tej podstawie wprowadzam funkcję aktywności ekonomicznej (FAE), jako narzędzie do badań przyczynowych. Pozwala to na opisanie procesów wytwórczych za pośrednictwem funkcji analitycznej wielu zmiennych, co umożliwia badania przyczynowe przy zastosowaniu rachunku różniczkowego. Wyniki badań potwierdzają fakt, że inwestowanie w „kapitał fizyczny” – aktywa, ma bezpośrednie odzwierciedlenie we wzroście produktywności pracy, wpływa również korzystnie na wynik procesów wytwórczych. W trakcie badania analizowałam również zmienną zarządzania F, która reprezentuje w tego typu badaniach kategorię TFP Total Factor Productivity.
EN
This article aims to perform an analysis with a microeconomic aspect. This study shows the importance of the proper composition of assets and human work in the growth of labor productivity and effectiveness. This paper explains the importance of the eight economic categories: capital, labor, value, money, the monetary unit, assets, resources and the constant of potential growth. On this basis the function of economic activity (FAE) shall be introduced, as a tool for causal testing. This allows the description of the manufacturing processes through the analytic function of many variables, which allows causal testing using differential calculus. The results confirm the fact that investing in „physical capital” – assets, is directly reflected in the growth of labor productivity. It also affects favourably the results of manufacturing processes. During the study variable management F is also analysed, which represents, in this type of research, category TFP Total Factor Productivity.
Year
Volume
52
Pages
208-219
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości, anja5@poczta.onet.pl
References
 • Barburski J., Dobija M., 2011, Produktywność pracy jako narzędzie sterowania ekonomicznego [w] Kapitał ludzki w perspektywie ekonomicznej, red. M. Dobija, Wydawnictwo UEK, Kraków.
 • Dobija M., 2000, Human Resources Costing and Accounting as a Determinant of Minimim Wege Theory, Zeszyty Naukowe UEK, nr 553, Kraków.
 • Dobija M., 2010, Teoria pomiaru kapitału i zysku, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Dobija M., 2011, Rachunkowość Zarządcza i Controlling, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 • Dobija M., 2011a, Labor Productivity vs. Minimum Wage Level, Modern Economy, 2011, No. 5.
 • Dobija M., 2013, Kosztowa funkcja produkcji w zastosowaniach makroekonomicznych, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr 74(130), Warszawa.
 • Dobija M., 2014, Teoria rachunkowości podstawa nauk ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Dobija M., 2016, Ekonomia pracy, godziwych wynagrodzeń i racjonalnych nierówności – laboryzm, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 47 (3/2016), red. nauk.
 • M.G. Woźniak, wyd. UR, Rzeszów, https://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2016.3.2.
 • Dobija M., 2016a, Toward Deficit Free and Low Tax Economy Driven by Labor, Management and Economic Journal, MEJ 2016, 5, 244-260, https//dx.doi.org/10.18535/mej.1023.
 • Ijiri Y., 1993, The Beauty of Double-entry Bookkeeping and Its Impact on the Nature of Accounting Information, Economic Notes, Proceedings of the Conference „ Accounting and Economics”, nr 2, red. M. Shubik, Monte dei Paschi di Siena.
 • Jędrzejczyk M., Dobija M., 2013, Production function in cost accounting approach and managerial applications, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Vol. 72. No. 128, http://dx.doi.org/10.5604/16414381.1063611.
 • Jonkisz-Zacny A., 2016, Wzrost wartości i produktywności rzeczowych aktywów trwałych jako czynnik równoważenia nierówności ekonomicznych „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 48 (4/2016), red. nauk. M.G. Woźniak, wyd. UR, Rzeszów,https://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2016.4.11.
 • Kozioł W., 2009, Struktura wiedzy w społeczeństwie jako determinanta godziwych nierówności płacowych w gospodarce Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Zeszyty Naukowe nr 796/2009, Kraków.
 • Kozioł W., 2011, Rozwój rachunku kapitału ludzkiego [w:] Kapitał ludzki w perspektywie ekonomicznej, red. M. Dobija, Wydawnictwo UEK, Kraków.
 • Kurek B., 2011, Hipoteza deterministycznej premii za ryzyko, Mammografie: Prace doktorskie, nr 10, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 • Kurek B., Dobija M., 2013, Towards Scientific Economy „Modern Economy”, Vol. 4https://dx.doi.org/10.4236/me2013.440333.
 • Soszyńska E., 2008 Wzrost gospodarczy a gospodarka oparta na wiedzy, Uniwersytet Warszawski „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 1/31/2008, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-16a66a76-261b-4a01-adbc-70529a4bf32e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.